Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen

JARDno-2019-3201

Valmistelija

 • Eira Linko, erikoissuunnittelilja, eira.linko@jarvenpaa.fi

Perustelut

Taustaa

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma päivitettiin vuoden 2020 aikana, ja päivitystyön raportti 17/2020 valmistui 11.1.2021. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys todettiin tarpeelliseksi, jotta saadaan ajan tasalla olevaa tietoa pohjavesialueilla sijaitsevista riskeistä ja voidaan arvioida rajoituksia, jotka on huomioitava mm. työpaikka-alueiden ja muiden painopistealueiden suunnittelussa Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan valmisteilla olevissa yleiskaavoissa 2040 sekä muussa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamenettelyissä.

Suojelusuunnitelman päivitystyö tehtiin Järvenpään kaupungin, Tuusulan kunnan, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimeksiannosta. Päivitystyön toteutuksesta vastasi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Päivitystyöhön kootun lähtöaineiston lisäksi on pohjavesialueen asukkaille ja yrityskiinteistöille tehty kysely toukokuussa 2020. Suojelusuunnitelman päivityksen laadinnassa on noudatettu voimassa olevien asetusten ja ohjeistusten sisältövaatimuksia. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman sisältövaatimuksista säädetään vuonna 2015 voimaan tulleessa laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (1263/2014).

Nummenkylän pohjavesialue sijoittuu sekä Järvenpään kaupungin että Tuusulan kunnan alueelle. Nummenkylän pohjavesialue on vesienhoidossa määritetty hyvässä tilassa olevaksi riskialueeksi. Nummenkylän pohjavesialueella on kolme pohjavedenottamoa (Vähänummi, Kaunisnummi ja Kellokosken sairaalan vedenottamo). Kellokosken pohjavesialue sijaitsee Tuusulan kunnan alueella, jossa on Korkeamäen vedenottamo. Suoja-alueilla pohjaveden laatua vaarantavia riskitoimintoja on rajoitettu sitovilla määräyksillä. Suoja-aluemääräykset ovat joiltain osin vanhentuneita, joten ne pitäisi päivittää. Vähänummen, Kaunisnummen ja Sairaalan pohjavedenottamoiden suoja-alueiden rajauksiin ei ehdoteta muutoksia.

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyön keskeisiä huomioita on käsitelty raportin tiivistelmässä ja ne koskevat seuraavia asioita:

 • Nummenkylän pohjavesialueelle olevat pilaantuneet maa-alueet on huomioitava rakentamisen ja hulevesien hallinnan suunnittelussa. Uusien työpaikka-alueiden, asuinalueiden ja tielinjojen rakentamisen suunnittelussa on huomioitava alueet, joilla kiinteistöjen nykyisen tai aikaisemman toiminnan vuoksi maaperä voi olla pilaantunut.  Alueella on noudatettava asemakaavamääräyksissä annettuja velvoitteita pilaantuneiden alueiden rajauksesta ja hulevesien hallinnasta.
 • Nummenkylän pohjavesialueella ja vedenottamojen läheisyydessä liikennemäärät ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Liikenneväylien rakentamisessa ja kunnossapidossa tarvitaan erityisratkaisuja. Alueella on varauduttava liikenneonnettomuuksien aiheuttamiin pohjavesialueiden ympäristöriskeihin.
 • Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueilla osa kiinteistöistä ei ole liittynyt kunnalliseen jätevesiviemäriin. Joissakin kiinteistökohtaisissa jäteveden käsittelymenetelmissä on edelleen puutteita, jotka voivat aiheuttaa paikallisesti pohjaveden laadun heikkenemistä.
 • Nummenkylän pohjavesialueella on käytössä useita kymmeniä maanalaisia ja maanpäällisiä öljysäiliöitä. Koska kaikkien säiliöiden suojauksista ja kuntotarkistuksista ei ole tarkkaa tietoa, huonokuntoiset öljysäiliöt ja sen putkistot ovat riski ympäristölle, maaperään voi vuotaa öljyä vähitellen tai äkillisessä vuototilanteessa.

Toimenpide-ehdotukset:

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa (päivitys 2020) esitetään suositukset Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueilla toteutettavista suojelutoimenpiteistä. Toimenpidesuositukset perustuvat päivitystyössä tehtyihin riskienarviointeihin. Toimenpiteet, rajoitukset ja suositukset on esitetty riskitoiminnoittain kappaleissa 15.2.-15.10. Työssä arvioitiin myös aikaisempien, vuoden 2001 suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteutumista, ks. raportin kohta 15.1. Luvussa 17 on listattu seuraavat kiireellisimmät suojelutoimenpiteet vastuutahoineen:

 • Pohjavesisuojaukset Vähänummentielle parannushankkeen yhteydessä. Suojausrakenteiden laadunvarmistus sekä tiealueen hulevesien johtaminen ja käsittely siten, että Vähänummen pohjavedenottamon veden laatu ei vaarannu.
 • Vaihtoehtoisten liukkaudentorjuntakemikaalien käyttöönotto Nummenkylän pohjavesialueelle sijoittuvilla tieosuuksilla
 • Vaarallisten aineiden ja jätteiden asianmukainen käsittely
 • Öljysäiliöiden säännöllinen huolto ja tarkastukset
 • Jätevesien kiinteistökohtaisten käsittelyratkaisujen parannukset
 • Järvenpään Veden ja Tuusulan Veden vahvistetuilla toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen liittyminen jätevesiviemäriverkostoon
 • Rakennushankkeissa, jotka sijoittuvat Maaperän tilan tietojärjestelmän kiinteistöille (=maaperä mahdollisesti tai todetusti pilaantunut), maaperän ja pohjaveden puhtauden varmistaminen
 • Maaperän ja pohjaveden tilan tutkimukset ja puhdistustarpeen arviointi MATTI-kohteissa, joissa selvitystarve tai maankäyttörajoite
 • Vedenottamoiden suoja-aluemääräysten päivittäminen (osana laajempaa suoja-aluemääräysten tarkistustyötä)

Vuorovaikutus, lausunnot ja mielipiteet

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitys 2020 ehdotusta koskeva raportti on ollut nähtävillä 11.11. -10.12.2020 Järvenpään kaupungin kaupunkikehityksen palvelualueella, Seutulantalon palvelupisteessä ja verkkosivulla. Ehdotuksen nähtävilläolosta on kuulutettu Järvenpään kaupungin Kuulutukset -verkkosivulla. Ehdotuksesta on voinut antaa lausuntoja ja mielipiteitä. Järvenpään kaupungille osoitettuja lausuntoja antoivat Etelä-Suomen aluehallintovirasto (10.12.2020) ja Uudenmaan ELY-keskus (21.12.2020). Tuusulan kunta on vastaanottanut yhden mielipiteen. Ehdotus on ollut nähtävillä myös Tuusulan kunnassa joulukuussa 2020.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on laatinut vastineet Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamiin lausuntoihin sekä Tuusulan kunnalle osoitettuun mielipiteeseen ja tarkistanut työtä tarvittavilta osin.

Jatkotoimenpiteet ja seuranta

Järvenpään kaupunkikehityskehityslautakunta tekee suojelusuunnitelmaehdotuksesta esityksen kaupunginhallitukselle suojelusuunnitelman huomioon ottamisesta alueen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamenettelyissä.

Järvenpään kaupunginhallituksen suojelusuunnitelmasta tekemä päätös ja suojelusuunnitelma toimitetaan tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (1263/2014, 10f §).

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelutoimenpiteiden toteutumisen seurantaa ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden suunnittelua ja aikataulutusta tulee tehdä pohjavesialueiden seurantaryhmässä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelman liitteineen (päivitys 2020, raportti 17/2020, 11.1.2021).

Käsittely

Pohjavesiasiantuntija (henkilötiedot poistettu), Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, esitteli asiaa.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, kaavoitusjohtaja, erikoissuunnittelija.