Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Koululaisten iltapäivätoiminnan toiminta-ajan ja toimintamaksun muuttaminen

JARDno-2017-2036

Valmistelija

  • Anne Peltola, perusopetuksen erityisasiantuntija, anne.peltola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perusopetuslain 48 f §:n mukaan kunnan tulee hyväksyä aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle ja se voidaan järjestää koulun työvuoden aikana arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7.00 – 17.00 välisenä aikana. Maksu 570 tunnin osalta voi olla enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa.  

Voimassa oleva Järvenpään perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on hyväksytty Lasten ja nuorten lautakunnassa 9.3.2016 § 10. Sen mukaisesti toimintaa järjestetään Järvenpään kaupungin ja Järvenpään ev. lut. seurakunnan ryhmissä arkikoulupäivinä klo 12.00 - 16.00 hintaan 100 € / kk ja 12.00 - 16.30 hintaan 110 € / kk. Kristillisen koulu ja Folkhälsan Välfärd (ent. Folkhälsan Syd) tarjoavat toimintaa klo 12.00 - 16.00 hintaan 100 € / kk ja 12.00 - 17.00 hintaan 120 € / kk. Toimintamaksuihin myönnetään tuloperusteisesti maksuhuojennusta.

Tilastointipäivänä 20.9.2017 toimintaan osallistui 581 lasta, joista 444 kaupungin, 116 ev. lut seurakunnan ja 21 kristillisen koulun toimintaan. Ruotsinkielistä toimintaryhmää ei tällä lukukaudella perustettu hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen. Kaupungin järjestämässä toiminnassa 38 % ja seurakunnan toiminnassa 40 % lapsista osallistuu klo 16.30 päättyvään toimintaan.

Liitteinä oleviin Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan ja maksuperiaatteisiin esitetään muutosta siten, että 1.8.2018 alkaen puolen tunnin välyksellä tarjotut kaksi toiminta- aikavaihtoehtoa poistetaan ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kaupungin ja ev. lut. seurakunnan järjestämässä toiminnassa kaikille osallistujille klo 16.30 saakka hintaan 106 € / kk. Lainsäädännön näkökulmasta muutokselle ei ole estettä. Toimintamaksu pysyy alle laissa määritellyn enimmäismäärän ja vaade 760 tunnin järjestämisestä täyttyy. Muutos selkeyttää ja yksinkertaistaa merkittävästi toimintapaikan hakemista, lapsen toimintaan osallistumista, toiminnan järjestämistä, osallistumisen seurantaa, asiakashallintaa, laskutusta sekä päätöksentekoa.

Perheiden näkökulmasta muutos selkeyttää toimintapaikan hakemista sekä tuo joustoa myönnetyn paikan hyödyntämiseen. Toimintaryhmissä joustoa syntyy toimintasisältöjen toteuttamiseen. Myös lasten läsnäolojen seuranta ja valvonta yksikertaistuvat. Muutos mahdollistaa luopumisen lisätoiminnasta, jota tarjotaan klo 16.00 saakka osallistuville lain vaatiman 760 tunnin täyttämiseksi. Osallistujamäärät kaupungin ryhmien tarjoamissa pidennetyissä iltapäivissä ovat olleet vaatimattomia. Seurakunnan 2016 tarjoamaan syyslomatoimintaan osallistui 5 - 10 lasta päivässä. Päätöksenteossa muutos vähentää päätösmäärää noin 19 %. Syyslukukaudella 2016 tehtiin 150 päätöstä, joista 28 koski päivittäisen toiminta- ajan muuttamista. Muutos yksinkertaistaa ja nopeuttaa laskutuksen prosessia ja pienentää virheellisen laskutuksen riskiä.  

Järvenpään seurakunta puoltaa esitystä iltapäivätoiminnan toiminta- ajan ja maksun muuttamisesta. Seurakunnan näkemyksen mukaan muutos helpottaa laskutuksen hoitamista ja on joustavampi perheitä kohtaan.

Muutoksen arvioitu vaikutus toimintamaksutuottoihin on + 9 500 € vuodessa. Seurakunnan arvio kustannusvaikutuksista oman toimintansa osalta on noin +1000 € vuodessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että

  • Järvenpään kaupunki ja Järvenpään ev. lut. seurakunta järjestävät iltapäivätoimintaa 1.8.2018 alkaen arkikoulupäivinä klo 12.00 - 16.30.
  • Järvenpään perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma sekä Järvenpään perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintamaksut ja maksuhuojennus- periaatteet päivitetään liitteissä esitetyn mukaisesti.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.