Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Asemakaavan muutos, Emalikadun jatke

JARDno-2018-740

Valmistelija

  • Juho Mattila, kaavasuunnittelija, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Emalikadun jatkeen kaavamuutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta. Asemakaavan muutos laaditaan vaikutuksiltaan vähäisenä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on varata riittävä katutilavaraus Emalikadun katualueen jatkamiseksi. Kaavamuutoksella pyritään myös parantamaan edellytyksiä Wärtsilän teollisuusalueen pohjoisosien jatkokehittämiselle tulevaisuudessa.

Asemakaavalla on positiivisia vaikutuksia Järvenpään elinkeinotoimintaan ja työllisyyteen. Kaavamuutos saa aikaan talouskustannuksia sekä investointitarpeita kaupungille liittyen katualueeseen tarvittavaan maan hankintaan sekä kadun ja tarvittavan kunnallistekniikan rakentamiseen. Pidemmällä aikatähtäimellä kaavamuutos luonee positiivisia talousvaikutuksia; liikenneolosuhteet ja edellytykset logistiikan tehostamiselle parantavat teollisuusalueen työpaikka- ja toimintamahdollisuuksia.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla 6.6.2018 sekä lähettämällä kirje suunnittelualueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille.

Asemakaavan luonnosaineisto on ollut nähtävänä 6.-19.6.2018 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Luonnosvaiheessa lähetettiin ennakkolausuntopyyntö hankkeesta seuraaville tahoille: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Caruna Oy, Fortum Power and Heat Oy/Kaukolämpö, Gasum Oy, Auris Kaasunjakelu Oy, Elisa Oyj, Telia Oyj ja DNA Finland Oy. Asemakaavaluonnoksesta on saatu 3 lausuntoa. Lyhennelmät edellisistä sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen liitteessä 2. Asemakaava- aineistoon ei ole ollut tarpeen tehdä mainittavia muutoksia kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen.

Asemakaavan kuvaus

Asemakaavassa muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta katualueeksi. Uusi katualuevaraus vähentää rakennusoikeutta kaava- alueeseen sisältyvillä kiinteistön osilla sekä poistaa tarpeet nykyisiltä  kulkuyhteysrasitteilta  mahdollistamalla suorat katuliittymät jatkettavaan katualueeseen (Emalikatu) rajoittuville kiinteistöille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä 10. eli Wärtsilän kaupunginosan korttelin 1001 osaa sekä 11. eli Nummenkylän kaupunginosan katualuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 18.9.2018 ja asemakaavan selostus, päivätty 18.9.2018) ja asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti

 

  • pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oyj ja Auris Kaasunjakelu Oy.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin