Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Oikaisuvaatimus Sävelpuistoon kaavoitettavan korttelin varaamisesta

JARDno-2020-2970

Valmistelija

  • Martina Jerima, hankekehityspäällikkö, martina.jerima@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

hankekehityspäällikkö Martina Jerima, maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.9.2015 hyväksynyt keskustan osayleiskaavan, jossa Sävelpuisto on osoitettu asuinkerrostalorakentamiseen. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.1.2020 hyväksynyt kaavoitussuunnitelman, ja käynnistänyt Sävelpuistoa koskevan kaavakehityshankkeen. 

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä loppukeväästä 2020. Kaavamuutosta varten laadittiin kaksi erilaista viitesuunnitelmaa alueen kehittämisestä. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen perusteella laadittiin kolmas viitesuunnitelma, jossa rakennusoikeutta vähennettiin ja pyrittiin tiiviiseen ja matalaan rakentamiseen.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu järjestettiin neuvottelumenettelynä. Järvenpään kaupunki järjesti Sävelpuiston alueen kehittämisestä ja kumppanin valinnasta neuvottelumenettelyyn pohjautuvan kilpailun 2.11.2020 - 6.12.2020. Neuvottelumenettelyn kautta haettiin toimijaa, tai toimijoita, Sävelpuiston kumppanuuskaavoitukseen ja alueen toteutukseen.

NCC:n korttelisuunnitelma sai kilpailun arvioinnissa eniten pisteitä, mikä johdosta maankäyttöjohtaja päätti varata Sävelpuistoon kaavoitettavan korttelin 169 rakennusyhtiö NCC:lle yhteissuunnittelua ja kaavoitusta varten 31.3.2021 saakka, tai kunnes päätösvaltainen toimielin on tehnyt päätöksen tontin osan myymisestä valitulle taholle (viranhaltijapäätös JARDno-2020-2970, 22.12.2020 § 1).

Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus määräaikaan meneessä. Tehdyn oikaisuvaatimuksen mukaan suunnitteluvarauspäätöksessä tosiasiallisesti päätetään kaavan sisällöstä, jolloin myös suunnitteluvarauspäätöstä koskisi MRL:n vuorovaikutussäännökset. Oikaisuvaatimuksen mukaan maankäyttöjohtajan päätös tulisi kumota ja valmistella asia uudelleen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainittujen tahojen kanssa siten, että asianosaisia tiedotetaan päätöksestä ja asianosaisille varataan mahdollisuus tutustua päätökseen liittyviin suunnitelmiin sekä esittää niistä mielipiteet.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan päätöksen kaavan sisällöstä, kumppanin valinnasta ja kiinteistön myynnistä tekee kaupunginvaltuusto. Täten maankäyttöjohtaja ei ole voinut tehdä päätöstä kaavan sisältöä koskien. Suunnitteluvarauspäätös on kiinteistökauppaa valmisteleva päätös, jota ei koske MRL:n kaavan laatimista koskevat vuorovaikutussäännökset. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, joiden vuoksi tehtyä päätöstä tulisi muuttaa.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen, joka on tehty maankäyttöjohtajan päätöksestä JARDno-2020-2970, 22.12.2020 § 1.

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Maankäyttöjohtaja, hankekehityspäällikkö, muutoksenhakija