Kaupunkikehityslautakunta, kokous 27.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kaupunkikehityksen johdon raportti ajalta 1.1. - 31.8.2017 (lisäpykälä)

JARDno-2017-1524

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Johdon raportissa raportoidaan talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ajalla 1.1.–31.8.2017, talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta sekä tilinpäätösennusteesta.

Johdon raportti ll käsitellään kaupunginhallituksessa 9.10.2017 ja kaupunginvaltuustossa 23.10.2017.

Käyttösuunnitelmatasoisista toiminnallisista tavoitteista raportoidaan lautakunnille käyttösuunnitelmarakenteen mukaisesti.

Kaupunkikehityksen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetin mukaisesti. Pysäköinninvalvonnan tuottojen ennustetaan alittavan budjetoidun (280.000€) 60 000t€:lla. Ennusteessa on otettu huomioon valtion maksama HSL:n lipputuki, joka nostaa Kaupunkikehityksen toimintatuottoja arviolta noin 483 000 euroa. Lipputuki asia on ollut käsittelyssä KH:ssa 13.2.2017, joka päätti palauttaa asian takaisin valmisteluun, näin ollen lipputukea 340 000 euroa ei ole otettu huomioon budjetissa, eikä viety järjestelmään. Asia on ollut uudelleen käsittelyssä kaupunginhallituksessa 11.9.2017, joka päätti esittää Kaupunginvaltuustolle että lipputuesta ei luovuta. Kaupunginvaltuusto päätti 25.9.2017 kokouksessaan, ettei HSL:n lipputuesta luovuta ja muutokset talousarvioon tuodaan päätöksentekoon syksyn 2017 aikana. Muiden toimintatuottojen ennustettu nettovaikutus 206 000 euroa johtuu muun muassa odotettua suuremmasta vuokratuottojen kertymästä liittyen erillisosake huoneistoihin, sekä Tanhuaspiin, jonka myynnistä Mestaritoiminnalle KH on päättänyt 29.5.2017 kokouksessaan. Kauppaa ei ole kuitenkaan saatettu loppuun elokuun loppuun mennessä.

Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan hieman budjetoitua heikommin. Toimintakulujen nettopoikkeama vaikutus 162 000 euroa, johtuu budjetoitua suuremmista vastikemenoista liittyen Tanhuaspiin ja erillisosakehuoneistoihin. Muita toimintakuluja ennustetaan olevan enemmän noin 287 000 euroa. Ennusteessa on otettu huomioon myös Rakennusvalvonnan palvelujen ostojen arvioitu ylitys 44 000 euroa.

Talousarviossa on myös otettu huomioon Vanhankylänniemen Terveysaseman purku, jota varten investoinneista on siirretty 500 000 euroa Kehittämispalveluiden palvelujen ostoihin KV:n päätöksen 28.8.2017 mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu myös Kiky– ja Elme vaikutus yhteensä noin 323 000 euroa, josta eläkemenoperusteisen maksun vähennys 117 000 euroa on jo viety järjestelmään. Kiky vaikutus 205 000 euroa on otettu ennusteessa huomioon, mutta ei ole viety vielä järjestelmään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Johdon raportin ajalta 1.1. - 31.8.2017.

Päätös

 

Kaupunkikehityslautakunta päätti

  • ottaa asian käsiteltäväksi

 

  • päätti merkitä asian tiedoksi

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)