Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Maankäyttösopimus kortteliin 308 Vihtakatu 20c

JARDno-2021-481

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Saunakallion pientaloalueen tiivistämishankkeen asemakaavamuutokseen liittyen tontin 186-3-308-11 omistajan kanssa on neuvoteltu kyseisen tontin kehittämisestä lisäämällä rakennusoikeutta. Kohteen asemakaavamuutoksen käynnistänyt puitesopimus on hyväksytty kaavoitusjohtajan päätöksellä 11.2.2020 § 2.

Kaupunki on laatinut puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti kehittämishankkeen toteuttamisen edellyttämän asemakaavan muutoksen, jonka mukaan Saunakallion kaupunginosan kortteliin 308 tontille 11 on osoitettu erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta (AO-44) 250 k-m2. Tontilla 186-3-308-11 on nykyisen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta (AO-20) 200 k-m2.

Kaupungille tuleva korvaus on puolet asemakaavamuutoksen aiheuttamasta hyödystä. Asemakaavan muutoksella tontille 186-3-308-11 on osoitettu lisärakennusoikeutta 50 k-m2, josta puolet on 25 k-m2. Rakennusoikeuden hintana on sopimuskorvausta laskettaessa käytetty 380 €/k-m2. Tontin 186-3-308-11 omistaja maksaa kaupungille sopimuskorvausta yhteensä 9.500 €.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunkikehityslautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Nyt kyseessä olevaan maankäyttösopimukseen liittyvä Saunakallion pientaloalueen asemakaavan muutos käsitellään vähäisenä, koska alueen pääkäyttötarkoitus ei muutu, ja koska koska kaavan aikaansaamat vaikutukset ovat alueellisesti ja kaupunkikuvallisesti vähäisiä ja vaikuttavat pääasiassa vain yksittäiseen tonttiin ja sen lähiympäristöön. Kaupunkikehityslautakunta päättää asemakaavan hyväksymisen ohella myös siihen liittyvien maankäyttösopimusten hyväksymisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja tontin 186-3-308-11 omistajan välisen tonttia 186-3-308-11 koskevan maankäyttösopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, asemakaava-arkkitehti, talouspalvelut