Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Arviointisuunnitelma ja arviointikertomus 2017

JARDno-2018-1185

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  • merkitä arviointikertomuksen tiedoksi sekä
  • pyytää lautakunnilta ja toimialoilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään lokakuun loppuun mennessä ja edelleen kaupunginvaltuustolle viimeistään marraskuun loppuun mennessä

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • merkitä liitteenä olevan arviointikertomuksen 2017 ja liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
  • pyytää lauta- ja johtokunnilta sekä palvelualueilta ja muilta toimintayksiköiltä vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin 30.9.2018 mennessä siten, että kaupunginhallitus voi käsitellä vastineen kokouksessaan 8.10.2018 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 22.10.2018.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 3.5.2018 saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.  Kaupunginhallitus päätti 4.6.2018 § 151 pyytää lauta- ja johtokunnilta sekä palvelualueita vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havantoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin 30.9.2018 mennessä. 

Arviointikertomuksessa Kaupunkikehityksen palvelualueelta pyydettiin lisäselvityksisä seuraavasti:

 

Millä konkreettisilla toimilla on Mestaritoimintojen kanssa pyritty vaikuttamaan energiankulutukseen?

Vastine:

Energiankulutukseen on pyritty vaikuttamaan korvaamalla vanhoja ilmastointi ym. -laitteita energiatehokkaammalla laitekannalla laitteiston vaihdon yhteydessä, tiivistämällä rakennuksia sekä huoltamalla ja puhdistamalla ilmanvaihtolaitteistoja.

Ikkunaremonttien yhteydessä vaihdettu uusiin, parempien U-arvojen ikkunoihin. Rakenteiden liitoskohtiin on kiinnitetty erityistä huomiota asennuksen yhteydessä. Lisäksi aurinkopaneeleita on asennettu Lepolan timantin katolle, ja muuallekin niitä on mietitty, mutta esimerkiksi Seutulantalon ja jäähallin osalta asia hylättiin toistaiseksi, koska epäiltiin kattorakenteiden kestävyyttä asennusta ajatellen.

 

Mistä viherkunnossapidon kustannustason voimakkaat erot johtuvat?

Vastine:

Työn kausiluonteisuudesta johtuen viherkunnossapitoa on tilattu tarpeen mukaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Kustannustasoa nostavat sääolosuhteista ja Ilkivallasta johtuvat äkilliset korjaustarpeet ja sitä alentavat kausityöntekijöiden korvaaminen mahdollisuuksien mukaan työllistetyillä, opiskelijoilla sekä kolmannen sektorin toimijoilla.

 

Mikä on tällä hetkellä Järvenpään yritystonttivaranto erityisesti pienten tonttien osalta?

Vastine:

Tällä hetkellä ei ole myynnissä yhtään alle 5.000 m2 kohdetta. Lähtökohtaisesti monet isommat tontit on muodostettu siten, että niitä pystyy tarvittaessa lohkomaan pienemmiksi. Kaikki myynnissä olevat tonttimme on esitetty Onnistumisenpaikka.fi:ssä. Lokakuussa hyväksymiskäsittelyyn tulevan Vähänummen asemakaavan muutoksella saataneen viisi uutta yritystonttia Tekijänpuistoon sekä Nummenkylän kaupunginosaan (teollisuus, varasto). Tontit voidaan, uusien omistajien niin halutessa, jakaa edelleen pienemmiksi tonttijaon avulla. Svengin yritysalueella on kuusi korttelia, joihin on mahdollista muodostaa alle 5000 m2 tontteja. Tontteja myydään sitä mukaa, kun infraa saadaan rakennettua. Tontit tullaan muodostamaan yritysten tarpeiden mukaan.

Ehdotetut toimintakäytännöt

 

Tarkastuslautakunta suosittaa, että jatkossa rakennusvalvonta raportoisi eri lupien käsittelyajoista

Vastine:

Rakennusvalvonta tutkii syksyn 2018 aikana mahdollisuuksia eri lupien käsittelyaikojen seuraamiseksi. Tavoitteena on ottaa seuranta käyttöön vuoden 2019 alusta lukien.

 

Ulkoistetun toiminnan taloudellista ja laadullista seurantaa tulee raportoida vuosittain

Vastine:

Kunnossapidon ulkoistaminen liikkeenluovutuksella hankinta etenee 2018 suunnitellusti.

Uusi palveluntuottaja aloittaa 1.5.2019. Alueurakan operatiivisesta, taloudellisesta ja toiminnan sopimuksenmukaisuuden valvonnasta ja tuloksista raportoidaan johdon raportissa vuositasolla.

 

Infran korjausvelan määrä tulisi raportoida vuosittain ja verrata tilannetta aiempiin vuosiin

Vastine:

Pohjautuen vuoden 2017 alussa päivitettyyn laskentaan (2016 lopussa korjausvelka noin 26,4 milj. euroa) korjausvelan määrä vuoden 2018 lopussa on arvioitu olevan noin 25,2 miljoonaa euroa.

Laskennallisesti on arvioitu korjausvelkaa kertyvän vuositasolla seuraavan 20 vuoden aikana noin 0,9 miljoonaa euroa. Lähtökohtaisesti tätä suuremman summan investoiminen katujen peruskorjaukseen vähentää korjausvelan kokonaismäärää.

Korjausvelan määrä on saatu laskuun, sillä vuosina 2017-2018 toteutuviin kaupungin kärkihankkeisiin on sisältynyt myös katuverkon ja vesihuoltoverkoston peruskorjausta. Pelkällä katujen peruskorjaukseen 2017-2018 investoidulla 1 milj. vuositasolla korjausvelan lasku olisi ollut tarkasteluvälillä vain noin 0,2 milj. euroa.

 

Tarkastuslautakunta pyytää jatkossa raportoimaan työpaikkaomavaraisuusasteen kehityksestä vähintään viiden vuoden aikajänteellä


Huomattavat alaskirjaukset, jotka koskevat esim. rakennusten purkamista ja kiinteistöjen myyntitappioita, olisi syytä kertoa toimintakertomuksessa

Vastine:

Jatkossa tullaan kertomaan toimintakertomuksessa huomattavimmat kiinteistöjen myynnistä aktivoituneet myyntitappiot sekä rakennusten purkamisesta aiheutuneet purkukustannukset.

  

Yritystonttien lukumäärä eri kokoluokittain tulee lisätä toteutumatietoihin toteutuneiden kauppojen lisäksi

Vastine:

Maankäyttö ja karttapalvelut ylläpitävät listausta toteutuneista kaupoista ja listaukseen lisätään kokoluokkien erittelyt.

 

Jatkossa olisi syytä lisätä seurantatietoihin, miten Järvenpää sijoittuu kuntien imagotutkimuksessa suhteessa muihin kaupunkeihin

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle selosteessa olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2017. 

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin