Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintakertomus 2018

JARDno-2019-572

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Palvelualueet raportoivat palvelualueen kokonaisuuden talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja niiden mittareiden toteutumisesta hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Toiminnasta ja tavoitteiden sekä määrärahojen käytöstä annetaan toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2018 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy.

Tilinpäätös vuodelta 2018 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen määräraha euroihin saattaa tulla lautakuntakäsittelyn jälkeen muutoksia.

Lopullinen toimintakertomus sisältää kertomustekstin, sitovat tavoitteet ja niiden toteuman, sitovien määräraha- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisen sekä selvityksen ostetuista konsulttipalveluista. Lisäksi toimintakertomus sisältää arvion tulevasta kehityksestä ja Kuuma- hankkeiden toteutumisesta ja Kaupunkikehityksen palvelualueen suoritteet.

Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2018 talousarviota muutettiin vuoden aikana kolme kertaa. Muutosten jälkeen Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2018 talousarvion toimintakate oli

-10 967 711 euroa.

Alustavan tilinpäätöksen mukaan Kaupunkikehityksen palvelualueen toimintakate oli -10 469 700 euroa alittaen korjatun talousarvion noin 498 000 eurolla. Toimintatuotot ylittivät budjetoidun (5 567 274 euroa) noin 611 000 eurolla. Valmistus omaan käyttöön ylitti budjetoidun (1 011 252 euroa) noin 4 900 eurolla. Toimintakuluja toteutui 17 664 214 euroa. Kulut ylittivät budjetoidun noin 118 000 euroa.

Kaupunkikehityksen suunniteltu henkilötyövuosien määrä oli 115,8. Vuoden lopussa toteuma oli 124,0, joka selittyy työllisyyspalvelujen toteumalukuihin sisältyvällä työllistettyjen määrällä.

Toimintakertomukseen liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnista on esitetty selonteko. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.'

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää:

  1. hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen vuoden 2018 toimintakertomuksen liitteen mukaisena
  2. valtuuttaa vastuuhenkilöt tekemään tarvittavat tekniset korjaukset ja päivitykset toimintakertomukseen.

 

Lisäksi kaupunkikehityslautakunta antaa kaupungin talouspalveluille oheismateriaalin mukaisen arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin