Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Hinnasto ja soittotuntien keston määräytyminen

JARDno-2019-1848

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori

Perustelut

KUMin oppilasmaksujen tarkennuksia/korjauksia

1) Tarkistetaan avoimen opetuksen oppilasmaksut siten, että ne ovat linjassa soittotuntien keston kanssa. 

Hinnastossa on huomattu seuraavat virheet: 
a) 10 x 45 min. avoin opetus maksaa 428 euroa ja15 x 30 min. 460 euroa.  Kumpikin sisältää 450 min. opetusta, joten hinta pitäisi olla sama. 
b) 10 x 30 min. avoin opetus maksaa 306 euroa ja 15 x 20 min. 345 euroa. Kumpikin sisältää 300 min. opetusta, joten hinta pitäisi olla sama.

 

2) Kuorojen ja orkesterien oppilasmaksut:

a) Koulumusikanttioppilaat ja avoimen opetuksen oppilaat maksavat soittotunneistaan. Kysymys: Saisivatko he samalla maksulla osallistua musiikkiopistojen kuoroihin ja orkestereihin? Tähän saakka he ovat maksaneet tästä hinnaston mukaisesti 100 euroa lukukaudessa.

b) Voidaanko alentaa kuoroihin ja orkestereihin osallistumismaksua ulkopuolisille? Tällä hetkellä se maksaa 100 euroa. Musiikkiopisto haluaisi laajentaa kuoro- ja orkesteriharrastustoimintaa. Mukaan mahtuu myös sellaisia oppilaita, jotka eivät syystä tai toisesta halua käydä omilla instrumenttitunneillaan.

 

3)

a) Taiteen perusopetuksessa annettavan soittotunnin kesto on ollut aluksi 45 minuuttia ja sitä on pidennetty 60 minuuttiin vuosi tasokonsertti II:n (entinen pt2) suorituksen jälkeen. Voisiko tässä lisätä opettajien harkintavaltaa siten, että opettaja voisi ehdottaa, missä vaiheessa oppilas siirtyisi 60 minuutin soittotunnille. Tämä säästäisi musiikkiopiston resursseja. Kaikki oppilaat eivät tarvitse pidennettyä soittotuntia, mutta osa oppilaista tarvitsee sen jo varhaisemmassa vaiheessa opintojaan.

b) Tarvitaanko eri maksu 45 minuutin ja 60 minuutin soittotunnille? Tähän saakka lukukausimaksu on ollut sama. Musiikkiopisto haluaisi pitää ennallaan taiteen perusopetuksen lukukausimaksun 333 euroa ja saman maksun kaikille oppilaille.

 

4) Musiikkiopiston hinnastossa mainitaan luokkatilojen vuokraaminen loma-aikoina harjoittelukäyttöön ulkopuolisille. Tällä hetkellä musiikkiopistolla ei loma-aikoina välttämättä ole lainkaan henkilökuntaa paikalla, joten ulkopuolisten harjoittelua on käytännössä vaikea järjestää. Toisaalta oppilaiden harjoittelulle ei haluata määrittää erillistä hintaa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää, että:

1)

a) Avoin opetus 10 x 45 min. tai 15 x 30 min. (450 min.) maksaa 460 euroa.

b) Avoin opetus 10 x 30 min. tai 15 x 20 min. (300 min.) maksaa 345 euroa.

 

2)

a) Avoimen opetuksen oppilaat ja koulumusikantit saavat osallistua musiikkiopiston orkestereihin ja kuoroihin ilman lisämaksua.

b) Talon ulkopuolisille orkestereihin ja kuoroihin osallistuminen maksaa 50 euroa/ lukukausi.

 

3)

a) Oppilaan soittotuntia pidennetään 45 minuutista 60 minuuttiin opettajan esityksestä.

b) Taiteen perusopetuksen lukukausimaksu on 333 euroa riippumatta soittotunnin pituudesta.

 

4) Poistetaan hinnastosta ulkopuolinen harjoittelu loma-aikoina. 

 

Käsittely:

Hintojen muutokset huomioidaan talousarviovalmistelussa 2020.

Kohdassa 2 b) esittelijä muutti ehdotustaan siten että  orkestereihin ja kuoroihin osallistuminen maksaa osallistumis-/ materiaalimaksun 75 euroa/ lukukausi.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus muutoin paitsi, että kohdan 3 osalta asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi seuraavaan kokoukseen, joka on ennen lukuvuoden 2019-2020 alkua.

Tiedoksi

Johtokunta

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnalle. Päätökseen ei saa hakea  muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:


Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta
    
Osoite: Seutulantie 8, 04401 Järvenpää
Sähköposti: musiikkiopisto@jarvenpaa.fi 
Puh. vaihde: (09) 27 191
Toimisto on avoinna ma klo 13.00-15.00, ke klo 13.00-15.00 ja to klo 14.00-17.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan muutosta
-    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.