Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Oikaisuvaatimuksen käsittely: Keskitalontie - Ylänkötie risteys, katusuunnitelman hyväksyminen

JARDno-2020-2850

Valmistelija

  • Heidi Saarenpää, suunnittelupäällikkö, heidi.saarenpaa@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Heidi Saarenpää, Timi Veikkolainen, Eelis Kuisma, Lilla Lindewall

Tausta

Keskitalontien ja Ylänkötien risteysalueen katusuunnitelmasta piir.nro 5954-220-1A on tehty 15.1.2021 suunnittelupäällikön hyväksymispäätös (JARDno-2020-2850, 15.1.2021 § 1).
Yksityishenkilö on jättänyt ko. päätöksestä oikaisuvaatimuksen 30.1.2021 Järvenpään kaupungin kirjaamoon. Oikaisuvaatimus on jätetty oikaisuvaatimuksen jättöaikana.

Keskitalonien ja Ylänkötien risteysalueen katusuunnitelman oheismateriaalina on ollut tutustuttavana Keskitalontien liikenteenohjaussuunnitelma välillä Kartanontie-Pöytäalhontie piir.nro 5954-240-1. Liikenteenohjaussuunnitelma ei ole virallisesti nähtävillä olevaa materiaalia. Ko. liikenteenohjaussuunnitelmasta päättää liikenneinsinööri erillisellä päätöksellä. Liikenteenohjaussuunnitelmasta on määrä päättää katusuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Liikenteenohjaussuunnitelmassa piir.nro 5954-240-1 sekä Keskitalontien ja Ylänkötien risteysalueen katusuunnitelmassa esitetyt ratkaisut perustuvat Järvenpään kaupungin pyöräilyn kehittämissuunnitelmaan (kaupungin hallitus 24.4.2019 § 98).
Kohteiden toteutus on ajoitettu vuodelle 2021.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen jättäjä on liittänyt oikaisuvaatimukseensa muistutuksensa nähtävillä olleesta katusuunnitelmaehdotuksesta (piir.nro 5954-220-1). Oikaisuvaatimuksessa esitetään samat asiat kuin muistutuksessa. Oikaisuvaatimuksen jättäneen henkilön jättämä muistutus katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole edellyttänyt muutoksia suunnitelmaan. Nähtävillä olon jälkeen katusuunnitelmaehdotusta on päivitetty reunakivilinjojen osalta. Päivitetyn katusuunnitelman (piir.nro 5954-220-1A) hyväksymispäätöksessä on vastattu muistutuksiin. Ko. henkilön muistutus on viranhaltijapäätöksessä muistutus 2.

Oikausvaatimuksen jättäjä on vastannut oikaisuvaatimuksessaan viranhaltijapäätöksessä esitettyyn vastineeseen ja todennut seuraavaa: 

1. Vastustaa Keskitalontien väistämisvelvollisuuksien muuttamista.

2. Esittää, että sivukaduilta tulevien väistäminen olisi Keskitalontien ainoa nopeuksia hillitsevä tekijä.

3. Pitää pyöräilyn kehittämissuunnitelmassa ehdotettua yksisuuntaista pyörätiejärjestelyä huonona ajatuksena.

4. Oikaisuvaatimuksen jättäjä esittää, että autoilijat tulee myös ottaa huomioon suunnittelussa.

Vastauksena oikaisuvaatimukseen kaupunkikehitys esittää seuraavaa:

Muistutuksessa esitettyihin seikkoihin on annettu vastineet suunnittelupäällikön hyväksymispäätöksessä. Suunnittelupäällikön päätös 15.1.2021 § 1 ei koske liikenteenohjaussuunnitelmaa piir.nro 5954-240-1. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt asiat kohdistuvat siis ainoastaan piir.nro 5954-220-1A hyväksymispäätökseen ja ko. suunnitelmaan.

Hyväksytty katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan ja Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 10.9.1999/895 9 luvun mukainen. Yksityiskohtaiset deltaljiratkaisut ratkaistaan rakennussuunnittelussa. Kohteen suunnittelussa on huomioitu hyväksymiskäsittelyssä oleva yleiskaava 2040 ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma.

1. Keskitalontie on sekä liikennemääriltään että katutilaltaan siihen liittyviä tonttikatuja suurempi,​ mikä luo jo itsessään vaikutelman etuajo-​oikeutetusta kadusta. Kärkikolmiot ja risteysmuutos selkeyttävät risteyksissä toimimista.

2. Väistämisvelvollisuuksien muutokset Keskitalontiellä eivät mahdollista korkeampia ajonopeuksia. Nopeusrajoitus 40 km/h on yleisesti kaupungin kokoojakaduilla käytettävä rajoitus.

3. Katusuunnitelmaehdotuksessa piir.nro 5954-220-1A ei ole esitetty yksisuuntaisia pyöräteitä.

4. Suunnittelun lähtökohtana on ollut liikenneturvallisuuden ja kävely- sekä pyöräilyolosuhteiden parantaminen. Liikenneturvallisuus käsittää kaikki liikkumismuodot, myös autoilijat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä selosteessa olevaan kaupunkikehityksen vastaukseen perustuen ja koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikkaa tai asiantilaa, joka vaikuttaisi päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä yksityishenkilön oikaisuvaatimuksen katusuunnitelmaa (piir.nro 5954-220-1A) koskevasta hyväksymispäätöksestä (15.1.2021 §1, JARDno-2021-2850).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Mikko Autere esitteli asiaa.

Tiedoksi

Asianosaiset