Kaupunkikehityslautakunta, kokous 26.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Asemakaavan muutos, Puurtajankujan osa ja Jussinhaan hulevesirakenteet, Puurtajankuja 6

JARDno-2019-1241

Valmistelija

  • Juho Mattila, kaavasuunnittelija, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä ja asemakaavan kuvaus

Puurtajankujan osan ja Jussinhaan hulevesirakenteiden kaavamuutos on tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta. Asemakaavan muutostarve on ilmennyt Wärtsilän teollisuusalueelle suunnitteilla olevien katu- ja rakennussuunnitelmien myötä. Asemakaavan muutos laaditaan teknisluonteisena vähäisenä asemakaavana. Kaavamuutoksen tarkoituksena ja tavoitteena on tarkentaa kaava-alueen kaavamääräyksiä siten, että mahdollistetaan tontille ajo Puurtajankujan loppupään kiinteistöille sekä Wärtsilän teollisuusalueelle tarpeellisten hulevesirakenteiden rakentaminen osaksi Jussinhaan lähivirkistysaluetta erillisten suunnitelmien mukaan. Asemakaavassa tarkennetaan alueen kaavamerkintöjä vastaamaan nykyistä tarvetta ja osittain toteamaan jo vallitsevan tilanteen.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta päättää vaikutuksiltaan vähäisistä asemakaavoista tai asemakaavamuutoksista.

 

Asemakaavaprosessin kuvaus

Teknisluonteisen kaavamuutoksen vireille tulosta ja valmisteluvaiheesta (8.-21.5.2019) on tiedotettu kirjeitse kaava-alueen ja sen naapurikiinteistöjen omistajia, joilla oli (MRA 30 §) mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnoksesta ei esitetty kirjallisia mielipiteitä.

Valmisteltu kaavamuutosehdotus päätettiin asettaa julkisesti nähtäville (MRL 65§ ja MRA 27§) mukaisesti Kaavoitusjohtajan viranhaltijapäätöksellä 27.5.2019 § 18. Kaavamuutosehdotus asetettiin nähtäville 28.8.-10.9.2019 väliseksi ajaksi Seutulantalon palvelupisteeseen (Seutulantie 12) sekä kaupungin internetsivuille. Kaavaehdotuksesta kuulutettiin 28.8.2019 kaupungin internetsivuilla sekä lähettämällä kirje kaava-alueen maanomistajille ja naapurikiinteistöille. Kaavaehdotukseen ei jätetty muistutuksia. Asemakaavakarttaan ei ole kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen ollut tarpeen tehdä muutoksia, pl. tarkistettu pohjakartta ja muut tekniset merkinnät. Kaavaselostusta on täydennetty kaavasuunnitteluprosessin etenemisen osalta.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä 11. kaupunginosan eli Nummenkylän kiinteistöjä 186-401-10-55, 186-401-10-63 ja 186-401-10-145 sekä osia kiinteistöistä 186-401-10-137, 186-401-10-138 ja 186-401-40-2 (Puurtajankujan osa ja Jussinhaan hulevesirakenteet) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (kaavakartta ja selostus päivätty 24.5.2019 ja tarkistettu 16.9.2019).

 

Käsittely:

Asiantuntijana asiassa oli kuultavana vs. kaavoitusjohtaja Juhan Hiironen

 

Päätös

 

Hyväksyttiin