Kaupunkikehityslautakunta, kokous 28.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Asemakaavan muutos, Piisamikadun kortteli 2031, Piisamikatu 8

JARDno-2020-2052

Valmistelija

  • Paula Sidoroff-Eskelinen, kaavasuunnittelija, paula.sidoroff-eskelinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä
Asemakaavan muutoksella tutkitaan yksityisen maanomistajan aloitteesta korttelissa 2031 yritystontin nro 3 laajentamista ja samalla kaupungin aloitteesta radanvarren suojaviheralueen liittämistä osaksi korttelia 2031. Samalla kaavan vanhentuneita käyttötarkoitusmerkintöjä tarkistetaan sekä tutkitaan asemakaavan mukaisen rautatiealueen raja aiemmin tehdyn Oikoradan lunastustoimituksen mukaiselle paikalle. Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä kaavana, koska tehdyt muutokset eivät ole ympäristöönsä laajemmalla tavalla vaikuttavia.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus
Kaavoituksen vireilletulosta sekä luonnoksen nähtävilläolosta on ilmoitettu 14.4.2021 päivätyllä kuulutuksella, sekä kirjeellä maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Suojaviheralueen liittämisestä tontteihin on oltu maanomistajiin yhteydessä ennen kaavoituksen aloittamista. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 21.4.-4.5.2021 Seutulantalon palvelupisteessä sekä kaupungin verkkosivuilla.

Luonnosvaiheessa pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Järvenpään kaupunkitekniikan suunnittelupalvelut, Järvenpään rakennusvalvonta, Järvenpään Vesi, Uudenmaan ELY-keskus, Väylävirasto, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä KUVES, Elisa Oyj, Telia Oyj, DNA Finland Oy, Caruna Oy, FNE-Finland Oy, Fortum Power and Heat Oy (Kaukolämpö) ja Suomen kaasuenergia. Lausunnot saatiin Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymältä, Telia Oyj:ltä, Caruna Oy:ltä, Väylävirastolta ja Uudenmaan ELY-keskukselta. Kirjallisia mielipiteitä ei esitetty. Lyhennelmät luonnosvaiheen lausunnoista sekä kaavoituksen laatimat vastineet ovat kaavaselostuksen liitteessä 2. Alkuperäiset lausunnot ovat kokouksen oheismateriaalina.

Asemakaavan muutoksen luonnosaineistoja tarkistettiin ja täydennettiin saadun palautteen ja käytyjen suunnittelukeskustelujen johdosta tarkentamalla ja yhtenäistämällä ALT2 ja TK-5 korttelialueiden pääkäyttötarkoitukset toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY-7, yhtenäistämällä sekä tarkentamalla asuntoja koskevaa asemakaavamääräystä sekä tarkentamalla asumisen sijoitusta rajaavaa ty-1 -rakennusalaa. Kauppaa koskevaa määräystä tarkistettiin nykylainsäädännön mukaiseksi, lisäten määräystekstiin pääkäyttötarkoitusta palvelevan myymälätilan määrä, joka huomioitiin myös autopaikkamääräyksissä. Korttelia koskevaa melun aiheuttamista rajoittavan määräystekstin muotoa tarkennettiin sekä lisättiin kaavakarttaan ohjeellinen johtovarausmerkintä.

Asemakaavan kuvaus
Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 25468 m2, josta noin 18646 m2 on toimitilarakennusten korttelialuetta KTY-7 ja noin 6822 m2 Rautatiealuetta (LR). Asemakaavan muutoksella osoitetaan yhteensä noin 1720 m2 voimassa olevan asemakaavan mukaista suojaviheraluetta osaksi korttelia 2031. Rautatiealueen (LR) raja osoitetaan aiemmin tehdyn lunastustoimituksen mukaiselle paikalle, jossa yhteydessä noin 615 m2 asemakaavan mukaista lunastamatonta rautatiealuetta (LR) tulee osaksi sen kohdalla olevia yritystontteja ja noin 40 m2 asemakaavan mukaista suojaviheraluetta tulee osaksi rautatiealuetta. Kaavamuutoksen yhteydessä tarkistetaan vanhentunutta ALT2 kaavamerkintää yhtenäistäen se voimassa olevan TK-5 asemakaavamääräyksen kanssa toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY-7, ajantasaistaen määräyksen sisältö ja huomioiden alueen toiminnot. Asuntoja koskeva kaavamääräys yhdenmukaistetaan muotoon: Tontille saa sijoittaa asunnon kiinteistön toiminnalle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Tehokkuuslukupohjainen rakennusoikeuden määrä e=0,30 sekä kerrosluvut säilyvät voimassa olevan asemakaavan mukaisina. Rakennusalan rajaa tarkistetaan korttelin etelä- ja itäreunoilla. Radan puolelle osoitetaan mahdollisuus sijoittaa liike-, työ-, teollisuus- ja varastotiloja (ty-1). Kiinteistön toiminnalle välttämätöntä asuntoa ei sallita nykyistä lähempänä rataa. Kaavakarttaan lisätään ajantasaiset melu-, tärinä- ja hulevesimääräykset, jonka lisäksi hulevesien kannalta merkittävä avo-oja sekä alueelle sijoittuva luontokohde merkitään kaavakarttaan. Asemakaavan tarkempi kuvaus on esitetty kaavaselostuksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää 

  1. asettaa 20. kaupunginosan eli Satukallion yhdistettyjen liike- ja teollisuusrakennusten korttelialuetta, teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, suojaviheraluetta sekä rautatiealuetta koskevan Piisamikadun korttelin 2031 asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 15.10.2021 ja selostus päivätty 9.4.2021, täydennetty 15.10.2021) julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti ja
  2. pyytää lausunnot Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymältä, Telia Oyj:ltä, Caruna Oy:ltä, Väylävirastolta ja Uudenmaan ELY-keskukselta.

Käsittely

Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula esitteli asiaa.

Jouni Vastamäki poistui klo 17.45.

Eemeli Peltonen poistui klo 17.47.

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaavoitusjohtaja, kaavasuunnittelija, suunnitteluavustaja, kaavamuutoksen hakijat, muut asianosaiset