Kaupunkikehityslautakunta, kokous 30.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Asemakaavan muutos / Tekijänpuisto

JARDno-2017-567

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi
Jaakko Heikkilä, kaavasuunnittelija, jaakko.heikkila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Nummenkylän yritysalueelle suunnitellaan uusia tontteja, jotka lisäävät kaupungin pienten yritystonttien tarjontaa. Osasta Tekijänpuistoa ja Jussinhakaa muodostetaan yhteensä 1,75 ha teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita, jotka liittyvät Tuottajankatuun ja Tekijänkatuun. Puistoalueiden läpi kulkeva avo-oja ja kevyen liikenteen yhteydet säilytetään.

Alueelle on suunniteltu viisi uutta tonttia, joiden keskipinta-ala on noin 3200 m2. Alueelle tulee uutta kerrosalaa yhteensä 8794 k-m2. Uusien tonttien luovutus voidaan aloittaa vuonna 2019.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on ilmoitettu kuulutuksella 21.6.2018 ja kirjeellä asianosaisille ja kiinteistönomistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Seutulantalolla ja Järvenpään kaupungin internet-sivuilla koko suunnittelun ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on esitetty kaksi lausuntoa ja kaksi mielipidettä, jotka on otettu huomioon jatkosuunnittelussa.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä 7.- 23.3.2018 Seutulantalolla ja Järvenpään kaupungin internet- sivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella ja kirjeellä kiinteistönomistajille. Luonnoksesta on pyydetty lausunnot Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymältä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Elisa Oyj:ltä, TeliaSonera Finland Oyj:ltä, Fortum Power and Heat Oy:ltä ja Carunalta. Luonnoksesta on saatu kaksi lausuntoa ja yksi mielipide.

Lyhennelmät mielipiteistä ja lausunnoista sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen liitteenä. Lausunnot ja mielipiteet on tallennettu lyhentämättöminä kaupunkikehityslautakunnan extranet- sivuille. Asemakaava- aineistoa on tarkistettu ja täydennetty palautteen pohjalta.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue käsittää korttelit 1108 ja 1109 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet Ahertajankadun itäpuolella. Alue rajautuu etelässä Tekijänkatuun ja pohjoisessa Nummenkylän omakotialueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 8,7404 ha, josta on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta 5,2475 ha, virkistysaluetta 2,5232 ha ja katualuetta 0,9697 ha. Alueelle suunnitellaan viisi uutta yritystonttia ja nykyisiä tontteja korttelissa 1109 laajennetaan. Uutta rakennusoikeutta tulee kaikkiaan 8794 k-m2.

Uusien rakennusten kerroslukua, julkisivuja, kattomuotoa, aitaamista ja muita tonttijärjestelyjä koskevat samat kaavamääräykset kuin nykyisillä tonteilla. Asemakaavassa säilytetään puistoalueiden läpi kulkeva avo- oja osana alueen hulevesijärjestelmää. Ojan viereen osoitetaan kevyen liikenteen yhteys, joka liittyy alueen pohjoisosassa nykyiseen ulkoilureittiin. Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

Alueelle laaditaan erillinen tonttijako. Asemakaavamuutos valmistellaan kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen kaupunkikehityslautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn. Asemakaava on mahdollista toteuttaa hyväksymisen jälkeen, kun se on saanut lainvoiman ja tarpeelliset kiinteistötekniset toimenpiteet on suoritettu.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä 11. kaupunginosan eli Nummenkylä kortteleita 1108 ja 1109 sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavaehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 7.2.2018, tarkistettu 16.5.2018) ja asemakaavan selostuksen (päivätty 16.5.2018)

 

  • asettaa 11. kaupunginosan eli Nummenkylä kortteleita 1108 ja 1109 sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti 

 

  • pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot Keski- Uudenmaan ympäristökeskukselta ja Carunalta.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Valmistelija

  • Jaakko Heikkilä, kaavasuunnittelija, jaakko.heikkila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotus on ollut MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 30.5.- 28.6.2018 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella Keski-Uusimaassa, Keski-Uusimaan viikkouutisissa sekä kaupungin internetsivuilla. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta ja Caruna Oy:ltä. Kaavaehdotuksesta saatiin yksi lausunto, joka ei anna aihetta tarkistaa kaavakarttaa.

Muistutuksia ei esitetty.

Asemakaavakarttaan on tehty nähtävilläolon jälkeen tarkistus, jossa rakennusalan raja on muutettu neljästä metristä kahteen metriin tonttien niillä reunoilla, jotka rajoittuvat VL-alueisiin. Muutokset asemakaavakarttaan ovat luonteeltaan enemmän kaavamerkintöjä tarkentavia kuin varsinaista kaavaratkaisua muuttavia, joten tarkennettu kaavaehdotus voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn ilman kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Kaavaselostusta on tarkennettu ainoastaan edellä mainitun osalta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 11. eli Nummenkylän kaupunginosan kortteleita 1108 ja 1109 sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivätty 7.2.2018, tarkistettu 16.5.2018 ja 30.8.2018) ja asemakaavan selostuksen (päivätty 16.5.2018, tarkistettu 30.8.2018).

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).