Kaupunkikehityslautakunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kaupunkikuvallinen lausunto osoitteeseen Urheilukatu 17 suunnitellusta asuinkerrostalohankkeesta

JARDno-2017-1123

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Urheilukatu 17 suunnitellusta asuinkerrostalohankkeesta.

Tontti sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueella. Määräyksen mukaan korttelialueelle saa rakentaa asuinkerrostaloja sekä asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden puitteissa toimisto-, työ- ja julkisten lähipalveluiden sekä asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja.

Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.2.2016 (KV 29.2.2016 § 12).

Asemakaavaan liittyvä kaavakartta, kaavaselostus ja rakennustapaohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta

https://www.jarvenpaa.fi/--Kortteli_114_(ST1_ja_liikekiinteist%C3%B6)--/sivu.tmpl?sivu_id=8581.

 

Arkkitehti Iiro Juntti esittelee suunnitelmien kaupunkikuvallisia vaikutuksia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan

todeta kokouksessa esiteltyjen suunnitelmien täyttävän asemakaavassa ja rakennustapaohjeissa asetetut kaupunkikuvalliset vaatimukset. Suunnitelmien tarkentuessa, ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennusvalvonnan tulee vielä erikseen pyytää kaupunkikuvallista lausuntoa kaavoitukselta.

 

Käsittely

 

Mikko Vesterinen esitti, että:

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan todeta kokouksessa esiteltyjen suunnitelmien täyttävän asemakaavassa ja rakennustapaohjeissa asetetut kaupunkikuvalliset vaatimukset. Suunnitelmien tarkentuessa, ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennusvalvonnan tulee vielä erikseen pyytää kaupunkikuvallista lausuntoa kaavoitukselta ja lautakunnalta."

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi,koska kokouksessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja lautakunnalta sitä kysyttyään todennut, että lautakunta yksimielisesti hyväksyi Mikko Vesterisen muutosehdotuksen niin Mikko Vesterisen esitys tuli yksimielisesti lautakunnan päätökseksi.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti Mikko Vesterisen esityksestä, että kaupunkikehityslautakunta lausuntonaan toteaa kokouksessa esiteltyjen suunnitelmien täyttävän asemakaavassa ja rakennustapaohjeissa asetetut kaupunkikuvalliset vaatimukset. Suunnitelmien tarkentuessa, ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennusvalvonnan tulee vielä erikseen pyytää kaupunkikuvallista lausuntoa kaavoitukselta ja lautakunnalta.

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkikehityslautakunta edellytti 24.8.2017 antamassaan lausunnossa, että suunnitelmista tulee ennen rakennusluvan myöntämistä vielä erikseen pyytää kaupunkikuvallista lausuntoa kaavoitukselta ja lautakunnalta.

Kaavoitusjohtaja on antanut täydennetyistä suunnitelmista seuraavan lausunnon:

"Suunnitelma noudattaa pääpiirteittäin asemakaavamuutoksen ohessa hyväksytyssä rakentamistapaohjeessa (8.10.2015, Ark7) määriteltyjä tavoitteita.  Kohteen suunnittelussa tulee asettaa erityinen painoarvo kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin ja sitä kautta korkeatasoisiin ja laadukkaisiin ratkaisuihin. Alue muodostaa uuden "kaupunkijulkisivun" Järvenpään keskustan eteläpuolelle ja uuden rakentamisen maisemalliset vaikutukset ovat laajat. Kohde näkyy pitkälle etelään Sibeliuksenväylältä lähestyttäessä sekä samoin länteen rantapuiston yli Tuusulanjärven suuntaan.

Tarkistetussa suunnitelmassa on osin huomioitu Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 24.8. annetut  jatkosuunnitteluohjeet.


Parvekkeiden taustat on julkisivupiirustuksissa merkitty beigen väriseksi betoniksi. Rakentamistapaohjeessa todetaan, että "Parveketaustojen julkisivumateriaali voi olla puuta tai profiloitua betonia". Piirustuksia tulisi täydentää siten, että parvekkeiden tausta on profiloitua betonia. Havainnekuvassa pinta on tosin tällaisen osoitettu.


Maantasokerroksen julkisivuratkaisun tulee olla korkeatasoinen. Suunnitelmassa on esitetty uritettu betoni, mikä on hyvä ratkaisu, ts. maalatua valubetonia ei kohteessa tule käyttää. Sävy sen sijaan voisi olla tummempi harmaa/ vahvempi, vaaleanharmaa voi olla sävynä liian lähellä raakabetonin sävyä.


Suunnitelmassa on esitetty, että parvekkeiden lasikaiteiden hiekkapuhallettu osuus pienenee ylöspäin. Tätä ei voi pitää hyvänä ratkaisuna maisemallisten vaikutusten kannalta. Varsinkin Rantapuiston suuntaan parvekkeiden tuleva kalustus tulee näkymään pitkälle ja tästä voi syntyä hyvinkin kirjava ja sekava ilme, mikäli kaiteet ovat täysin läpinäkyvät. Ilmettä yhtenäistää, mikäli kaiteet ovat täysin hiekkapuhalletut ylös saakka. 


Rakennuksen massoittelussa ei ole pystytty säilyttämään rakentamistapaohjeissa esitetyn viitesuunnitelman tasoa. Tämä näkyy hyvin esittelyaineisto sivulla 4 olevassa havainnekuvassa. Luonnollisesti tarkentunut rakennussuunnittelu ja tekniset ratkaisut vaikuttavat ilmeeseen, mutta varmasti ovat ratkaistavissa. Suunnitelmassa Sibeliuksenväylän puoleiset parvekkeet ovat muuttuneet umpinaisemmaksi. Ratkaisu tuo hieman negatiivisen mielleyhtymän "lähiömäisestä" kerrostalosta. Sen sijaan edellisessä vaiheessa esitetyt kulmasta avoimet parvekkeet tuovat suunnitelmaan selkeää ilmavuutta ja ilme on kaupunkikuvan kannalta laadukkaampi. Samoin korkeamman osan massan selkeät linjat ovat hajonneet, kun kulmaparvekkeet pullahtavat ulos ja räystäslinja putoaa parvekkeiden kohdalla.  Olisi hyvä tutkia, voivatko parvekkeet olla syvemmät, eli tulla etulinjaltaan korkean massan etulinjaan ja pysyä sivulta päätyjulkisivun suuntaisena. Sibeliuksenväylän puoleisen talon punainen väriaihe on sinänsä hieno elementti, mutta sen sijaintia olisi vielä syytä tutkia rakentamistapaohjeessa esitetyn ratkaisun mukaisesti osana koreampaa massaa.

Muita huomioita:


Esittelyaineistoa tulee täydentää siten, että siinä on esitetty suunniteltavat kohteet samalla tasolla. Nyt esim. Urheilukadun puoleinen talo on esitetty kahdella eri ilmeellä, riippuen kuvasta. Sivun 4 perspektiivinäkymää tulisi korjata siten, että Sibeliuksenväylän puoleinen rakennus on oikealla sijainnilla ja oikeassa linjassa. 


Tontin rajaamista istutuksin tulisi kuvata tarkemmin, erityisesti Sibeliuksenväylän puolella. Havainnekuvassa on esitetty pensasaita, tämä tulisi mainita asemapiirustuksessa. Tontin ja kevyen liikenteen väylän väliin tarvitaan rajaava istutuselementti."

Suunnitelmia on päivitetty kaavoitusjohtajan antaman lausunnon perusteella.

Liitteenä päivitetyttyjä suunnitelmaluonnoksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan todeta

  • suunnitelmien kaupunkikuvallisen ilmeen kehittyneen aikaisemmin esitetystä. Suunnitelmia tulee edelleen kehittää kaavoitusjohtajan lausunnon mukaisesti yhteistyössä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kanssa.

 

Käsittely:

Asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että suunnitelma ei vieläkään lautakunnanj mielestä noudata sitä kaupunkikuvallista tasoa mitä esim. lautakunnalle 8.10.2015 esitetyissä rakentamistapaohjeissa on esitelty, joten lautakunta, puheenjohtajan sitä lautakunnalta kysyttyään, päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi kiinnittäen edelleen erityistä huomiota kaupunkikuvalliseen vaikutukseen käyttäen pohjana esim. 8.10.2015 esiteltyä rakentamistapaohjetta.

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi valmisteluohjeena johtavan rakennustarkastajan päätösehdotus sekä edellä asian käsittelystä kirjattu.

Tiedoksi

juha.laaksonen@skanska.fi, iiro.juntti@ark7.fi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)