Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Maankäyttösopimukset kortteleihin 318, 331, 334, 335, 338, 340 ja 346 Saunakallio

JARDno-2021-478

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Saunakallion pientaloalueen tiivistämishankkeen asemakaavamuutokseen liittyen tonttien 186-3-318-3, 186-3-331-12, 186-3-331-22, 186-3-334-3, 186-3-335-19, 186-3-338-3, 186-3-340-4 ja 186-3-346-6 sekä tilan 186-401-1-2271 omistajan kanssa on neuvoteltu kyseisten tonttien kehittämisestä lisäämällä rakennusoikeutta. Kohteiden asemakaavamuutoksen käynnistäneet puitesopimukset on hyväksytty kaavoitusjohtajan päätöksellä 11.2.2020 § 2.

Kaupunki on laatinut puitesopimusten periaatteiden mukaisesti kehittämishankkeen toteuttamisen edellyttämän asemakaavan muutoksen, jonka mukaan Saunakallion kaupunginosan kortteleihin tonteille 186-3-318-3, 186-3-331-12, 186-3-331-22, 186-3-334-3, 186-3-335-19, 186-3-338-3, 186-3-340-4 ja 186-3-346-6 sekä tilalle 186-401-1-2271  on osoitettu erillisten enintään kaksiasuntoisten pientalojen korttelialuetta (AO-44) siten, että kiinteistöt on jaettu kahdeksi erilliseksi tontiksi, joista vähintään toinen on rakentamaton. Maankäyttösopimuksiin on sovellettu kaupunginvaltuuston 25.3.2019 § 10 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaista periaatetta, jossa asemakaavojen tiivistämishankkeissa maanomistajalla on oikeus saada 200 k-m2 pientalorakennusoikeutta ilmaiseksi, kun maanomistaja sitoutuu maankäyttösopimuksen allekirjoituksella hakemaan omistamalleen tontille tonttijaon muutoksella yhden uuden rakentamattoman rakennuspaikan. 

Maanomistajan on haettava omistamalleen kiinteistölle tonttijaon muutos viimeistään yhden vuoden kuluttua asemakaavamuutoksen voimaantulosta. Mikäli maanomistaja ei hae tonttijaon muutosta em. määräajassa, maanomistaja maksaa kaupungille sopimuskorvauksen yleisen maankäyttösopimusperiaatteen mukaisesti, mikä on puolet asemakaavamuutoksen tuottamasta hyödystä. Maanomistajille on laskettu maankäyttösopimukseen perittäväksi tuleva sopimuskorvaus, mikäli em. ehto jätettäisiin täyttämättä. Sopimuskorvauksen laskemisessa on käytetty rakennusoikeuden hintana asemakaava-alueen eteläosassa 380 €/m2, keskiosassa 360 €/k-m2 ja pohjoisosassa 340 €/k-m2.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunkikehityslautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Nyt kyseessä olevaan maankäyttösopimukseen liittyvä Saunakallion pientaloalueen asemakaavan muutos käsitellään vähäisenä, koska alueen pääkäyttötarkoitus ei muutu, ja koska koska kaavan aikaansaamat vaikutukset ovat alueellisesti ja kaupunkikuvallisesti vähäisiä ja vaikuttavat pääasiassa vain yksittäiseen tonttiin ja sen lähiympäristöön. Kaupunkikehityslautakunta päättää asemakaavan hyväksymisen ohella myös siihen liittyvien maankäyttösopimusten hyväksymisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan maankäyttösopimusluonnoksen mukaiset Järvenpään kaupungin ja tonttien 186-3-318-3, 186-3-331-12, 186-3-331-22, 186-3-334-3, 186-3-335-19, 186-3-338-3, 186-3-340-4 ja 186-3-346-6 sekä tilan 186-401-1-2271 omistajien väliset maankäyttösopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, asemakaava-arkkitehti, talouspalvelut