Kaupunkikehityslautakunta, kokous 30.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Asemakaavan muutos, Kiinteistö Oy Järvenpään Kaskitie 1

JARDno-2017-334

Valmistelija

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Järvenpään keskustan tuntumaan tontille 711-1 (Kaskitie 1) suunnitellaan rakennusliikkeen aloitteesta kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon rakentamista nykyisen kaksikerroksisen liikerakennuksen tilalle. Asemakaavan mukainen rakennusoikeus nousee 2846 k-m2:stä 7295 k-m2:iin. Asemakaavan muutos tukee keskustan osayleiskaavan tavoitteita.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Aloitteen asemakaavamuutoksen laadinnasta on tehnyt YIT Rakennus Oy 15.5.2017 päivätyllä hakemuksella. Kaavamuutosta on haettu maanomistajan myöntämällä valtakirjalla. Tavoitteena on muodostaa alueelle rakennusoikeutta asuinkerrostaloille ja lisäksi asumista palvelevia yhteistiloja sekä mahdollisia katutason liiketiloja.

Kaavahanke on mukana Järvenpään vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa ja kaavoitussuunnitelmassa, jotka on hyväksytty kaupunginhallituksessa 8.1.2018 (§ 3).

Järvenpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.3.2018 hyväksynyt Järvenpään kaupungin ja Kiinteistö Oy Järvenpään Kaskitie 1 välisen puitesopimuksen.

Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on ilmoitettu kuulutuksella 21.3.2018 sekä kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Asemakaavan muutosluonnoksen nähtäviilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 25.4.2018. Luonnosaineisto on ollut nähtävänä 25.4. - 24.5.2018 Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Kaavaluonnoksesta on saatu neljä ennakkolausuntoa. Mielipiteitä ei esitetty. Yhteenveto lausunnoista sekä vastineet niihin esitetään asemakaavaselostuksen liitteessä. Lausunnot on tallennettu kaupunkikehityslautakunnan extranettiin.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue käsittää Pajalan kaupunginosan korttelin 703 tontin 7-711-1, jonka pinta-ala on 4592 m2. Voimassa olevan asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 2846 k-m2 yhdistettyjä teollisuus-, liike- ja varastorakennuksia varten, ja suurin sallittu kerrosluku on II. Tontilla on kaksikerroksinen liikerakennus, jossa toimii huonekaluliike. 

Asemakaavamuutoksella tontti on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on osoitettu 6100 k-m2 ja lisäksi 100 k-m2 autotalleja varten, 915 k-m2 (15 % kerrosalasta) asukkaiden yhteistiloja varten sekä 150 k-m2 liike-, myymälä- ja toimistotiloja varten. Kerroslukumääräksi on osoitettu kahdeksan, rakennusalan itäpäässä seitsemän. Lisäksi sisäpihalle on osoitettu 30 k-m2 talousrakennusta varten.

Asuntojen yhteinen oleskelu- ja leikkipiha on suunniteltu sisäpihalle. Kaikki autopaikat on suunniteltu tontille, osa autokatokseen ja -talleihin. Asemakaavaehdotuksen mukaan autopaikkoja on varattava vähintään 1 ap/ 85 k-m2 (asuintilat) ja 1 ap/70 k-m2 (myymälä- ja liiketilat) sekä polkupyörien säilytyspaikkoja vähintään 1 paikka/30 k-m2.

Asemakaavan toteutusta varten on laadittu rakentamistapaohjeet (Aihio Arkkitehdit Oy, 12.6.2018). Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen asemakaava valmistellaan kaupunkikehityslautakunnan, kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksymiskäsittelyyn. Kaupungin ja kiinteistönomistajan välinen maankäyttösopimus valmistellaan hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä 7. kaupunginosan eli Pajala korttelin 703 tonttia 7-711-1 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta ja selostus, päivätty 20.8.2018) ja rakentamistapaohjeet (päivätty 12.6.2018)

 

  • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen ja rakenntamistapaohjeet MRL 65 §:n ja MRA 27 §;n mukaisesti julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnon Caruna Oy:ltä

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)

- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).