Kaupunkikehityslautakunta, kokous 30.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Kaupunkikuvallinen lausunto Perhelän kortteliin rakennettavasta liikekeskuksesta ja kerrostaloista

JARDno-2017-2102

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään Perhelän kortteliin suunniteltavasta liikekeskuksesta ja kerrostaloista.

Tontti sijaitsee asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueella. Korttelialueelle saa sijoittaa asuin-, liike-, hotelli-, toimisto-, palvelu- ja työtiloja sekä palveluasumisen ja julkisten palvelujen tiloja. Asemakaavaan liittyvä kaavakartta, kaavaselostus ja rakennustapaohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta https://www.jarvenpaa.fi/--Perhel%C3%A4--/sivu.tmpl?sivu_id=5477

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula on antanut kohteesta seuraavan lausunnon:

"Julkisivukaaviot (päivätty 8.12.2017) vastaavat Perhelän korttelin asemakaavamuutoksen yhteydessä laadittuja rakentamistapaohjeita (2.2.2017) sekä hankkeen suunnittelun yhteydessä laadittuja viitesuunnitelmia. Julkisivukaavioissa on tarkennettu julkisivujen materiaaleja ja värityksiä, mutta pääperiaatteet massoittelusta tai kaupunkikuvallisesta ilmeestä noudattavat kaavavaiheessa määriteltyjä tavoitteita. Julkisivukaavioissa on onnistuneesti lisätty väritehosteita täydentämään suht. hillittyjä päämateriaaleja mm. sisäänkäyntien yhteyteen. Eri rakennusosien kerroslukumäärän, aukotuksen ja materiaalin vaihtelut luovat kaupunkikuvallisesti mielenkiintoisen suurkorttelin.

Julkisivukaavioissa ei ole kuitenkaan esitetty ns. Vanhan Perhelän osan (Mannilantien ja Sibeliuksenkadun kulmassa oleva osa) käsittelyä. Kaupunginhallitus (KH, 8.5.2017 § 104) on hyväksynyt Vanhan Perhelän hankesuunnitelman (Lujatalo Oy/ Tornado Oy) noudatettavaksi Perhelän Vanhan osan toteuttamisen osalta. Hankesuunnitelman mukaisesti Nykyinen Vanha Perhelä puretaan kokonaan ja tilalle rakennetaan mittakaavaltaan, mitoiltaan, yksityiskohdiltaan sekä materiaaleiltaan vastaavanlainen uusi julkisivu hankesuunnitelmassa tarkemmin kuvatulla tavalla. Tähän pohjautuen Lujatalo Oy on ratkaissut palauttaa Vanhan Perhelän julkisivut 1950‐luvun asuun. 

Hankkeen kaupunkikuvallisessa esittelyssä tulee käydä läpi Vanhan Perhelän uudisrakennuksen suunnittelun periaatteet ja detaljointi, jotta kaupunkikehityslautakunnan päätös saadaan sidottua hankesuunnitelmassa määriteltyyn tavoitetasoon."

Liitteenä pääpiirustus- ja näkymäluonnoksia.

Pääsuunnittelija Harri Koskinen esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että

  • esitetyt suunnitelmat vastaavat pääosin asemakaavan, rakentamistapaohjeiden ja suunnittelun yhteydessä laadittujen viitesuunnitelmien vaatimuksia
  • Perhelän vanha osa tulee palauttaa 1950- luvun asuun hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Tältä osin rakennusvalvonnan tulee ennen rakennusluvan myöntämistä pyytää suunnitelmista lausuntoa Uudenmaan ELY-keskukselta ja museoviranomaiselta

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan esittää, että

  • muutokset/ tarkennukset eivät tuo suuria kaupunkikuvallisia muutoksia lukuun ottamatta Helsingintien -Mannilantien tornitalon korottamista.  Kyseisen tornitalon korottaminen on kuitenkin korttelin kaupunkikuvallinen kokonaisuus huomioiden perusteltua ja tornitalo muodostaa parin Sibeliuksenväylän ja Mannilantien kulmaan tulevan korkeamman tornitalon kanssa

 

  • ilmanvaihtokonehuoneiden, muiden teknisten tilojen sekä yhteisten tilojen julkisivut on sovitettava muun rakennuksen ulkoasuun

 

  • Perhelän vanha osa tulee palauttaa 1950- luvun asuun hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Tältä osin rakennusvalvonnan tulee ennen rakennusluvan myöntämistä pyytää suunnitelmista lausuntoa Uudenmaan ELY-keskukselta ja museoviranomaiselta

 

 

Käsittely:

Petri Perta esitti, että lautakunta muutoin hyväksyy esittelijän ehdotuksen mutta ehdotuksen kohta  "Perhelän vanha osa tulee palauttaa 1950-​ luvun asuun hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. Tältä osin rakennusvalvonnan tulee ennen rakennusluvan myöntämistä pyytää suunnitelmista lausuntoa Uudenmaan ELY-​keskukselta ja museoviranomaiselta.". poistetaan.

 

 

Käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että Petri Perran esitys raukesi kannatuksen puuttuessa.

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).