Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kaupunkikehityksen johdon raportti 1.1.-31.8.2018

JARDno-2018-3182

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1. – 31.8.2018, talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta sekä tilinpäätösennusteesta.

Johdon raportti II käsitellään kaupunginhallituksessa 8.10.2018 ja kaupunginvaltuustossa 22.10.2018.

Käyttösuunnitelmatasoisista toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti.

Kaupunkikehityksen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidun mukaisesti, mutta on hyvä huomioida, että raporttia kirjoitettaessa kaikki tulot eivät ole ehtineet realisoitua tulokseen. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän budjetoidun noin 120 000 eurolla, johtuen esikunnan laskuttamattomista Esri kuntalisensseistä noin 90 000 euroa, että pysäköinninvalvonnan tuottojen kehityksestä arviolta noin 10 000 eurolla sekä toisaalta rakennusvalvonnan –ja tarkastusmaksujen suotuisasta kehityksestä johtuen. Arvioitu ylitys noin 50 000 euroa.  Lisäksi Svengin yritysalueelta on tullut puunmyyntituloja alueen puustoisuudesta johtuen, josta johtuen metsänmyyntituotot ylittynevät noin 30 000 eurolla. Maanvuokratuottojen arvioitu ylitys noin 100 000 euroa. Toisaalta taas korjaamon sisäisissä tuotoissa on odotettavissa arviolta noin 60 000 euroa alitusta budjetoituihin tuottoihin nähden sekä maankaatopaikalla alitusta noin 100 000 euroa, johtuen siitä, että maa-nainesten otto kiintiö on täynnä.

Toimintakuluissa ennustetaan netto kasvua loppuvuodelle noin 235 000 euroa, johtuen muun muassa kaupungin joukkoliikenteen tukemisesta / kuljetuspalveluista, jotka ylittynevät noin 100 000 euroa sekä työllistämispalkoista, jotka ylittynevät noin 50 000 euroa. Mahdollinen ylitys johtuu siitä, että kaupungin lakisääteisenä tehtävänä on työllistää 57 - 64 vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat tulleet irtisanotuiksi tuotannollisista ja taloudellisista syistä ja joiden oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tai peruspäivärahaan päättyy. Edellä mainittujen henkilöiden määrä kasvaa vuosittain ja näin syntyy myös mahdollinen määrärahojen ylitysuhka. Elinvoimajohtajan aloittaessa syyskuun alussa syntyy myös henkilöstökuluissa arviolta noin 30 000 euron ylitysuhka johtuen siitä, että palkkarahat on varattu vuodelle 2019. Nämä vuodelle 2018 kohdistuvat palkkakustannukset pyritään kuitenkin kompensoimaan muiden kulujen alituksilla. Rakennusvalvonnan palvelujen ostot ylittynevät noin 55 000 eurolla, toisaalta rakennusvalvonnan tuotot kompensoivat ylitystä.  Rakennusvalvonnan toimintakulujen lievä ylitys johtuu pitkälti kaupungin kasvusta ja sen aiheuttamasta palvelutason turvaamiseksi hankituista ostopalveluista, jotka ovat lisänneet palvelujen ostojen kustannuksia.

Käyttösuunnitelmassa ja ennusteessa on otettu huomioon myös Kaupungivaltuuston 18.6.2018 § 67 tekemät muutokset Kaupunkikehityksen käyttösuunnitelmaan. Muutosten yhteisvaikutus oli noin 230 000 euroa pienentäen toimintakuluja sekä parantaen saman verran Kaupunkikehityksen toimintakatetta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä tiedoksi Johdon raportin ll ajalta 1.1. - 31.8.2018.

Päätös

 

Hyväksyttiin