Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Toimivallan siirtäminen ja organisaatiorakenne Kaupunkikehityksen palvelualueella 1.12.2021 alkaen

JARDno-2021-2105

Valmistelija

  • Annika Allen, hallintoasiantuntija, annika.allen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.5.2020 § 28 hallintosäännön uudistamisen 26.5.2020 alkaen. Lautakunnat päättävät tarkemmin palvelualueen organisoitumisesta sekä toimivallan edelleen siirtämisestä.

Voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaan Kaupunkikehityksen palvelualue jakautuu avainprosessien mukaisesti neljään avainalueeseen ja niiden alaisiin toimintayksiköihin:

  • Elinvoima, asuminen ja hankekehittäminen-avainalue, johtajana elinvoimajohtaja
  • Yhdyskuntasuunnittelun avainalue, johtajana kaavoitusjohtaja
  • Kaupunkitekniikan avainalue, johtajana kaupunkitekniikan johtaja
  • Rakennusvalvonnan avainalue, johtajana johtava rakennustarkastaja

Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta muutosehdotus johtuu uuden Maanmyynti ja hankekehitys -yksikön muodostamistarpeesta (ks. Liite: Kaupunkikehityksen organisaatio). Esityksessä ne välittömät tehtävät, joita maan jalostaminen myytäviksi kiinteistöiksi edellyttää, eriytetään maanmyynnin kustannuspaikan alle. Tällöin maan jalostamisen välittömät kustannukset tulevat samaan kehykseen maanmyynnin tulojen kanssa.

Muodostettava Maanmyynti ja hankekehitys -yksikkö vastaa väestösuunnitteen sekä rakentamis-, kaavoitus- ja investointiohjelman yhteensovittamisesta käyttöomaisuuden myyntivoittotavoitteen saavuttamiseksi ja kaupungin strategisten maankäyttöhankkeiden läpiviemiseksi. Yksikkö vastaa siitä, että eri investointiohjelmassa olevat maankäyttöhankkeet etenevät aikataulussaan ja tuottavat maanmyynnin investointiohjelmassa olevan tulovirran kaupungille. Yksikkö vastaa siitä, että hankkeiden luoma tarjonta vastaa kysyntää ja tuottaa monipuolista asuntotuotantoa, joka vastaa määrältään kaupungin sitoumuksia ja on laadultaan kaupunkistrategian ja muiden tavoitteiden mukaista.

Organisaatiorakenteen muutos ei edellytä lisämäärärahoja palvelualueen talouskehykseen, eikä se lisää työntekijöiden määrää palvelualueella (ks. Liite: Muutokset henkilöstössä organisaatiomuutos).

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  1. hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne- ja viranhaltijoiden päätösvalta –asiakirjan
  2. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään dokumenttiin tarvittaessa teknisiä korjauksia
  3. että liitteen mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.12.2021 alkaen.

Käsittely

Olli Naukkarinen saapui klo 17.13.

Tämä asia käsiteltiin § 93 jälkeen.

Ennen asian käsittelyä Olli Keto-Tokoi ja Sampo Perttula ilmoittivat esteellisyydestä. Keto-Tokoi ja Perttula poistuivat kokoustilasta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan lautakunnan esittelijänä on palvelualuejohtaja, jonka toimivaltaan asia kuuluu ja tämän ollessa estynyt hänen sijaisensa tai nimeämänsä muu viranhaltija. Tämän pykälän käsittelyn ajan esittelijänä toimi johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, joka on virkavuosissa palvelualueen vanhin esteetön avainalueen johtaja.

Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki ja kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen selostivat asiaa.

Olli Naukkarinen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.43.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Olli Keto-Tokoi, hallintolain 28.1 §:n 1-kohdan mukainen osallisuusjäävi, hän tai hänen läheisensä on asianosainen, Sampo Perttula, hallintolain 28.1 §:n 7-kohdan mukainen yleislausekejäävi, jos luottamus henkilön puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu