Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Asemakaavan muutos, Maamiehenkatu 14 (186-22-2228-3)

JARDno-2021-350

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Kaavamuutoksessa tutkitaan mahdollisuudet maneesirakennuksen laajentamiseen. Asemakaavan rakennusoikeutta, rakennusalamerkintöjä ja aluetta koskevia yleisiä määräyksiä tarkistetaan. Maneesirakennukselle osoitetaan rakennusoikeutta 6070 k-m2. Rakennusoikeus nousee 2210 k-m2. Alueen muihin rakennuksiin ei ole suunniteltu muutoksia.

Asemakaavamuutoksen vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutos on käynnistynyt kiinteistönomistajan aloitteesta, kun maneesirakennusta on tarkoitus laajentaa ja muuttaa monitoimiareenaksi. Hankkeesta on laadittu alustavat suunnitelmat (Arkkitehtitoimisto R. Schnitzler 2021). Kaavamuutoksesta on tehty puitesopimus (kaavoitusjohtaja 17.2.2021 § 2) ja siitä laaditaan maankäyttösopimus asemakaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon jälkeen.

Maneesirakennuksen alustavista laajennussuunnitelmista on neuvoteltu museoviranomaisen, rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen kanssa. Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo on ilmoittanut (sp. 24.9.2020), ettei sillä ole huomauttamista alustaviin suunnitelmiin.

Asemakaavan vireilletulosta ja luonnosaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 22.2.2021 kaupungin verkkosivuilla sekä lähettämällä kirje naapurikiinteistöjen omistajille.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 1.-14.3.2021 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin verkkosivuilla. Luonnosvaiheessa lähetettiin lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan alueelliselle vastuumuseolle, Järvenpään rakennusvalvonnalle ja Järvenpään Vedelle. Asemakaavaluonnoksesta on saatu kaksi lausuntoa. Palautteen johdosta kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia, mutta aluetta koskevan yleisiä määräyksiä on täsmennetty ja kaavakarttaan on tehty joitakin teknisiä tarkistuksia. Yhteenveto palautteesta ja kaavoituksen vastineet ovat asemakaavaselostuksen liitteenä.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue on osoitettu kokonaan palvelurakennusten korttelialueeksi voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Yleisillä määräyksillä varmistetaan rakentaisen sovittaminen maisemaan siten, että kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön ominaispiirteet säilyvät. Rakennuksia suunniteltaessa on toimittava yhteistyössä museoviranomaisen kanssa. 

Suunnittelualueen pinta-ala on 34001 m2, jolle on osoitettu rakennusoikeutta maneesia varten 6070 k-m2. Alueen muissa rakennuksissa on rakennusoikeutta 1900 k-m2. Rakennusoikeus nousee 2210 k-m2.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehitysllautakunta päättää

  1. hyväksyä 22. kaupunginosan eli Lepola korttelin 2228 tonttia 3 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 1.3.2021, tarkistettu 15.3.2021 ja asemakaavan selostus, päivätty 1.3.2021) ja
  2. asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65§ ja MRA 27§ mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Juhana Hiironen esitteli asiaa.