Keskusvaalilautakunta, kokous 3.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Hankintoja koskevan päätösvallan delegointi

JARDno-2020-2934

Valmistelija

  • Pekka Kääriäinen, lakimies, pekka.kaariainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnalle on budjetoitu 60 000 euroa kuntavaalien 2021 järjestelyistä johtuvien kustannusten kattamiseksi. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.1.2021 § 16 päättänyt lisätä ennakkoäänestyspaikkojen määrää kahdesta neljään. Samalla kaupunginhallitus on päättänyt oikeuttaa keskusvaalilautakunnan ylittämään vaalijärjestelyistä johtuen talousarviomäärärahansa. 

Covid-19 pandemiatilanteen takia kuntavaalien 2021 turvallinen järjestäminen edellyttää tiettyjä normaalista poikkeavia erityisjärjestelyitä. Kunnan vaaliviranomaisten ja äänestäjien käyttöön on hankittava riittävästi muun muassa käsihuuhdetta, maskeja, muoviseinäkkeitä, puhdistusaineita sekä muita tarpeellisia suoja- ja hygieniatarvikkeita. Lisäksi esimerkiksi äänestyspaikoille on tarvittaessa hankittava välineistöä, joiden avulla äänestäjien informointi, jonottaminen ja suojaetäisyydet voidaan toteuttaa oikeusministeriön ja terveysviranomaisten suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Ehdotetaan, että vaalien järjestelyihin liittyvien tarvittavien hankintojen osalta päätösvalta delegoidaan keskusvaalilautakunnan sihteerille. Välttämättömiä hankintatarpeita voi syntyä hyvin yllättäen ja niihin on kyettävä reagoimaan viipymättä. Päätösvallan delegointi mahdollistaa hankintojen joustavan toteuttamisen.

 

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää delegoida päätösvallan kuntavaalien 2021 järjestelyihin liittyvien tarvittavien hankintojen osalta keskusvaalilautakunnan sihteerille ja hänen estyneenä ollessaan hänen sijaiselleen. 

Käsittely

Ennen asian käsittelyä keskusvaalilautakunnan sihteeri Laura Kattelmäki ilmoitti esteellisyydestä. Kattelmäki poistui kokoustilasta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Laura Kattelmäki, hallintolain 28.1 §:n 1-kohdan mukainen osallisuusjäävi, hän tai hänen läheisensä on asianosainen