Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 2.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Taiteen perusopetuksen maksuhuojennukset lukuvuodelle 2020-2021

JARDno-2020-2163

Valmistelija

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston maksuhuojennusten jakoperusteet 2020-2021

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa maksuhuojennus  lukukausimaksusta voidaan myöntää taiteen perusopetuksen oppilaalle/oppilaille taloudellisilla perusteilla. Järvenpään kaupungin hallintosäännön § 24-25 mukaan musiikkiopiston johtokunta päättää vapaaoppilaspaikkojen jakoperusteista.

Maksuhuojennusta lukuvuodelle 2020-2021 on hakenut yhteensä 16 perhettä, joista monessa on useampi lapsi musiikkiopistossa oppilaana. Maksuhuojennusta haettiin määräaikaan 17.9.2020 klo 16 mennessä hakulomakkeella ja seuraavilla liitteillä:

  •  *) todistus kuukausiansioista / tai todistus esim. eläkkeestä tai työttömyyskorvauksesta
  •  *) todistus edellisen vuoden verotuksesta / viimeisestä saapuneesta
  • pääaineen opettajan lausunto opintomenestyksestä (tätä ei tarvitse perheen toimittaa, toimisto kysyy suoraan opettajalta)

*) koskee myös täysi-ikäisen (yli 18v.) opiskelijan avio- /avopuolison vastaavia tulotodistuksia

Maksuhuojennuspäätökseen vaikuttavat muun muassa perheen kuukausiansiot, alle täysi-ikäisten lasten lukumäärä, oppilaan opintomotivaatio sekä musiikkiopiston taloustilanne.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirre Raijas, rehtori, pirre.raijas@jarvenpaa.fi

Musiikkiopiston johtokunta päättää maksuhuojennusten jakoperusteet ansiotasoindeksin (www.stat.fi) huomioiden: 

lapsia      bruttotulot  
| 1 |         2817,37
| 2 |         3144,52
| 3 |         3459,48
| 4 |         3791,71
| 5 |         4135,12
| 6 |         4354,58
| 7 |         4570,98

 

Johtokunta valtuuttaa musiikkiopiston rehtorin myöntämään 50 % ja 100 % maksuhuojennuksia heikossa taloustilanteessa oleville perheille tukemaan motivoituneiden oppilaiden opintojen jatkumista.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Pykälä merkitään julkiseksi. 


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnalle. Päätökseen ei saa hakea  muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
    
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:


Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta
    
Osoite: Seutulantie 8, 04401 Järvenpää
Sähköposti: musiikkiopisto@jarvenpaa.fi 
Puh. vaihde: (09) 27 191
Toimisto on avoinna ma klo 13.00-15.00, ti klo 14.00-17.30 ja to klo 13.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

-    päätös, johon haetaan muutosta
-    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
-    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää xx kunnan kirjaamosta.