Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kaupunkikehityksen esitys vuosille 2021-2023 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista

JARDno-2021-525

Valmistelija

  • Timo Väisänen, talouspäällikkö, timo.vaisanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunkivaltuusto päätti taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2023 16.11.2020 § 79.

Talousarvion sitovuusmääräykset

Sitovuustasojen taloussuunnitelma laaditaan nettositovana vuosille 2021-2023. Määrärahojen sitovuus koskee siis koko kolmivuotiskautta. Mikäli lautakunnat alittavat budjettinsa yksittäisenä vuonna, saavat ne määrärahan käyttöönsä seuraavana vuonna. Toisaalta lautakunnille ei myönnetä lisämäärärahaa, elleivät ne ota rahaa tulevien vuosien kehyksistään. Lautakunnat päättävät, millä toimenpiteillä ne tasapainottavat taloutensa.

Lautakunta tekee esityksensä vuosille 2021-2023 siirrettävistä euroista ja rahankäyttökohteista maaliskuussa 2021​. Kaupunginhallitus käsittelee esitykset 12.4.2021 ja valtuusto päättää talousarviomuutoksesta 26.4.2021​

Siirtomäärärahaa ei voi käyttää pysyvien menolisäyksien kattamiseen ​

  • raha ei siis jää pysyvästi palvelualueen toimintakuluihin, vaan vain valituiksi vuosiksi​
  • soveltuvia kohteita esimerkiksi kehittämishankkeet (konsultointi, määräaikaiset projektihlöiden rekryt), laitehankinnat, tyhy.
  • Mikäli määräraha on ylittynyt ilman, että on haettu lisämäärärahaa joulukuun valtuustolta, tulee tehdä esitys, miten ylitys katetaan tulevina talousarviovuosina

Kaupunkikehityksen palvelualueen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 719 000 euroa budjetoitua parempana. Luvussa on kuitenkin mukana erillisosakkeiden vuokratuotot noin 161 000 euroa, sekä niiden vastikemenot noin 97 000 euroa, joiden nettovaikutus toimintakatteeseen oli 64 000 euroa toimintakatetta parantaen. Erillisosakkeista aiheutunutta toimintakatevaikutusta ei voida kuitenkaan ottaa huomioon, sillä Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 § 81 päätöksen mukaan erillisosakkeet oli tarkoitus myydä heti alkuvuodesta 2021, josta johtuen niistä aiheutuvia tuloja ja menoja ei huomioitu talousarvion laadinnan yhteydessä vuodelle 2020. Tästä johtuen ehdotuksen mukainen siirtyvä summa on noin 655 000 euroa.

Käyttötalouden määrärahojen siirtoesitys

Siirrettävien määrärahojen osalta esitetään siirrettäväksi vuosille 2021-2023 menojen kattamisiin, sekä toimintatuottojen tavoitteiden pienentämisiin:

Toimintatuottojen pienentäminen

Pysäköintivirhemaksutulot

Pysäköintivirhemaksutulot eivät toteudu koronasta johtuen budjetoidun mukaisesti, josta johtuen toimintatuotto odotuksia esitetään katettavan/pienennettävän vuoden 2020 Kauken toimintakatteen alituksesta 50 000 eurolla vuodelle 2021.

Maanvuokratuotot

Varaudutaan maanvuokratuottojen alituksiin, joita arvioidaan kertyvän vuodessa noin 60 000 euroa vuosina 2021-2023. Yhteisvaikutus maanvuokratuottojen tuloalitukselle on 180 000 euroa 3 vuoden aikana. Maanhankkiminen on kiinnostanut enemmän tontin hankkijoita, kuin maanvuokraaminen. Tämä on näkynyt ennakoitua suurempina maanmyyntituloina ja vastaavasti ennakoitua pienempinä maanvuokratuloina.

Lisämäärärahat toimintamenoihin

Lisävaraus suuriin aluekehityshankkeisiin

Määräaikainen työtarpeen lisäys koko Kauken palvelualueella. Säästyneillä määrärahoilla mahdollisuus nopeasti rekrytoida asiantuntija johonkin tiettyyn hankkeeseen määräajaksi. 2021-2023 yhteensä 39 000 euroa.

Venelaitureiden korjaus (Vanhankylänniemi, Tervanokka)

Vanhankylänniemen ja Tervanokan laiturit vaativat kovasta talvesta johtuen oletettua enemmän korjausta, johon ei oltu osattu varautua kustannusten osalta. Laitureiden korjaukseen ehdotetaan siirrettävän säästyneestä toimintakatteen alituksesta 10 000 euroa vuodelle 2021.

Henkilöstön rekrytointi

Lisäsäästötoimenpiteiden mukaisesti Kaupunkikehityksen palvelualueelta leikattiin henkilöstökuluista vuosina 2021-2023 noin 527 000 euroa. Leikkaukset toteutettiin henkilöstökuluja siirtämällä ja myöhäistämällä rekrytointeja. Tehtyjen leikkausten johdosta työn kuormittavuus on tietyillä kustannuspaikoilla lisääntynyt ja erilaisia selvityksiä ja muita on jouduttu tekemään enemmän itse. Siirretyt rekrytoinnit ovat Elinvoiman avainalueen kokonaisuuteen suunniteltu projektipäällikkö, jota ehdotetaan täytettäväksi vuodesta 2022 alkaen säästyneillä määrärahoilla. Henkilö tulisi tukemaan strategian mukaisia toimia ja antamaan panoksensa erityisesti yritysten kasvutoimenpiteisiin, ja toimisi samalla lisäresurssina Keuken yritysneuvonnan rinnalla, kustannusvaikutus vuosille 2022-2023 on noin 100 000 euroa. Kaupunkitekniikan avainalueella siirrettiin hankinta-asiantuntijan ja suunnitteluinsinöörin rekryt. Suunnitteluinsinöörin tehtävä ehdotetaan täytettäväksi vuodesta 2021 alkaen. Kaukella on tällä hetkellä isoja ja suuria hankekokonaisuuksia, jotka ajoittuvat koko vuosikymmenen ajalle, ja vaativat henkilöresursseja nykyistä enemmän etupainotteisesti, kustannusvaikutus vuosille 2021-2023 on 96 000 euroa. Yhdyskuntasuunnittelun avainalueella leikkaus koski kartanpiirtäjää. 

Henkilöstön kouluttautuminen ja työhyvinvointi

Henkilöstön kouluttautumiseen ja itsensä kehittämiseen ehdotetaan varattavan vuosittain noin 50 000 euroa lisärahaa, jotta henkilöstön tietotaito pysyy ajantasalla. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus edellyttää täysin uusia toimintatapoja ja toimintamalleja, jotka vaativat henkilökunnan kouluttamista. Tähän ei oltu varauduttu vuosien 2021-2023 budjetoinnissa. Henkilötasolla vaikutus on noin 500 €/hlö/vuosi.

Henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi ehdotetaan lisättävän 10 000 euroa / vuosi. Suurin osa henkilöstön työhyvinvoinnin edistämistoimenpiteistä eivät ole toteutuneet pandemian vuoksi. Esitetyllä määrärahan lisäyksellä halutaan taata henkilöstön sitoutuminen ja työhyvinvoinnin hyvä taso. Henkilötasolla vaikutus on noin 100 €/hlö/vuosi.

Irtaimisto määrärahojen siirtoesitys

Katurekisterin kehittämiseen (Karttatiedot) liittyvä määräraha 15 000 euroa oli varattu vuodelle 2020, mutta muun muassa koronasta johtuen hanke viivästyi, ja määräraha jäi käyttämättä. Määräraha esitetään siirrettäväksi kokonaisuudessaan vuodelle 2021, jotta hanke saadaan toteutettua.

Lupapisteen laskutuksen käyttöön oton ja lupapisteen käytön laajennuksen osalta hankkeet siirtyivät vuodelle 2021, koska Lupapisteellä ei ollut valmiutta toteuttaa laskutuksen käyttöön ottoa vuonna 2020, lupapisteen valtakunnallinen kilpailutus laajennuksineen siirtyi vuodelle 2021. Määrärahat 9 000 euroa kummassakin hankkeessa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2021 yhteensä 18 000 euroa.

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen (3D kaupunkimalli) on Kauken strateginen hanke. Hanke aloitettiin todenteolla syksyllä 2020 ja laskuja vuodelle 2020 ei ehtinyt kertyä suunnitellusti. Hankkeen koko on kuitenkin säilynyt ennallaan, joten säästyneet määrärahat 55 000 euroa ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2021.

Maankäyttösopimuskorvaukset siirtoesitys

Maankäyttösopimuskorvauksia on budjetoitu vuosille 2020-2023 yhteensä 6 500 000 euroa. Vuonna 2020 maankäyttökorvausten osalta tavoite (1,0 M€) ylitettiin. Maankäyttökorvauksia saatiin Wärtsilänkadun ja Kaskitien asemakaavanhankkeiden seurauksena yhteensä 1 500 000 euroa. Vuodelta 2020 aiheutunutta ylitystä 500 000 euroa esitetään käytettävän vuoden 2023 maankäyttökorvausten toimintatuottotavoitteiden pienentämiseen. Vuoden 2023 toimintatuottotavoitteiden alentamisella 500 000 eurolla ei ole vaikutusta kokonaistuottotavoitteeseen, joka on leikkauksen jälkeen edelleen 6 500 000 euroa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteiden mukaisten esitysten mukaisesti määrärahasiirroista vuosille 2021-2023.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talouspalvelut