Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Asemakaavan muutos, kiinteistö 186-2-239-1, Savitie 7

JARDno-2019-3712

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Kaavamuutos on tullut vireille tontin 2-239-1 (Savitie 7) omistajan hakemuksesta, jossa hän pyytää rakennusoikeuden nostamista. Asiasta laaditaan puite- ja maankäyttösopimukset. Nykyisen omakotitontin rakennusoikeutta nostetaan vastaamaan tonttitehokkuutta e = 0,40 ja tontille mahdollistetaan kaksikerroksisten rivi- ja pienkerrostalojen rakentaminen. 

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutoshanke käsitellään vähäisenä kaavamuutoksena, koska kaavan aikaansaamat vaikutukset ovat alueellisesti ja kaupunkikuvallisesti vähäisiä ja vaikuttavat pääasiassa vain yksittäiseen tonttiin ja sen lähiympäristöön.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu puitesopimus (vs. kaavoitusjohtaja 4.6.2020 § 7). Asemakaavan vireilletulosta ja luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 11.11.2020 kaupungin verkkosivuilla sekä lähettämällä kirje naapurikiinteistöjen omistajille. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 18.11. – 4.12.2020 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Luonnosvaiheessa on pyydetty lausunto sähkö-, puhelin- ja kaukolämpöoperaattoreilta. Luonnosaineistosta on saatu kaksi lausuntoa. Mielipiteitä ei ole esitetty.

Lyhennelmät mielipiteistä ja lausunnoista sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen liitteenä. Asemakaava-aineistoon ei ole tehty muutoksia nähtävilläolon jälkeen joitakin teknisiä tarkistuksia lukuunottamatta.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualueella ja Savitien varren muilla omakotitonteilla on asuinrakennukset. Lähiympäristössä on kaksikerroksisia rivi- ja pienkerrostaloja. Ympäröivät kadut ovat tonttikatuja, joiden liikennemäärät ovat vähäisiä. Savitie on kevyen liikenteen väylä, jolla on tontille ajo sallittu.

Suunnittelualue on voimassa olevassa asemakaavassa erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta, jolla rakennusoikeus on tehokkuusluvun e = 0,25 mukainen ja suurin sallittu kerrosluku I 2/3. Rakennusoikeudesta saa rakentaa 25 % liike-, myymälä-, työ- yms. palvelutiloiksi, joissa harjoitettu toiminta ei aiheuta ympäristölle kohtuutonta häiriötä. Tontille saa rakentaa erillisiä talousrakennuksia, joiden pinta-ala on yhteensä enintään 50 k-m2. Autopaikkoja on varattava vähintään 2 ap asuntoa kohti

Kaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa ympäristöön soveltuva, tehokas asuinrakentaminen. Suunnittelualue osoitetaan asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi, jolla suurin sallittu kerrosluku on II kuten ympäröivillä rivi- ja pienkerrostalotonteilla. Asemakaavassa sallitusta kerrosalasta enintään 70 % saadaan rakentaa yhteen kerrokseen. Määräys ei suosi yksikerroksista ratkaisua, jolloin vapaata piha-aluetta jää enemmän ja ratkaisu mahdollistaa hulevesien viivyttämisen tontilla. Tontille on varattava autopaikkoja vähintään 1 ap /asunto ja 2 vieraspaikkaa. Pyöräpaikkoja tulee olla 1 paikka/ 30 k-m2. Rakennusoikeus on 430 k-m2, mikä vastaa tonttitehokkuutta et = 0,4.

Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset.

Kaupungin ja yksityisen kiinteistönomistajan välinen maankäyttösopimus viedään hyväksyttäväksi kaupunginhallitukseen asemakaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. hyväksyä 2. kaupunginosan eli Loutti tonttia 2-239-1 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 18.11.2020 ja asemakaavan selostus, päivätty 18.11.2020, tarkistettu 18.1.2021)
  2. asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti
  3. pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnon Caruna Oy:ltä.

Käsittely

Maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen esitteli asiaa lyhyesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asianosaiset, vs. kaavoitusjohtaja