Kaupunkikehityslautakunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteisiin Lääkärinkuja 5, Myllytie 15a sekä 15b rakennettavalle kolmen asuinkerrostalon kokonaisuudelle

JARDno-2017-1460

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Lääkärinkuja 5, Myllytie 15a sekä 15b suunnitellusta kolmen asuinkerrostalon muodostamasta kokonaisuudesta.

Tontit sijaitsevat monimuotoiseen asumiseen tarkoitettujen kerrostalojen korttelialueella. Tontille saa rakentaa asuinkerrostaloja, joiden yhteenlasketusta asuinpinta- alasta vähintään 50 % on suunniteltava vanhuksille tai muille erityisryhmille soveltuviksi asunnoiksi. Tontille saa rakentaa asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden puitteissa työ-, liike- ja palvelutiloja, julkisten lähipalveluiden käyttöön tarkoitettuja tiloja sekä ravintola- ja kahvilatiloja.

Asemakaavaan liittyvä kaavakartta, kaavaselostus ja rakennustapaohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Hyvinvointikampus--/sivu.tmpl?sivu_id=9100

Asemakaava- arkkitehti on lausunnossaan puoltanut hanketta. Lausunnon mukaan rakennukset muodostavat julkisivuiltaan ja väritykseltään yhtenäisen kokonaisuuden, joka muodostaa laadukasta kaupunkikuvaa. Suunnitelma on asemakaavan mukainen.

Liitteenä pääpiirustusluonnoksia ja näkymäkuvia

Pääsuunnittelija arkkitehti Jouni Pohto esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan todeta

  • kokouksessa esiteltyjen suunnitelmien täyttävän asemakaavassa ja rakennustapaohjeissa asetetut kaupunkikuvalliset vaatimukset. Rakennukset muodostavat julkisivuiltaan ja väritykseltään yhtenäisen kokonaisuuden, joka muodostaa laadukasta kaupunkikuvaa.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

jouni.pohto@siren.fi, kari.kuittinen@jatke.fi, henrik.eriksson@asuntosaatio.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)