Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 5.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Soittotuntien keston määräytyminen

JARDno-2019-1848

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori

Perustelut

Taiteen perusopetuksen oppilaiden soittotunnin kesto on ollut 45 minuuttia, kunnes vuosi pt 2-suorituksen jälkeen soittotunnin kestoa on pidennetty 60 minuuttiin. Opetussuunnitelman hengen mukaista on lisätä oppilaslähtöistä opintojen suunnittelua ja opettajien ja oppilaan harkintavaltaa sen osalta, milloin oppilaan opintojen kannalta on järkevää nostaa soittotunnin kestoa 45 minuutista 60 minuuttiin. Kaikki oppilaat eivät tarvitse pidennettyä soittotuntia, mutta osa oppilaista tarvitsee sen jo varhaisemmassa vaiheessa opintojaan.

Taiteen perusopetuksen oppilaiden lukukausimaksu on tällä hetkellä 333€ riippumatta soittotunnin kestosta. Musiikkiopisto haluaisi pitää lukukausimaksun samana kaikille oppilaille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää, että oppilaan soittotuntia pidennetään 45 minuutista 60 minuuttiin opettajan esityksestä rehtorin päätöksella ja että taiteen perusopetuksen lukukausimaksu 333 euroa koskee kaikkia oppilaita.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin muutoksin:
Lisätään oppilaslähtöistä opintojen suunnittelua ja opettajien ja oppilaan harkintavaltaa yhteistyössä huoltajien kanssa sen osalta, milloin oppilaan opintojen kannalta on järkevää nostaa soittotunnin kestoa 45 minuutista 60 minuuttiin. 


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnalle. Päätökseen ei saa hakea  muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:


Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta
    
Osoite: Seutulantie 8, 04401 Järvenpää
Sähköposti: musiikkiopisto@jarvenpaa.fi 
Puh. vaihde: (09) 27 191
Toimisto on avoinna ma klo 13.00-15.00, ke klo 13.00-15.00 ja to klo 14.00-17.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan muutosta
-    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.