Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 5.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Musiikkiopiston opetussuunnitelman 2019 hyväksyminen

JARDno-2019-2337

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston uutta opetussuunnitelmaa on valmisteltu vuonna 2018 ja ensimmäinen versio hyväksytty johtokunnan kokouksessa 19.6.2018.

Uuden rehtorin myötä opetussuunnitelmaan on tehty tarkennuksia kevään 2019 aikana, ja muutokset on nyt kirjattu opetussuunnitelmaan. Kaikki Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston oppilaat siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan elokuusta 2019 alkaen, kuten päätettiin johtokunnan kokouksessa 4.6.2019.

Opetussuunnitelma on jatkuva prosessi, ja opintokokonaisuuksien sisältöä, kursseja sekä arviointkriteereitä voidaan muokata ja hioa sitä mukaa kun muutostarpeita ilmenee musiikkiopiston arjessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää hyväksyä uuden opetussuunnitelman, ja lisäksi, että opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien sisältöä voidaan tarvittaessa hioa yhteistyössä opettajien kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin muutoksin:

Päätettiin yksimielisesti lisätä sivulle 10, riville 5 sekä muihin vastaaviin paikkoihin: "Myös muut soittimet ovat mahdollisia."

Uusi opetussuunnitelma 2019 sekä siihen laaditut arviointikriteerit esitellään ja otetaan tarkasteluun henkilöstökokouksessa 13.8.2019. 


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnalle. Päätökseen ei saa hakea  muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:


Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta
    
Osoite: Seutulantie 8, 04401 Järvenpää
Sähköposti: musiikkiopisto@jarvenpaa.fi 
Puh. vaihde: (09) 27 191
Toimisto on avoinna ma klo 13.00-15.00, ke klo 13.00-15.00 ja to klo 14.00-17.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan muutosta
-    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.