Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta

JARDno-2020-2768

Valmistelija

 • Satu Hänninen, esikuntapäällikkö, satu.hanninen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Satu Hänninen, Timo Väisänen, Marko Lehenberg, Juhana Hiironen

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.5.2020 § 28 hallintosäännön uudistamisen 26.5.2020 alkaen. Lautakunnat päättävät tarkemmin palvelualueen organisoitumisesta sekä toimivallan edelleen siirtämisestä.

Voimassa olevan organisaatiorakenteen mukaan Kaupunkikehityksen palvelualue jakautuu avainprosessien mukaisesti neljään avainalueeseen ja niiden alaisiin toimintayksiköihin:

 • Elinvoima, asuminen ja hankekehittäminen-avainalue, johtajana elinvoimajohtaja
 • Yhdyskuntasuunnittelun avainalue, johtajana kaavoitusjohtaja
 • Kaupunkitekniikan avainalue, johtajana kaupunkitekniikan johtaja
 • Rakennusvalvonnan avainalue, johtajana johtava rakennustarkastaja

Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta muutosehdotus johtuu Elinvoimapalveluiden ja  Yhdyskuntasuunnittelun avainalueiden organisaatiomuutoksesta. Ehdotuksen mukaan Maankäyttö- ja hankekehityksesta muodostetaan avainalue, jota johtaa avainaluejohtaja.  Kaupunkikehityksen palvelualue muodostuisi viidestä avainalueesta toimintayksiköineen aiemman neljän avainalueen sijaan. Avainalueet ovat:

 • Maankäyttö-ja hankekehityksen avainalue, johtajana maankäyttöjohtaja
 • Elinvoimapalveluiden avainalue, johtajana elinvoimajohtaja
 • Yhdyskuntasuunnittelun avainalue, johtajana kaavoitusjohtaja
 • Kaupunkitekniikan avainalue, johtajana kaupunkitekniikan johtaja
 • Rakennusvalvonnan avainalue, johtajana johtava rakennustarkastaja 

Maankäytön ja hankekehityksen avainalue on vastuussa kaupungin maankäyttöpolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta. Uusi muodostettava avainalue vastaa väestösuunnitteen sekä rakentamis-, kaavoitus- ja investointiohjelman yhteensovittamisesta käyttöomaisuuden myyntivoittotavoitteen saavuttamiseksi ja kaupungin strategisten maankäyttöhankkeiden läpiviemiseksi. Muodostettavaan avainalueeseen siirtyy Elinvoimapalveluista asumisen ja hankekehityksen palvelut.

Muodostettava avainalue vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinnasta. Maaomaisuuden hallinta käsittää ne toimenpiteet, joita julkinen valta käyttää maan hankintaan ja luovutukseen tavoitteenaan vaikuttaa ympäristön ja kaupungin kehitykseen. Tavoitteita ovat esimerkiksi virkistysalueiden riittävyyden turvaaminen, edellytyksien luominen kaavoitukselle, yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen ohjaaminen sekä asumisen ja yrittämisen hintatasoon vaikuttaminen. Maaomaisuuden pitkäjänteisellä hallinnalla maan arvonnousu voidaan käyttää kaavan toteuttamisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin.

Avainalueen operatiivinen toiminta pitää sisällään kaupungin maanhankinnan ja tonttien luovutukset, maahan liittyvien sopimusten hallinnan (esim. maankäyttösopimukset, tonttien vuokrasopimukset, yms.), maahan liittyvän tiedon keräämisen, hallinnan ja hyödyntäminen. Lisäksi avainalue vastaa kiinteistönmuodostuksen ja kiinteistöjärjestelmän ylläpitoon liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä sekä kaupungin kärkihankkeiden hankekehitysprosesseista. Asumisen osalta avainalue vastaa siitä, että kaavakehityshankkeiden luoma tarjonta vastaa kysyntää ja tuottaa monipuolista asuntotuotantoa. Avainalue koordinoi, että kohtuuhintaisen asuntotuotanto vastaa määrältään kaupungin sitoumuksia ja on laadultaan kaupunkistrategian ja muiden tavoitteiden mukaista.

Maankäytön avainalue jakautuu kolmeen toimintayksikköön:

 • Maankäyttö ja kiinteistönmuodostus
 • Paikkatiedot ja maastomittaus
 • Hankekehitys ja asuminen

Organisaatiomuutoksessa on esitetty lisäksi Yhdyskuntasuunnittelun avainalueen alle perustettavaksi Kaavoitus ja liikenne toimintayksikön rinnalle Ympäristöpalvelut toimintayksikkö. Ympäristöasioiden korostuminen kaupunkikehityksen prosesseissa edellyttää palvelualueen arvion mukaan ympäristöasioiden nykyistä keskitetympää koordinointia. Uusi Ympäristöpalvelut -toimintayksikkö vastaa kaupungin ympäristöprosessin koordinoinnista ja seurannasta. Toimintayksikön tavoitteena on edistää kestävää kehitystä erityisesti ympäristö- ja resurssiviisaustyön näkökulmasta sekä kehittää ja koordinoida resurssiviisaita toimintatapoja kaupunkiorganisaatiossa ja sidosryhmien parissa. Toimintayksikön vastuulle kuuluu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmässä toimiminen Järvenpään edustajana ja yhteistyön koordinointi, kaupungin ympäristöjärjestelmän kehittäminen, ilmasto- ja resurssiviisaustyön implementointi, koordinointi, seuranta ja kehittäminen sekä luonto- ja ympäristöselvitysten koordinointi. Lisäksi toimintayksikkö vastaa toimialallaan viranomaislausunnoista sekä ympäristöasioiden viestinnästä ja sidosryhmätyöskentelystä. 

Organisaatiorakenteen muutoksesta johtuen rekrytoinnit käynnistyvät koskien avainaluejohtajan ja ympäristöpäällikön virkoja. Palkkakustannukset, joita ei ole huomioitu taloussuunnittelussa, edellyttäen, että virat täytetään ulkopuolisilla henkilöillä, ovat maankäyttöjohtaja, sekä ympäristöpäällikkö. Yhteensä noin 155 000 euroa sisältäen henkilösivukulut ja lomarahat.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

 1. hyväksyä Kaupunkikehityksen palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta –asiakirjan
 2. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään dokumenttiin tarvittaessa teknisiä korjauksia
 3. että liitteen mukaiset muutokset tulevat voimaan 1.8.2021 alkaen.

Päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on päättänyt maankäytön ja hankekehityksen avainalueen johtajan viran perustamisesta.

Päätös

Esittelijä päätti vetää esityksen pois esityslistalta.

Kokouskäsittely

Olli Keto-Tokoi ja Juhana Hiironen esittelivät asiaa.

Käsittelyn kuluessa Laura Virkkunen teki Tuija Kuusiston kannattamana palautusesityksen, mikä kuuluu seuraavasti: ”Esitän, että palvelualueen organisaatiorakenne ja viranhaltijoiden päätösvalta –asiakirja palautetaan valmisteluun. Asia otetaan uudelleen käsittelyyn, kun kaupunkikehitysjohtajan avoin virka on täytetty, ja valmistelu tehdään virassa aloittaneen kaupunkikehitysjohtajan johdolla. Mahdollisessa uudelleen valmistelussa tulee tuoda esille muutosten avulla saavutettava taloudellinen hyöty.”

Käydyn keskustelun perusteella esittelijä päätti vetää esityksen pois.