Keskusvaalilautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Keskusvaalilautakunnan lakisääteiset kokoukset

JARDno-2020-2934

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Vaalilain 33 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen kokoontuu puheenjohtajan kutsusta hyvissä ajoin, viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäi­vää, ja sen jälkeen, jos käsiteltäviä asioita on, 40., 34., 32., ja 31. päivänä ennen vaalipäi­vää, vaalipäivänä, vaalipäivän jälkeisenä päivänä ja 3. päivänä vaalipäivän jälkeen sekä muulloin, jos asiain käsittely sitä vaatii.

Kuntavaaleja 2021 koskevien keskusvaalilautakunnan lakisääteisten kokousten päivämäärät ja kellonajat ovat:

 • 15.3. ehdokashakemusten tarkastus
 • 18.3. viimeistään klo 16, ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • 16.4. klo 19, ennakkoäänten tarkastus
 • 19.4. viimeistään klo 12, tarkastuslaskenta
 • 21.4. viimeistään klo 18, tuloksen vahvistaminen

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

 1. merkitä keskusvaalilautakunnan kuntavaalien 2021 lakisääteisten kokousten päivämäärät tiedoksi.
 2. , että kokoukset pidetään läsnäkokouksin turvavälejä ja muita voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Mikäli eduskunta myöhemmin hyväksyy hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle 2021, uuden aikataulun mukaiset keskusvaalilautakunnan lakisääteiset kokoukset ovat tällöin seuraavat:

 • 10.5. ehdokashakemusten tarkastus
 • 14.5. viimeistään klo 16, ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • 11.6. klo 19, ennakkoäänten tarkastus
 • 14.6. viimeistään  klo 12, tarkastuslaskenta
 • 16.6. viimeistään klo 18, tuloksen vahvistaminen

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

 1. merkitä keskusvaalilautakunnan kuntavaalien 2021 lakisääteisten kokousten uuden aikataulun mukaiset päivämäärät tiedoksi.
 2. että uutta aikataulua noudatetaan, mikäli eduskunta myöhemmin hyväksyy hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle 2021.
 3. ,​ että kokoukset pidetään läsnäkokouksin turvavälejä ja muita voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää

 1. siirtää 18.3.2021 pidettävän kokouksen alkamaan klo 16.00.
 2. pitää ylimääräisen kokouksen 30.3.2021 klo 16.00, jossa sovitaan tarkemmin uuden aikataulun mukaisten lakisääteisten kokousten kellonajoista.

Valmistelija

 • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aiempi käsittely

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 15.3.2021 § 29 merkinnyt tiedoksi uuden aikataulun mukaiset keskusvaalilautakunnan lakisääteiset kokoukset, mikäli eduskunta myöhemmin hyväksyy hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle 2021. Lisäksi lautakunta on päättänyt, että uutta aikataulua noudatetaan,​ mikäli eduskunta myöhemmin hyväksyy hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle 2021 ja että kokoukset pidetään läsnäkokouksin turvavälejä ja muita voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen. Kokousten kellonajat on kuitenkin jätetty tässä kokouksessa vielä auki ja todettu, että tarkemmasta aikataulusta päätetään vasta 30.3.2021 pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa, johon kutsutaan kaupunginvaltuustossa 22.3.2021 nimetyt uudet keskusvaalilautakunnan jäsenet.

Aiempien päätösten mitätöityminen

Hallituksen esityksessä kuntavaalien siirtämisestä todetaan, että voimassa olevan lain mukaiset ehdokasasettelun toimenpiteet ovat tapahtuneet samanaikaisesti kun hallituksen esitystä kuntavaalien siirtämisestä on käsitelty. Käytännössä tilanne on hallituksen esityksen mukaan se, että mikäli esitetty laki tulee voimaan, edellä sanotut toimet mitätöityvät ja ehdokasasettelulle määräytyy uuden vaalipäivän mukainen aikataulu. Jos vaaliasiamies on kuitenkin tehnyt ehdokashakemuksen 9.3.2021 mennessä, se on hallituksen esityksen mukaan sellaisenaan voimassa uudenkin aikataulun mukaisessa ehdokasasettelussa, eikä vaaliasiamiehen siis tarvitse tehdä enää uutta hakemusta 4.5.2021 mennessä. Halutessaan hän voi kuitenkin muuttaa hakemustaan aina 4.5.2021 saakka. Jos ehdokas on antanut vaalilaissa tarkoitetun suostumuksen ja vakuutuksen 18.4.2021 toimitettaviin kuntavaaleihin, sama suostumus ja vakuutus on voimassa myös 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa ilman eri toimenpiteitä. Ehdokkaiden asema ei siis lakimuutoksen johdosta vaarannu, vaan ehdokkuutta koskevat toimenpiteet vain siirtyvät kaksi kuukautta eteenpäin.

Edellä mainittujen ehdokasasettelua koskevien päätösten lisäksi keskusvaalilautakunta joutuu päättämään uudelleen muun muassa vaalitoimituksesta tiedottamisesta, ehdokashakemusten jättämisestä, ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden nimeämisestä sekä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrän lisäämisestä. Vastaavalla tavalla kaupunginhallitus joutuu päättämään uudelleen muun muassa ennakkoäänestyksen äänestyspaikojen aukiolopäivämääristä sekä vaalien ulkomainontaa koskevasta aikataulusta.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää

1. että uuden aikataulun mukaiset keskusvaalilautakunnan lakisääteiset kokoukset pidetään seuraavasti:

10.5. klo 16.00 ehdokashakemusten tarkastus

14.5. klo 16.00,​ ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

11.6. klo 19.00,​ ennakkoäänten tarkastus

14.6. klo 9.00-16.30,​ tarkastuslaskenta

16.6. klo 17.00,​ tuloksen vahvistaminen

2. sen kokouksen ajankohdasta, jossa päätetään ehdokashakemusten jättämisestä (kokous pidettävä viimeistään 26.4.).

3. että uutta aikataulua noudatetaan,​ mikäli eduskunta myöhemmin hyväksyy hallituksen esityksen kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle 2021.

4. kokoukset pidetään läsnäkokouksin turvavälejä ja muita voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti

1. että uuden aikataulun mukaiset keskusvaalilautakunnan lakisääteiset kokoukset pidetään seuraavasti:

10.5. klo 16.00 ehdokashakemusten tarkastus

14.5. klo 16.00,​ ehdokasasettelun vahvistaminen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

11.6. klo 19.00,​ ennakkoäänten tarkastus

14.6. klo 9.00-16.30,​ tarkastuslaskenta

16.6. klo 17.00,​ tuloksen vahvistaminen

2. kokous, jossa päätetään ehdokashakemusten jättämisestä pidetän 22.4. klo 16.00 (kokous pidettävä viimeistään 26.4.).

3. kokoukset pidetään läsnäkokouksin turvavälejä ja muita voimassa olevia turvallisuusohjeita noudattaen.