Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivitys 1.1.2018 alkaen

JARDno-2017-1599

Valmistelija

  • Miia Kemppi, varhaiskasvatusjohtaja, miia.kemppi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt Järvenpään kaupungin palvelusetelin sääntökirjan 8.2.2017. Palvelusetelin sääntökirjassa kaupungin varhaiskasvatuspalvelut asettavat  toiminta- ja menettelytapaohjeet palvelusetelitapahtuman eri osapuolille. Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palvelutuottajan välillä. Sopimussuhde syntyy setelitapahtumassa asiakkaan ja palveluntuottajan välille. Sääntökirjasta löytyvät lakisääteiset ja kunnan itse asettamat kriteerit palvelutuottajien valitsemiselle. Palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan sääntökirjan ohjeita. Kunta valvoo lakisääteisenä valvontaviranomaisena sääntökirjan noudattamista. Mikäli palveluntuottaja ei noudata sääntökirjaa hänet voidaan poistaa palvelusetelitoimijoiden joukosta. Palvelusetelisääntökirjassa on myös ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi, yhteystiedot kuntaan ja palvelusetelitoiminnasta aiheutuvat maksukäytännöt palveluntuottajalle. 

Nyt kuluvan syksyn aikana on havaittu tarpeita tarkentaa tiettyjä yksityiskohtia sekä korjata virheellinen muutoksenhakuaika. Muutokset sääntökirjan yleiseen osaan vahvistaa lautakunta ja niistä on tiedotettava sääntökirjan mukaisesti palveluntuottajia. Liitteenä päivitetty palvelusetelin sääntökirja, johon muutokset on kirjattu kursiivilla. 

Alla keskeiset kappaleisiin esitetyt muutokset:

 1.2  korjataan muutosilmoituksen lähettämisaikaa 60 päivästä 30 päivään 

 2.1 ja  4.4 muutetaan palvelusopimuksen kopion toimittaminen palvelusetelihakemuksen liitteeksi palveluntuottajan tehtäväksi.

 2.2  tarkennetaan, ettei ilman palvelusopimusta voida myöntää palveluseteliä, eikä sitä myönnetä takautuvasti. Samaan kappaleeseen korjataan lain nimi  ja tarkennus irtisanomisajasta sekä ilmoittamisvelvollisuudesta Kelalle.  Lisäykseen kirjattu, että Järvenpään kaupunki ilmoittaa palvelusetelin myöntämisestä ja päättymisestä Kelaan taannehtivasti kerran kuussa.

 2.3 otsikkoa täsmennetään sekä tarkennetaan asiakkaan vastuuta ilman setelipäätöstä. Asiakas vastaa kokonaisuudessaan varhaiskasvatusmaksusta yksityiselle palveluntuottajalle. Lisäksi kappaleeseen täsmennetään ilmaisua palveluntuottajan perimästä maksusta sekä palveluntuottajan velvollisuudesta pitää kirjaa lasten läsnäolotiedoista ja niiden toimittamisesta kaupungille.  Samaan kappaleeseen tarkennetaan prosessia ja palvelusetelin päättymistä lapsen varhaiskasvatussuhteen loppuessa. 

2.5  tarkennetaan varhaiskasvatuspaikan vaihdon prosesssin etenemistä. 

 4.1 sekä 9.2  tarkennetaan tukea tarvitsevan lapsen palveluseteliä ja tuen järjestämistä. 

 4.9  muutetaan oikaisuvaatimusaika 14 päivän sijasta 30 päivään.

 5.5 lisätään palveluntuottajalle velvoite lunastaa setelit oikein kesken kuukautta alkavissa ja päättyvissä palvelusopimuksissa toteutuneiden päivien mukaan 

9.7 lisätään vaatimus palveluntuottajalle laatia perheen kanssa kaupungin edellytysten mukainen palvelusopimus sekä osallistua aktitiivisesti kaupungin edellyttämiin työryhmiin. 

5.6 kohtaan päivitetään uusi lain kohta Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelin sääntökirjan muutoksia tehtäessä on tiedottettu ja kuultu yksityisiä palveluntuottajia marraskuussa 2018. Asiakasmaksulain mahdolliset muutokset huomioidaan automaattisesti palvelusetelin arvoa määriteltäessä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää  hyväksyä  liitteenä olevan palvelusetelin sääntökirjan muutoksineen 1.1.2018 alkaen.

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.