Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Oppilaaksi ottamisen periaatteet

JARDno-2019-1847

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori

Perustelut

Keväällä 2018 ja 2019 on kokeiltu musiikkiopiston oppilaaksi ottamista ilmoittautumisjärjestyksessä eli ilman pääsykokeita. Opettajien ja hallinnon osalta tämä on osoittautunut hyväksi käytännöksi ja myös perheiltä on saatu positiivista palautetta. Käytäntö on mahdollistanut sen, että kaikki voivat päästä musiikkiopiston oppilaiksi.

Musiikkiopisto haluaisi vakiinnuttaa käytännön pienellä muutoksella: Jatkossa oppilasvalinta tehtäisiin ilmoittautumisjärjestyksessä instrumenttikohtaisesti. Näin kaikkia instrumentteja voidaan kohdella tasapuolisemmin, kun myös harvinaisempiin soittimiin  (kuten oboe, fagotti, käyrätorvi tai kontrabasso) saadaan valittua oppilaita. Tällä hetkellä musiikkiopistoon pyrkijöistä suuri osa hakee ensisijaisesti pianoon, jolloin valtaosa taiteen perusopetuksen oppilaspaikoista kohdistuu pianisteille. Tämä aiheuttaa epäsuhtaisuutta myös eri soitinten opettajien tuntiresurssien täyttämisessä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää vakiinnuttaa taiteen perusopetuksen oppilasvalintojen tekemisen keväästä 2019 alkaen ilmoittautumisjärjestyksessä instrumenttikohtaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Johtokunta

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnalle. Päätökseen ei saa hakea  muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:


Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta
    
Osoite: Seutulantie 8, 04401 Järvenpää
Sähköposti: musiikkiopisto@jarvenpaa.fi 
Puh. vaihde: (09) 27 191
Toimisto on avoinna ma klo 13.00-15.00, ke klo 13.00-15.00 ja to klo 14.00-17.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan muutosta
-    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.