Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta, kokous 19.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2018

JARDno-2018-2169

Valmistelija

  • Tammy Young, rehtori, tammy.young@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetushallitus on määrännyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen uudesta laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista musiikin alalle (OPH-2068-2017).

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa 1.8.2018 alkaen musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän oppilaat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan, joka on laadittu em. opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Koulutuksen järjestäjä laatii ja hyväksyy kullekin taiteenalalle opetussuunnitelman Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaan tarkentaen ja täsmentäen niitä (Laki taiteen perusopetuksesta 1998/633).

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunnalle on esitelty iltakoulussa 24.5.2018 Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston musiikin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman keskeiset sisällöt:

  • Opetussuunnitelman laatimisen painopisteitä ovat erityisesti uusimuotoinen pedagogiikka, toimintakulttuuri ja oppilasarvioinnin kehittäminen. Nämä lähtökohdat ilmenevät etenkin opetuksen arvoperusteissa, oppimiskäsityksessä sekä opetuksen toteuttamista ohjaavassa toimintakulttuurissa ja oppimisympäristöissä.
  • Opintojen rakenne: Perusopinnot 800 h ja syventävät opinnot 500 h.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tammy Young, rehtori, tammy.young@jarvenpaa.fi

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston johtokunta päättää hyväksyä musiikin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön liitteen mukaisena 1. 8. 2018 alkaen.

Päätös

Hyväksytään

Tiedoksi

Koulutusjohtaja Jari Lausvaara, Palvelualuejohtaja Marju Taurula