Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Hinnasto ja soittotuntien keston määräytyminen

JARDno-2019-1848

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

1) Taiteen perusopetuksen hinnat ja soittotuntien kestot

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa taiteen perusopetus maksaa 333 euroa/lukukausi. Soittotunnin pituus on 45 min ja pidemmällä olevilla oppilailla 60 min. Musiikkiopistossa annetaan kokonaisvaltaista musiikinopetusta, ja lukukausimaksu kattaa pääaineen lisäksi yhteismusisoinnin ja musiikin hahmotusaineiden opiskelun.

Tänä syksynä oppilaana on useita alle 6-vuotiaita lapsia, jotka käyvät vain 30 minuutin soittotunnilla ja perheet ovat kysyneet lukukausimaksua 30 minuutin mittaiselle soittotunnille. Vaikka kokonaisvaltaisen musiikinopetuksen mukaan maksu sisältää myös muuta opetusta kuin soittotunnin, niin olisi sekä pedagogisesti että talouden näkökulmasta perusteltua, että musiikkiopistossa olisi määritelty eri mittaisille soittotunneille eri maksut. Näin saataisiin myös samalle opettajien tuntimäärälle mahtumaan hieman enemmän oppilaita ja vähän enemmän oppilasmaksutuloja.

Ehdotus:
30 min                                    305 euroa (tarkoitettu aloittaville, nuorimmille oppilaille)
45 min                                    333 euroa
60 min                                    345 euroa

 

30 minuutin soittotunti on tarkoitettu aloittaville ja nuorimmille (noin alle 7-vuotiaille) oppilaille soitinkohtaisesti ja soittotuntia pidennetään 45 minuuttiin opettajan esityksestä, rehtorin päätöksellä ja yhteistyössä huoltajien kanssa kun se on pedagogisesti oppilaan kannalta perusteltua. 

 

2) Koulumusikanttien osallistuminen musiikkileikkikoulu- ja musiikkivalmennustoimintaan

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston koulumusikanttioppilaat pääsevät samalla lukukausimaksulla osallistumaan kuoroihin ja orkestereihin (päätös 4.6.2019 johtokunnan kokouksessa). Ehdotamme, että koulumusikantit pääsevät lisäksi musiikkileikkikoulu- ja musiikkivalmennusryhmiin puoleen hintaan.

Koulumusikanttien lukukausimaksu: 135 euroa (pari-/ pienryhmäopetusta 10 kertaa lukukaudessa)
musiikkivalmennuksen lukukausimaksu: 138 euroa olisi koulumusikanteille 69 euroa
musiikkileikkikoulun lukukausimaksu:119 euroa olisi koulumusikanteille 59,50 euroa

 

Hintojen muutokset huomioidaan talousarviovalmistelussa 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää, että 1.1.2020 alkaen:

1) Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston taiteen perusopetuksen oppilasmaksut määräytyvät pääaineen opetustunnin keston mukaisesti seuraavasti:
30 min                                    305 euroa
45 min                                    333 euroa
60 min                                    345 euroa

2) Avoimen musiikkiopiston koulumusikantit pääsevät osallistumaan puoleen hintaan musiikkileikkikoulu- ja musiikkivalmennusryhmiin.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Johtokunta

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnalle. Päätökseen ei saa hakea  muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:


Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta
    
Osoite: Seutulantie 8, 04401 Järvenpää
Sähköposti: musiikkiopisto@jarvenpaa.fi 
Puh. vaihde: (09) 27 191
Toimisto on avoinna ma klo 13.00-15.00, ti klo 14.00-17.30 ja to klo 13.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan muutosta
-    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.