Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vuoden 2018 käyttösuunnitelma

JARDno-2017-1385

Valmistelija

  • Tammy Young, rehtori, tammy.young@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.9.2017 § 72 talousarvion laadintaohjeen sekä vuoden 2018 talousarvion taloussuunnitelmakehyksen.

Järvenpään kaupungin Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on käynyt alustavaa talousarviovalmistelun lähetekeskustelua kaupunginjohtajan alustavan talousarviokehyksen pohjalta 31.8.2017 § 9. Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä vuodelle 2018 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimintatuotot ovat 4.704.000 euroa, toimintakulut 18.975.000 euroa ja toimintakate on - 14.272.000 euroa.

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen talousarvion valmistelu ja esitys pohjautuu annetun talousarviokehyksen ja laadintaohjeen lisäksi palvelualueen lautakunnissa käytyihin lähetekeskusteluihin. Lautakuntien lähetekeskusteluissa esillä olleet ja sen jälkeen tulleet toiminnan kannalta välttämättömät muutostekijät on pystytty sisällyttämään talousarvioesitykseen lukuun ottamatta Vapaa- aika- ja harrastuspalvelujen avainalueen tarkemmissa laskelmissa esiin tullutta menojen kattamiseen  tarvittavaa 160.000 euroa. Talousarvioesitys poikkeaa tuottojen ja kulujen osalta noin 138.000 euroa annetusta kehyksestä, mutta toimintakate on kehyksen mukainen. Lopulliset käyttösuunnitelmat hyväksytään valtuuston hyväksymän talousarvion 2018 pohjalta helmikuun 2018 loppuun mennessä.

Koulutusjohtaja ja rehtori esittelevät kokouksessa kuntienosuuslaskelman periaatteita, vuoden 2018 talousarvioehdotuksen laskelmia, alustavaa käyttösuunnitelmaa, toiminnan ja talouden painopisteitä sekä muutoksia Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston osalta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tammy Young, rehtori, tammy.young@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää

- merkitä tiedoksi Järvenpään kaupungin Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2018 talousarvioehdotuksen valmistelutilanteen

- merkitä tiedoksi Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston käyttösuunnitelman 2018 valmistelutilanteen ja hyväksyy esitellyt määrärahavaraukset käyttösuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi sekä halutessaan ohjeistaa muutoin jatkovalmistelua.

- pyytää selvitystä Monion kustannusvaikutuksia musiikkiopiston talouteen

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

talouspäällikkö Topi Luostarinen, koulutusjohtaja Jari Lausvaara