Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Maankäyttösopimus kortteliin 239 Savitie 7

JARDno-2021-479

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tontin 186-2-239-1 omistajan kanssa on neuvoteltu kyseisen tontin kehittämisestä lisäämällä rakennusoikeutta ja laajentamalla asuinrakentamisen kaavamääräystä. Kohteen asemakaavamuutoksen käynnistänyt puitesopimus on hyväksytty kaavoitusjohtajan päätöksellä 4.6.2020 § 7.

Kaupunki on laatinut puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti kehittämishankkeen toteuttamisen edellyttämän asemakaavan muutoksen, jonka mukaan Loutin kaupunginosan kortteliin 239 tontille 1 on osoitettu asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialuetta (ARK-16) 430 k-m2 . Tontilla 186-2-239-1 on nykyisen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta 267 k-m2.

Puitesopimuksen mukaisesti kaupungille tuleva korvaus on puolet asemakaavamuutoksen aiheuttamasta hyödystä. Asemakaavan muutoksella tontille 186-2-239-1 on osoitettu lisärakennusoikeutta 163 k-m2, josta puolet on 81,5 k-m2. Sopimuskorvausta laskettaessa rakennusoikeuden hintana on käytetty 380 €/k-m2. Kaupungille tulevasta sopimuskorvauksesta vähennetään tontilla olevan rakennuksen arvioidut purkukulut 20.200 € (Delete Demolition Oy). Tontin 186-2-239-1 omistaja maksaa kaupungille sopimuskorvausta yhteensä 10.770 €.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunkikehityslautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Nyt kyseessä olevaan maankäyttösopimukseen liittyvä Savitie 7 asemakaavan muutos käsitellään vähäisenä, koska alueen pääkäyttötarkoitus ei muutu, ja koska rakennusten korkeutta tai rakennusoikeutta ei nosteta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla. Kaupunkikehityslautakunta päättää asemakaavan hyväksymisen ohella myös siihen liittyvien maankäyttösopimusten hyväksymisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Järvenpään kaupungin ja tontin 186-2-239-1 omistajan välisen tonttia 186-2-239-1 koskevan maankäyttösopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, asemakaava-arkkitehti, talouspalvelut