Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) -hanke

JARDno-2018-1725

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Tausta ja tarve

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen yhteiskäyttötiloille on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti.

JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja tilatehokkuuden näkökulmista. Arvioinnin lopputuloksena on päädytty siihen, että optimaalisin koulun koko on n. 4,5 sarjainen yhtenäiskoulu eli koulussa tulisi olemaan noin 900 - 1 000 oppilasta ja kaksi esiopetusryhmää.

JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee  Keskustan päiväkoti, joka on elinkaarensa päässä. Hankevalmistelun aikana Keskustan päiväkotia on tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata vaan korvaavat tilat kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle päiväkotiryhmälle.

Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen. Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK - koulukampuksessa. Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla erityisesti liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja optiona esitetään salin toteutusta kilpatasoisena.

Rakennettavan koulun läheisyyteen valmistuu syksyn 2018 aikana uusi Urheilukentän väistökoulu noin 500 lapselle. Väistökoulun ruokailu tulee tukeutumaan ensin nykyiseen JYK:iin   ja myöhemmin uuteen, rakennettavaan kouluun, mikä on huomioitu koulun hankevalmistelussa.

Hanke liittyy  Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoon


Uuden JYK:n koko pohjautuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen, joka valmistellaan päätöksentekoon syksyn 2018 aikana.
 

Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto


Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK

 • Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
 • Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut) tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
 • Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille

Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä realisoimaan hankkeen avulla:

 • Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
 • Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön tehostaminen

Yllä oleviin tavoitteisiin ja hankkeen ominaisuuksista johtuen toteutusmuodoksi esitetään elinkaariallianssia.  
 
Aikataulutavoite ja päätöksenteko


Tavoitteena on, että uusi JYK otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen vaatima kaavan muutostyö on käynnissä ja tavoite on, että kaava tulee vahvaksi ennen suunniteltua rakentamistöiden alkua eli vuoden 2020 alkuun mennessä. Tämä edellyttää kilpailutuksen aloittamista lokakuussa 2018.

Pedagogiikka ja tilaohjelma


Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus.Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen (esim. tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja vuorovaikutus).

Hankkeen kokonaislaajuudeksi on arvioitu n. 11 200 hum2 Kokonaisneliömäärät ja tehokkuusluvut löytyvät päivitetystä joustavasta tilaohjelmasta.


Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys


Käyttöasteita on tutkittu ainoastaan tarkastelun kannalta relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta.

Tiloihin sijoitettavan opetustoiminnan määrää on mallinnettu 4,5-sarjaisen peruskoulun, kahden esiopetusryhmän ja 6-ryhmäisen päiväkodin opetustoiminnalla. Tarvittavat opetusmäärät pohjautuvat nykyiseen opetussuunnitelmaan. Valinnaisten aineiden osalta on kuitenkin jouduttu tekemään oletuksia eri oppiaineiden opetusjakauman suhteen: taide- ja taitoaineita on pyritty painottamaan valinnaisten aineiden osalta.

Tarkastelussa on laskettu esimerkkejä eri tilojen tavoitekäyttöasteista sekä niitä vastaavista tuntimääristä. Käyttöasteet on laskettu 14 tunnin relevantille käyttöajalle (klo 8 – 22) vuoden jokaiselle päivälle. Ilta-, viikonloppu- ja lomakäytön käyttöasteet ovat mallinnuksessa selvästi opetuskäyttöä matalampia useimpien tilojen osalta. Myös yökäytön osalta olisi mahdollista mallintaa käyttöasteita, mutta tiloihin mahdollisesti yöllä sijoitettavan toiminnan tilatarpeiden osalta tulisi ensin kerätä lisätietoja

Opetustoiminnan (arkisin klo 8-16) ulkopuolinen tilakäyttö on jaoteltu mallinnuksessa seuraavasti:

 • Iltatoiminnan ajatellaan sijoittuvan arkipäivisin klo 16-22 välille 39 viikkoa vuodessa
 • Viikonlopputoiminnan ajatellaan sijoittuvan klo 8-22 välille 39 viikkoa vuodessa
 • Kesätoiminnan ja muu loma-aika ajatellaan sijoittuvan ma-su klo 8-22 välille 13 viikkoa vuodessa

Kokonaiskäyttöasteen nostaminen vaatii opetustoiminnan ulkopuolisten käyttötuntien reipasta lisäystä:

 • Jos tiloihin sijoitettaisiin ainoastaan opetustoimintaa, olisi tilojen keskimääräinen käyttöaste noin 18% (relevantin käyttöajan ollessa edelleen 14h / päivä, 7 päivää viikossa)
 • Näennäisesti matalahkon tuntuisen 45 %:n kokonaiskäyttöasteen saavuttamiseksi vaaditaan merkittävä määrä (yht. 62 500 tuntia vuodessa) opetustoiminnan ulkopuolista toimintaa, mikä vaatisi merkittäviä panostuksia tilojen myynnissä ja markkinoinnissa.

Hankkeen investoinnit ja budjetti


Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty tausta-aineistossa. Kustannusarvioon vaikuttaa oleellisesti liikuntasalin koko. Eri liikuntasalivaihtoehtojen kustannusvaikutukset on esitetty tausta-aineistossa
 
Alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut yleiset alueet on arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa.
 
Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myyntituloja kaupungille kattamaan kustannuksia.
 
Teoreettiset ylläpitokustannukset on esitelty taustamateriaalissa ja aineisto on tallennettu extranetiin.
 
 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Lasten ja nuorten lautakunta päättää:

 • merkitä hankevalmistelun tilanteen tiedoksi

 

 • hyväksyä osaltaan edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet, pedagogiset lähtökohdat ja hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle

 

 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankeen ja lisätä hankkeen investointiohjelmaan sekä tekemään tarvittavat talousarviovaraukset

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin seuraavalla asian käsittelystä päätökseen kirjatulla lautakunnan yksimielisenä valmisteluohjeena:

 • Jatkovalmistelussa selvitetään ja kartoitetaan suuremman kuin nykyisessä tilaohjelmassa olevan liikuntasalin sisällyttäminen hankeeseen. 

 

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta ja tarve

JYK Urheilukadun koulurakennus on elinkaarensa päässä. Rakennuksen yhteiskäyttötiloille on Keskiuudenmaan ympäristökeskus (Terveysvalvonta) antanut käyttöaikaa vuoden 2021 loppuun asti.

JYK Urheilukadun pidemmällä aikavälillä korvaava uusi rakennus on valmisteltu kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa linjattujen periaatteiden mukaisesti yhtenäiskouluksi. Yhtenäiskoulun koko on arvioitu mm. oppilasmäärien ja tilatehokkuuden näkökulmista. Arvioinnin lopputuloksena on päädytty siihen, että optimaalisin koulun koko on n. 4,5 sarjainen yhtenäiskoulu eli koulussa tulisi olemaan noin 900 - 1 000 oppilasta ja kaksi esiopetusryhmää.

JYK Urheilukadun välittömässä läheisyydessä sijaitsee Keskustan päiväkoti. Keskustan päiväkoti on saavuttamassa elinkaarensa pään. Hankevalmistelun aikana Keskustan päiväkotia on tarkasteltu ja on käynyt ilmi, että sitä ei kannata peruskorjata vaan korvaavat tilat kannattaa toteuttaa uuden koulun yhteyteen kuudelle päiväkotiryhmälle.

Rakennettavasta koulusta halutaan tehdä mahdollisimman monikäyttöinen. Tavoitteena on, että myös opistot toimisivat jatkossa uudessa JYK - koulukampuksessa. Hankevalmistelun aikana on tunnistettu tarve kaupunkitasolla erityisesti liikuntapaikoille. Tästä syystä esitetään liikuntasalin toteuttamista hieman isompana kuin yhtenäiskoulun vähimmäisvaatimukset asettavat ja optiona esitetään salin toteutusta kilpatasoisena.

Rakennettavan koulun läheisyyteen valmistuu syksyn 2018 aikana uusi Urheilukentän väistökoulu noin 500 lapselle. Väistökoulun ruokailu tulee tukeutumaan ensin nykyiseen JYK:iin   ja myöhemmin uuteen, rakennettavaan kouluun, mikä on huomioitu koulun hankevalmistelussa.

Hanke liittyy Järvenpään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoon

Uuden JYK:n koko pohjautuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen, joka valmistellaan päätöksentekoon syksyn 2018 aikana.

Hankkeen tavoitteet ja toteutusmuoto

Hankevalmistelun aikana hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

 • Uuden oppimisympäristön mukainen laadukas uusi JYK
 • Alueen kehittäminen koko Järvenpäätä palvelevaksi kokonaisuudeksi
 • Yhdistää eri toimijoiden (varhaiskasvatus, opetustoimi, opisto, liikuntapalvelut) tilantarpeet tehokkaasti saman katon alle - Monitoimitalo 24/7
 • Kampuksen tilojen konseptointi eri käyttäjä ryhmille

Hankevalmistelussa on tunnistettu, että erityisesti seuraavat hyödyt on pyrittävä realisoimaan hankkeen avulla:

 • Keskustan koulu- ja päiväkotitoiminnan keskittäminen samalle tontille
 • Maan vapauttaminen JYK Urheilukadun sekä Keskustan päiväkodin alueen osalta kiinteistökehitykseen sekä nykyisen JYK Kansakoulunkadun tontin maankäytön tehostamine

Yllä oleviin tavoitteisiin ja hankkeen ominaisuuksista johtuen toteutusmuodoksi esitetään elinkaariallianssia.  
 
Aikataulutavoite ja päätöksenteko

Tavoitteena on, että uusi JYK otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen vaatima kaavan muutostyö on käynnissä ja tavoite on, että kaava tulee vahvaksi ennen suunniteltua rakentamistöiden alkua eli vuoden 2020 alkuun mennessä. Tämä edellyttää kilpailutuksen aloittamista lokakuussa 2018.

Pedagogiikka ja tilaohjelma

Pedagoginen visio on laadittu käyttäjän toimesta keväällä 2018. Pedagogisessa visiossa korostuu oppimisen ilo, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Opetuksessa korostuu yhteisopettajuus ja tulevaisuuden taitojen kehittäminen (esim. tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, arjen taidot ja vuorovaikutus).

Hankkeen kokonaislaajuudeksi on arvioitu n. 11 200 hum2 Kokonaisneliömäärät ja tehokkuusluvut löytyvät päivitetystä joustavasta tilaohjelmasta.

Tilatehokkuus ja tilojen monikäyttöisyys

Käyttöasteita on tutkittu ainoastaan tarkastelun kannalta relevanteille tiloille, esimerkiksi siivous-, tekniikka-, varasto-, liikenne ja kiinteistönhuoltotilat on jätetty pois tarkastelusta.

Tiloihin sijoitettavan opetustoiminnan määrää on mallinnettu 4,5-sarjaisen peruskoulun, kahden esiopetusryhmän ja 6-ryhmäisen päiväkodin opetustoiminnalla. Tarvittavat opetusmäärät pohjautuvat nykyiseen opetussuunnitelmaan. Valinnaisten aineiden osalta on kuitenkin jouduttu tekemään oletuksia eri oppiaineiden opetusjakauman suhteen: taide- ja taitoaineita on pyritty painottamaan valinnaisten aineiden osalta.

Tarkastelussa on laskettu esimerkkejä eri tilojen tavoitekäyttöasteista sekä niitä vastaavista tuntimääristä. Käyttöasteet on laskettu 14 tunnin relevantille käyttöajalle (klo 8 – 22) vuoden jokaiselle päivälle. Ilta-, viikonloppu- ja lomakäytön käyttöasteet ovat mallinnuksessa selvästi opetuskäyttöä matalampia useimpien tilojen osalta. Myös yö käytön osalta olisi mahdollista mallintaa käyttöasteita, mutta tiloihin mahdollisesti yöllä sijoitettavan toiminnan tilatarpeiden osalta tulisi ensin kerätä lisätietoja

Opetustoiminnan (arkisin klo 8-16) ulkopuolinen tilakäyttö on jaoteltu mallinnuksessa seuraavasti:

 • Iltatoiminnan ajatellaan sijoittuvan arkipäivisin klo 16-22 välille 39 viikkoa vuodessa
 • Viikonlopputoiminnan ajatellaan sijoittuvan klo 8-22 välille 39 viikkoa vuodessa
 • Kesätoiminnan ja muu loma-aika ajatellaan sijoittuvan ma-su klo 8-22 välille 13 viikkoa vuodessa

Kokonaiskäyttöasteen nostaminen vaatii opetustoiminnan ulkopuolisten käyttötuntien reipasta lisäystä:

 • Jos tiloihin sijoitettaisiin ainoastaan opetustoimintaa, olisi tilojen keskimääräinen käyttöaste noin 18% (relevantin käyttöajan ollessa edelleen 14h / päivä, 7 päivää viikossa)
 • Näennäisesti matalahkon tuntuisen 45%:n kokonaiskäyttöasteen saavuttamiseksi vaaditaan merkittävä määrä (yht. 62 500 tuntia vuodessa) opetustoiminnan ulkopuolista toimintaa, mikä vaatisi merkittäviä panostuksia tilojen myynnissä ja markkinoinnissa.

Hankkeen investoinnit ja budjetti
 
Alustavan tilaohjelman mukaisesti rakennukselle on laskettu kustannusarvio ”Talonrakennuksen kustannustieto, 2015” menetelmän mukaisesti, mikä on esitelty tausta-aineistossa. Kustannusarvioon vaikuttaa oleellisesti liikuntasalin koko. Eri liikuntasalivaihtoehtojen kustannusvaikutukset on esitetty tausta-aineistossa
 
Alueen yhteydessä peruskorjattavat kadut ja muut yleiset alueet on arvioitu kustannukseltaan noin 8 miljoonaa euroa.
 
Samalla Keskustan päiväkodin ja JYK Urheilukadun tontit vapautuvat kaupunkikehitykseen ja mahdollistavat merkittäviä myynti tuloja kaupungille kattamaan kustannuksia.
 
Teoreettiset ylläpitokustannukset ovat esitelty taustamateriaalissa.
 
Valmistelu: yhteistyössä Mestaritoiminnan/ projektipäällikkö Jani Kervinen kanssa

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää:

 • merkitä hankevalmistelun tilanteen tiedoksi
 • hyväksyä lautakunnan toiminta-alueen osalta edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet, lähtökohdat sekä hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle 
 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankkeen ja sen lisäämisen investointiohjelmaan

 

Päätös

 

Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päätti 

 • merkitä hankevalmistelun tilanteen tiedoksi

 

 • hyväksyä lautakunnan toiminta-alueen osalta edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet, lähtökohdat sekä hankkeen koon lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle kuitenkin siten, että hankkeen jatkovalmistelussa lähtökohtana pidetään suurempi liikuntasali

 

 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankkeen ja sen lisäämisen investointiohjelmaan

 

Valmistelija

 • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Uusi JYK- hanketta on valmisteltu kaupungin ja kiinteistöallianssin yhteistyönä. Uusi JYK-hankkeen investointia on käsitelty aikaisemmin Lasten ja nuorten sekä Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnissa. Lautakunnat esittävät, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle investointia hyväksyttäväksi investointiohjelmaan.

Kaupunkikehityslautakunnan tehtävänä on ottaa kantaa alueiden käytön suunnitteluun kaupungin kokonaisetu huomioiden, asuntopolitiikkaan, elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan sekä kaupunkikuvaan. Uusi JYK- hankkeessa erityistä huomiota kiinnitetään tässä vaiheeessa tavoitteiden asetantaan kohteen toiminnallisuudessa, kaupunkikuvasta ja sijoittumisesta kaupunkirakenteeseen.

Rakennuksen tulee olla monitoimitalo koulu- ja iltakäyttöineen toimiva, sekä yritystoiminnan mahdollistava, urheilukenttätoimintoja tukeva ja kaikkia kaupunkilaisia palveleva kokonaisuus. Suunnittelussa tulee huomioida muuntojoustavuus ja käyttötarkoituksen muuttuminen elinkaaren aikana.

Kaupunkikuvallisesti painotetaan hankkeen kokonaisratkaisua, johon vaikuttavat sijoittuminen kaupunkirakenteeseen, turvallisen liikenteellisen ja toimivan julkisen ympäristön muodostuminen ja ulko- ja sisätilojen saumaton yhteenliittyminen. Hankkeen lähiympäristösuunnittelussa on huomioitava suojeltavaksi ehdotettava ns. JYK Kansakoulunkadun rakennus ja keskusurheilukenttä.

Uusi JYK sijoittuu tiiviiseen kaupunkiympäristöön Järvenpään kirkon ja keskusurheilukentän rajaamaan kokonaisuuteen. Alueen suunnittelussa tulee huomioida erityisti tämä julkisten palveluiden asettama vaatimustaso kaupunkitilan ja yleisten alueiden suunnittelulle. Alue mahdollistaa tulevaisuudessa suurten tapahtumien järjestämisen ja tämä tulee huomioida suunnittelussa mm. liikennejärjestelyiden osalta. Ensisijainen liikkumismuoto on kävely- ja pyöräilyliikenne. Pysäköintiratkaisun tulee olla alueellinen vuorottaispysäköinti eri toiminnoille. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää:

 • hyväksyä lautakunnan toimialueen osalta edellä esitetyt sekä tausta-aineistossa tarkennetut hankkeen tavoitteet lähtökohtana hankkeen jatkovalmistelulle 

 

 • lausuntona kaupunginhallitukselle esittää, että uusi Järvenpään yhteiskoulu (uusi JYK) on kaupunkikuvallisesti, toiminnallisesti ja liikenteellisesti paikkaan sopiva ja tukee kaupungin kehittämisen tavoitteita

 

 • edellyttää että hankkeen jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota julkisen tilan suunnitteluun, tulevan kirkkopuiston linjaamaan kaupunkikuvalliseen akseliin, toiminnalliseen yhteensopivuuteen urheilukentän ja monitoimirakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa

 

 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hankkeen ja sen lisäämisen investointiohjelmaan

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin