Lasten ja nuorten lautakunta, kokous 12.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Hallintosäännössä määritellyn toimivallan edelleen siirtäminen ja organisaatiorakenne Lasten ja nuorten palvelualueella 1.1.2018 alkaen

JARDno-2017-2001

Valmistelija

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uuden kuntalain 1.6.2017 voimaan tulleiden säännösten mukaan kunnassa on yksi hallintosääntö, jossa määritellään mm. lautakuntien tehtävät. Viranhaltijoiden toimivaltaa on voitu  edellleen  siirtää lautakuntien päätöksillä.  Lisäksi tarkempi organisaatiorakenne on tarkoituksenmukaisinta päättää lautakunnissa.

Lasten ja nuorten lautakunta on päättänyt 16.5.2017 § 21 Lasten ja nuorten  palvelualueen organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä. Vuoden  2018 alusta esitetään tähän tehtävän vain välttämättömät muutokset,  koska vuoden 2018 aikana on mahdollisesti tarvetta valmistella laajempia muutoksia. Toimivaltaan esitetään  tehtäväksi pieniä  tarkennuksia  ja lisäyksiä mm. varahenkilöihin ja  nimikkeisiin sekä yhdistämisiä ja muutoksia pääosin perhesosiaalityön ja kasvun ja vanhemmuuden tuen avanalueiden viranhaltijoiden päätösvaltaan.  Nimikemuutokset ovat ehdollisia siihen saakka, kunnes niistä on tehty päätökset.   Ekstranetissa  on esitetty havainnollisesti  muutosesitykset  voimassa olevaan sääntöön nähden.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan Lasten ja nuorten palvelualueen organisaatiorakenteen ja toimivallan edelleen siirtämisen  noudatettavaksi 1.1.2018 alkaen
  • todeta, että  näihin sisältyvät nimikemuutokset ovat ehdollisia, kunnes niistä on tehty  päätökset.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.