Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Maamiehenkadun pientalot asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillepano

JARDno-2017-141

Valmistelija

  • Justiina Nieminen, kaavasuunnittelija, justiina.nieminen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asemakaavan kuvaus

Maamiehenkadun pientalot -asemakaavamuutos koskee Maamiehenkadun alkua ympäristöineen, niin kutusutun Sibeliuskeskuksen aluetta. Kaavamuutostyö kuulutettiin vireille alkuvuodesta 2017, kaavan laadintaan on ryhdytty Järvenpään kaupungin omasta toimesta. Kaavamuutostyö on sisältynyt vuoden 2016 kaavoitusohjelmaan (kh 1.2.2016 § 14) nimellä Sibeliuskeskuksen alue ja vuoden 2017 kaavoitusohjelmaan (kh 23.1.2017 § 12) nimellä Maamiehenkadun pientalot.

Kaavamuutostyön tavoitteena on vastata alueen teknis-taloudellisiin edellytyksiin ja pyrkiä vastaamaan asuntotonttien kysyntään Järvenpäässä. Tavoitteena on varmistaa alueen kulttuurihistoriallisten ja ympäristöllisten arvojen säilyvyys sekä liikenneturvallisuuden takaaminen. Alueelle on suunniteltu asuinkerrostalojen ja kytkettyjen rakennusten korttelialue sekä kahdeksan (8) erillispientalotonttia, yhteensä noin 1,4 ha on osoitettu asumistarkoitukseen. Kaavamuutoksella muutetaan voimassaolevan kaavan mukaiset kulttuuri-, opetus- ja matkailutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YY-4)  ja autopaikkojen korttelialue (LPA) asuinkerrostalojen ja rivitalojen, erillispientalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueiksi sekä katualueeksi, kevyelle liikenteelle varattua katualuetta ja virkistysalueeksi. Voimassa oleva kaava ja poistuvat merkinnät on esitetty asemakaavakartassa ja kaavaselostuksen kohdassa 3.2.1 Voimassa oleva asemakaava.

Kaava-alueen koko on yhtensä noin 1,7 ha. Kaavamuutoksella muodostuvan erillispientalojen korttelialuetta on noin 0,65 ha, asuinkerrostalojen korttelialue noin 0,42 ha ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue noin 0,35 ha. Virkistysaluetta muodostuu noin 0,01 ha ja katualuetta sekä kevyelle liikenteelle varattua katualuetta 0,2 ha. Asumiseen tarkoitettua rakennusoikeutta muodostuu yhteensä korkeintaan noin 3 720 k-m2 ja talousrakennusoikeutta noin 620 k-m2. Alueelle arvioidaan tulevan noin 60 - 80 asukasta. Asuntoja kaava- alueelle arvioidaan rakentuvan 16 kpl, joista kahdeksan (8) erillispientaloa.

Asemakaavamuutosalueelle on laadittu rakentamistapaohjeet ohjaamaan kulttuurimaiseman (RKY-2009) huomioivaa rakentamista. Rakentamistapaohjeet on esitetty selostuksen liitteessä.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Valmisteluvaihe

Maamiehenkadun pientalot- asemakaavamuutos on kuulutettu vireille 8.2.2017, siitä on tiedotettu kaupungin ilmoitustaululla ja internet-sivuilla, viikkouutisissa sekä kirjeitse kaava- alueen ja kaava- alueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajille. Vireilletulon yhteydessä asetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) nähtäville. Oas:sta annettiin yhteensä kolme (3) mielipidettä, mielipiteiden lyhenteet ja niille laaditut vastineet ovat esitetty kaavaselostuksen kohdassa 4.2.3.

Kaavamuutoksen vireilletulon yhteydessä kaavalle avattiin nettisivut, jossa on epävirallisen palautteen antomahdollisuus suoraan kaavoittajalle. Ehdotusvaiheeseen mennessä tämän kanavan kautta on tullut yhteensä kuusi (6) yhteydenottoa sekalaisista aiheista. Palaute on tiivistetty kaavaselostuksen kohdassa 4.2.3.

Luonnosvaihe

Kaavamuutoksen luonnos asetettiin nähtäville 26.4. - 9.5.2017 väliseksi ajaksi, siitä kuulutettiin kuulutuksella 26.4.2017. Luonnosvaiheessa järjestettiin yleisötilaisuus kaavanlaatijan vastaanoton muodossa, tilaisuuteen ei saapunut yhtään osallista. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausuntoa seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Valtiovarainministeriö, Keski- Uudenmaan maakuntamuseo, Keski- Uudenmaan pelastuslaitos, Uudenmaan liitto, Liikennevirasto, Keski- Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, Caruna Oy, Fortum Power & Heat Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Finland Oy, Johtotieto Oy, Järvenpään ympäristöyhdistys ry, Järvenpään- Seura ry, Ainolasäätiö sr, Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikka ja Rakennusvalvonta sekä Järvenpään Vesi. Luonnoksesta annettiin yhteensä neljä lausuntoa, ei yhtään mielipidettä. Lausuntojen tiivistelmät ja niille laaditut vastineet ovat esitetty kaavaselostuksen kohdassa 4.2.3.

Ehdotusvaihe

Luonnosvaiheen palautteen ja kaupungin sisäisten keskustelujen perusteella luonnoksen aluevarauksia on tarkistettu E.N. Setälän katualueen linjauksen osalta sekä virkistysalueen (V) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten (AR-24 ) korttelialueen välistä korttelirajaa yhtenäisen kevyenliikenteenyhteyden mahdollistamiseksi. Kaavakarttaan on lisätty joitakin täydentäviä määräyksiä mm. meluolosuhteiden osalta sekä tonttikohtaista rakennusalaa on tarkistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

• hyväksyä 22. eli Lepolan kaupunginosan kiinteistöjä 186-22-2206 -1, 186-401-1-624 ja sekä osia kiinteistöistä 186-401-1-2627 ja 186-22-9901-0 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (liitteenä asemakaavaehdotus ja asemakaavaehdotuksen selostus päivätty 17.10.2017) sekä rakentamistapaohjeen ja päättää asettaa ne julkisesti nähtäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

• pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan ELY-keskus, Valtiovarainministeriö, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Uudenmaan liitto, Liikennevirasto, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä, Caruna Oy, Fortum Power & Heat Oy, Telia Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Finland Oy, Johtotieto Oy, Järvenpään ympäristöyhdistys ry, Järvenpään-Seura ry, Ainolasäätiö sr, Järvenpään kaupungin kaupunkitekniikka ja Rakennusvalvonta sekä Järvenpään Vesi.

 

Päätös

 

Hyväksyttiin


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)