Kaupunkikehityslautakunta, kokous 30.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Asemakaavan muutos: Pääradan lisäraide / Ristinummentie ja Tuomonkatu

JARDno-2018-867

Valmistelija

  • Åsa Graeffe, kaavoitusinsinööri, asa.graeffe@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Pääradan lisäraidehankkeessa Liikennevirasto laatii ratasuunnitelmaa Pasila – Riihimäki‐ rataosuuden liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta eikä ratasuunnitelmaa voi hyväksyä vastoin asemakaavaa. Hyväksytty ratasuunnitelma oikeuttaa ratasuunnitelmassa osoitettujen alueiden ja oikeuksien lunastamiseen. Asemakaavan muutoksessa tarkistetaan rautatiealueen rajausta rataan rajoittuvilla Ristinummentien alikulun ja Tuomonkadun pään katualueilla, joilla muutetaan yhteensä noin 170 m2 katualuetta rautatiealueeksi ratahankkeen ratasuunnitelman mukaisesti. Asemakaavamuutoksella on suoria vaikutuksia ainoastaan radanvarren katu- ja rautatiealueiden välisiin aluerajauksiin ja käsitellään vähäisenä teknisluonteisena asemakaavamuutoksena, jonka hyväksyy kaupunkikehityslautakunta ja ehdotuksen julkisesta nähtäville asettamisesta päättää kaavoitusjohtaja.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu kirjeellä 24.5.2018 naapurikiinteistöjen omistajille, joilla on samalla ollut mahdollisuus antaa mielipiteensä asemakaavan muutosluonnoksesta. Liikennevirasto toteaa lausunnossaan (29.5.2018), että muutosluonnoksessa on huomioitu valmisteilla oleva 2. vaiheen ratasuunnitelma ja osoitettu tilantarpeet suunnitelman mukaisesti, eikä Liikennevirastolla ole huomautettavaa kaavahankkeesta. Asemakaavaluonnoksesta ei ole esitetty mielipiteitä. Kaavoitusjohtaja on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen nähtäville 4.6.2018 § 5. Asemakaavaehdotuksen nähtävillepanosta on ilmoitettu kuulutuksella Järvenpään internet-sivuilla ja kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 14.6.- 29.6.2018 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään internet-sivuilla. Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan (25.6.2018), ettei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta eikä kaavaehdotuksesta ole esitetty muistutuksia.  Asemakaavahankkeesta on neuvoteltu kaupunkitekniikan kanssa. Asemakaavakarttaa ei ole tarkistettu nähtävilläolon jälkeen.

Asemakaavan kuvaus

Pääradan lisäraiteen toteuttaminen vaatii rautatiealueen leventämistä Ristinummella rata- alueen länsipuolella. Kaavamuutoksen tarkoituksena on osoittaa riittävä aluevaraus rautatiealueelle Ristinummentien eritasoristeyksessä ja Tuomonkadun päässä Pasila - Riihimäki parannushankkeen yleissuunnitelman ja 2. vaiheen ratasuunnitelmaehdotuksen mukaisesti. Asemakaavassa osoitetaan Ristinummentien katualueesta noin 138 m2 rautatiealueeksi ja Tuomonkadun päästä osoitetaan noin 32 m2 katualuetta rautatiealueeksi. Suunnittelualueen pinta- ala on noin 2766 m2, josta 1536 m2 on rautatiealuetta ja 1230 m2 katualuetta. Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä Pääradan lisäraide / Ristinummentie ja Tuomonkadun asemakaavan muutoksen (asemakaavakartta, päivätty 4.6.2018 ja asemakaavan selostus, päivätty 4.6.2018, täydennetty 6.7.2018)

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

Asianosaiset, Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto/ Jouni Juuti, kaavoitusjohtaja Sampo, suunnittelupäällikkö Tia Salminen

Muutoksenhaku

Valitusviranomainen Helsingin hallinto-oikeus

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta valituksen voivat tehdä ne, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä
paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta.

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:
1)    päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)    selvitys pöytäkirjan nähtävillepanopäivästä, ellei asia muutoin ilmene asiakirjoista
3)    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki. Valitus voidaan toimittaa hallinto-oikeuteen myös telekopiona
fax: 029 56 42079 tai sähköpostina helsinki.hao@om.fi.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valittajan maksettavaksi voidaan määrätä oikeudenkäyntimaksu, joka määräytyy tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain mukaan. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on tällä hetkellä 250 €.