Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Opetussuunnitelman 2018 tarkennukset

JARDno-2019-1846

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston opetussuunnitelma 2018 on otettu asteittain käyttöön syksystä 2018 alkaen. Tavoitteena on, että syksystä 2019  alkaen kaikki musiikkiopiston opetus tapahtuu uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tämän toteutumiseksi opetussuunnitelmaan on tehtävä vielä joitain tarkennuksia.

 

OPINTOJEN RAKENNE KESKISEN UUDENMAAN MUSIIKKIOPISTOSSA

 

Yleistä

Musiikin laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opintojen laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Laskennallinen laajuus tarkoittaa, että oppilas saa suoritusmerkinnän opintokokonaisuudesta, kun hän on saavuttanut opintokokonaisuudelle asetetut tavoitteet ja suoritettuaan sen sisällöt. Oppilas voi suorittaa opintoja enemmän kuin opintojen laskennallinen laajuus on. Laajan oppimäärän mukaista opetusta järjestettäessä pyritään joustavuuteen niin, että oppilaan yksilölliset toiveet ja tarpeet sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon.

 

Oppilasta kannustetaan ja ohjataan itsearviointiin. Opintokokonaisuuksien kaikki arviointi on sanallista.

 

Perusopinnot KUMissa

Perusopinnot koostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta. Jokaisen opintokokonaisuuden ohjeellinen kesto on kolme vuotta. Oppimisprosessin, sen seurannan ja arvioinnin tukena toimivat instrumentti- ja ainekohtaiset opetussuunnitelmat. Kun opintokokonaisuuden tavoitteet on saavutettu ja tasokonsertti soitettu, siirrytään seuraavaan opintokokonaisuuteen. Perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen suoritetuista perusopinnoista.

 

Esimerkki: opintokokonaisuus 1:een kuuluu

  • instrumenttiopintoja (sis. säestys ja/tai ryhmätunteja),
  • esiintymisiä ja konserttikäyntejä,
  • tasokonsertti I,
  • yhteismusisointia (kuten orkesteria/musiikkivalmennusta/kuoroa/miniliedia/lauluvalmennusta/bändisoittoa) ja
  • musiikin hahmotusaineita eli muha 1.

 

Tasokonsertin tavoitteena on motivoida lasta tai nuorta harjoittelemaan ja esiintymään. Tasokonsertin suoritustapoja on monenlaisia, ja oppilaan yksilölliset toiveet pyritään ottamaan huomioon. Tasokonsertin ohjelman voi esimerkiksi jakaa soitettavaksi useampaan eri konserttiin, ohjelma voidaan videoida yhdessä opettajan kanssa, tai se voidaan esittää vaikka sukujuhlassa.

 

Syventävät opinnot KUMissa

Syventävien opintojen aikana oppilaan on mahdollista laajentaa ja/tai painottaa opintojaan omien mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti. Syventävissä opinnoissa on valittavissa kolme suuntausta: instrumenttilinja, yhteismusisointilinja sekä oman musiikin linja, joiden kautta opintoja voidaan painottaa oppilaan valitsemiin sisältöihin. Tavoitteena on, että jokaisen oppilaan yksilölliset mielenkiinnon kohteet ja tarpeet huomioidaan ja oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan yksilöllisellä tavalla.

 

Syventäviin opintoihin sisältyy lopputyö, joka sisältää soivan näytteen. Lopputyö voi olla opiskelijan oman suuntautuneisuuden mukainen noin 15-30 minuutin mittainen konsertti, mutta sen voi vaihtoehtoisesti toteuttaa muullakin tavalla. Lopputyö voi sisältää yhteismusisointia, omia sävellyksiä, sovituksia, improvisointia tai osuuksia sivuinstrumentilla. Lopputyö voi myös olla dokumentoitava projekti.

Lopputyöhön on suositeltavaa sisältyä pieni kirjallinen osuus, kuten käsiohjelma, essee, oma sävellys, video, audio, harjoituspäiväkirja tai vaikka blogi-teksti. Lopputyön arvioi kolmihenkinen arviointiryhmä oppilaan itsearvioinnin huomioiden.

 

Suoritettuaan perusopinnot ja syventävät opinnot oppilas saa musiikin laajan oppimäärän päättötodistuksen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori

1) Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää, että syksystä 2019 alkaen kaikki Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston opetus tapahtuu opetussuunnitelman 2018 mukaisesti.

2) Johtokunta päättää hyväksyä seuraavat tarkennukset opetussuunnitelmaan:

a) Otetaan käyttöön tasokonsertti ja sen yksilölliset suoritusmahdollisuudet ja luovutaan aiemmista tutkinnoista.
b) Luovutaan numeroarvioinnista - kaikki palaute on sanallista.
c) Syventävät opinnot on mahdollista suorittaa kolmea vaihtoehtoista linjaa, jotka ovat instrumenttilinja, yhteismusisointilinja ja oman musiikin linja.
d) Opintojen suoritustavat sisältävät yksilöllisyyttä ja vapautta sekä mahdollisuuksia hyödyntää nykyteknologiaa.

Käsittely: 

Käsittelyn aikana päätettiin muuttaa "instrumenttiopinnot" muotoon "pääaineen opinnot".

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Johtokunta

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnalle. Päätökseen ei saa hakea  muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:


Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta
    
Osoite: Seutulantie 8, 04401 Järvenpää
Sähköposti: musiikkiopisto@jarvenpaa.fi 
Puh. vaihde: (09) 27 191
Toimisto on avoinna ma klo 13.00-15.00, ke klo 13.00-15.00 ja to klo 14.00-17.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan muutosta
-    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.