Kaupunkikehityslautakunta, kokous 30.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Lausunto valituksen johdosta / asemakaavan muutos Kinnari, osa korttelista 527 , Tataarikuja

JARDno-2017-1287

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavan muutos on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Suomen Islam-seurakunta, joka omistaa korttelissa 527 tilat 401-1-503 ja 401-1-621, on pyytänyt tehokkuuden nostamista e = 0,3:sta e = 0,4:ään. Puitesopimus kaupungin ja Suomen Islam- seurakunnan kesken on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.10.2009 § 443 ja maankäyttösopimus 5.11.2012 § 261. Kortteleita 527 ja 539, osaa korttelista 528 sekä puisto- ja katualueita koskeva asemakaavanmuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa (kv 10.12.2012) ja se tuli osittain lainvoimaiseksi valitusasian ratkaisun jälkeen (KHO:2015:78). Asemakaavaehdotus on laadittu kaupunginvaltuuston hyväksymän asemakaavan mukaisena alueelle, jolla se ei tullut lainvoimaiseksi. Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 2146 k-m2, mikä vastaa tehokkuuslukua e = 0,39. Alueella sijaitsevasta Shamaletdinin huvilasta on tehty rakennushistoriaselvitys ja kuntotutkimus, jonka perusteella rakennusta ei osoiteta säilytettäväksi.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Kinnarin kaupunginosan kortteleita 527 ja 539, korttelin 528 tonttia 8 sekä leikkipuisto- ja katualueita koskeva asemakaavanmuutos kuulutettiin vireille 20.5.2009. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä (MRL 62§, MRA 30§) 4.2. - 8.3.2010 ja asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä (MRL 65§ ja MRA 27§) 8.8. - 6.9.2012. Kaupunginhallitus käsitteli lausuntoihin, mielipiteisiin ja muistutuksiin annetut vastineet kokouksessaan 5.11.2012 § 560. Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.12.2012 § 91. Päätöksestä tehtiin kaksi valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle, joka päätti 15.1.2014 kumota kaupunginvaltuuston päätöksen korttelissa 527 olevan A-4 –alueen osalta. Järvenpään kaupunki valitti asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti hylätä valituksen (KHO:2015:78). KHO totesi, että yleiskaavan kaavamääräyksellä ei voitu syrjäyttää asemakaavalle MRL:ssä säädettyjä sisältövaatimuksia. Tämä koski mm. vaatimusta, jonka mukaan rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Arvioitaessa sitä, täyttikö asemakaava mainitulta osin laissa säädetyt sisältövaatimukset, ei näin ollen tullut ottaa huomioon yleiskaavan kaavamääräystä, jossa edellytettiin omistajan suostumusta. Asemakaavan muutos kuulutettiin osittain voimaan 28.1.2015.

Shamaletdinin huvilan säilyttämismahdollisuuksista on neuvoteltu ja pidetty maastokatselmus 5.9.2017 Suomen Islam-seurakunnan, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja kaupungin edustajien kesken. Asemakaavaprosessia jatketaan laatimalla kaavaehdotus alueelle, jolla asemakaavan muutos ei tullut voimaan.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue käsittää Suomen Islam-seurakunnan omistamat tilat 1:503 ja 1:621 korttelissa 527 ja Tataarikujan katualueen. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä 0,6766 ha, josta asuinkorttelialuetta (A-4) on noin 0,5529 ha ja loput Tataarikujan katualuetta. Alueella on asuinrakennusoikeutta yhteensä 2 146 k-m2. Suomen Islam-seurakunnan alueella rakennusoikeus nousee noin 470 k-m2. Asuinkorttelin rakentamistehokkuus vastaa tehokkuuslukua e = 0,39. Viitesuunnitelmissa alueelle on suunniteltu 37 uutta asuntoa, joihin tulee noin 90 asukasta. Alueelle ei tule työpaikkoja.

Asemakaavaehdotus on laadittu sisällöltään samanlaisena kuin kaavamuutos, joka ei tullut voimaan KHO:n käsittelyn jälkeen. Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset. Shamaletdinin talon historiaselvitys (Cingiz Safiulla 2017) sekä rakennuksen kuntoselvitys ja korjauskustannusarvio (CFU OY 2017) ovat asian liitteenä. KHO:n ratkaisu on tallennettu oheisaineistoksi kaupunkikehityslautakunnan extranettiin.

Puitesopimus kaupungin ja Suomen Islam-seurakunnan kesken on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.10.2009 § 443 ja maankäyttösopimus 5.11.2012 § 261. Alueelle laaditaan erillinen tonttijako. Asemakaavaehdotus valmistellaan nähtävilläolon jälkeen kaupunkikehityslautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä 5. kaupunginosan eli Kinnari osaa korttelista 527 (tilat 1:503 ja 1:621) sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 18.6.2012, tarkistettu 21.12.2017) ja asettaa sen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti 
  • pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot Uudenmaan ELY- keskukselta ja Keski- Uudenmaan maakuntamuseolta.

 

Käsittely

Sari Holi esitti Kaisa Saarikorven kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että alueella oleva huvila merkitään suojeltavaksi rakennukseksi  SR- merkinnällä. Tämän lisäksi asemakaavaan merkitään istutusmääräykset Tataarikujan ja Kinnarinpolun reunaan (Puurivistöt)

Kannatetun palautusesityksen jälkeen puheenjohtaja totesi, koska asiasta oli tehty asian palauttamista koskeva esitys niin asian jatkokäsittely kohdistuu palautusesitykseen.

Palautuskäsittely

Palautuskäsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, sitä lautakunnalta kysyttyään, koska lautakunta ei ollut yksimielinen palautusesityksestä niin asiasta äänestetään.

Hyväksyttiin äänestystavaksi sähköinen äänestys.

Jaa:   Asian käsittelyä jatketaan

Ei:      Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi

Äänestyksen tulos

Jaa

Tuomas Raejärvi

Jenni Komonen

Pirjo Komulainen

Liina- Lyydia Jämsä

Markku Tenhunen

Jarkko Wallenius

Ei

Kaisa Saarikorpi

Mikko Vesterinen

Sari Holi

Pekka Luuk

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohjtaja totesi, että äänin kuusi (6) Jaa- ääntä, neljä (4) Ei- ääntä, poissa yksi(1), kaupunkikehityslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä.

Jatkokäsittely

Jatkokäsittelyssä ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus tuli kaupunkikehityslautakunnan päätökseksi.

 

 

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti

  • hyväksyä 5. kaupunginosan eli Kinnari osaa korttelista 527 (tilat 1:503 ja 1:621) sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 18.6.2012, tarkistettu 21.12.2017) ja asettaa sen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27n § mukaisesti
  • pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot Uudenmaan ELY- keskukselta ja Keski- Uudenmaan maakuntamuseolta

 

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tataarikujan asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti 18.1. – 16.2.2018 välisenä aikana. Asiasta on saatu lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta sekä kaksi muistutusta. Lyhennelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoituksen vastineet on asemakaavaselostuksen liitteenä 2. Alkuperäiset lausunnot ja muistutukset sekä kooste kaupunginvaltuuston 10.12.2012 § 91 hyväksymästä kaavasta tehtyjen valitusten käsittelystä (KHO:2015:78) on tallennettu kaupunkikehityslautakunnan extranettiin.

Asemakaavakarttaan ei ole tehty nähtävilläolon jälkeen muutoksia joitakin teknisiä tarkistuksia lukuunottamatta. Asemakaavaselostusta on täydennetty.

Alueelle laaditaan erillinen tonttijako asemakaavan hyväksymisen jälkeen. Asemakaavan muutos kuulutetaan voimaan kun maankäyttösopimuksen edellyttämät toimenpiteet on suoritettu.

Ehdotus

Esittelijä

Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 5. kaupunginosan eli Kinnari osaa korttelista 527 (tilat 1:503 ja 1:621) sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 18.6.2012, tarkistettu 21.12.2017) ja sitä koskevan asemakaavan selostuksen (päivätty 21.12.2017, tarkistettu 22.3.2018).

Päätös

 

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 5. kaupunginosan eli Kinnari osaa korttelista 527 (tilat 1:503 ja 1:621) sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 18.6.2012, tarkistettu 21.12.2017) ja sitä koskevan asemakaavan selostuksen (päivätty 21.12.2017, tarkistettu 22.3.2018).

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavaprosessin tulee edetä niin, että kaavaan liittyvä maankäyttösopimus on käsitelty ennen asemakaavan hyväksymistä. Korttelia 527 koskeva maankäyttösopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2018 § 103.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 5. kaupunginosan eli Kinnari osaa korttelista 527 (tilat 1:503 ja 1:621) sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 18.6.2012,​ tarkistettu 21.12.2017) ja sitä koskevan asemakaavan selostuksen (päivätty 21.12.2017,​ tarkistettu 22.3.2018).

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Helsingin hallinto-oikeus pyytää Järvenpään kaupungin lausuntoa valituksen johdosta, joka koskee kaupunginvaltuuston päätöstä 18.6.2018 § 60 5. kaupunginosan eli Kinnari osaa korttleista 527 (tilat 1:621 ja 1:503,Tataarikuja) asemakaavan hyväksymisestä.

Valituksen mukaan kyseinen päätös on kumottava maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen perustuslain vastaisena, koska asemakaavaa laadittaessa ei ole selvitetty ympäristövaikutuksia riittävästi eikä otettu huomioon lain antamaa velvoitetta rakennetun ympäristön vaalimisesta, koska maanomistajia ei ole kohdeltu yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti, ja koska asemakaava ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia.

Voimassa olevan Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. antaa selitys valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

Lausunto ja liiteasiakirjat pyydetään toimittamaan HHO:n kirjaamoon 14.9.2018 mennessä. 

Kaupunkikehityksen lausunto liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää Järvenpään kaupungin lausuntona antaa liitteen mukaisen kaupunkikehityksen lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 18.6.2018 § 60 5. kaupunginosan eli Kinnari osaa korttelista 527 (tilat 1:621 ja 1:503), Tataarikuija) asemakaavan hyväksymisestä.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

Kaavoitusjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).