Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Svengin yritysalueen asemakaava

JARDno-2017-23

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juho Mattila, kaavasuunnittelija, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Svengin yritysalueen asemakaava on alueen ensimmäinen ja tullut vireille kaupungin omasta aloitteesta. Kaavasuunnittelun lähtötavoitteena on ollut luoda edellytykset uudelle merkittävälle yritysalueelle Pietilän kaupunginosaan, Vähänummentien pohjoispuolelle. Asemakaavatyössä on hyödynnetty useita aluetta koskevia tie-, logistiikka- ja luontoselvityksiä sekä mahdollisen ison yritystoimijan toimittamia ennakkotietoja koskien mahdollista sijoittumista yritysalueelle.

Asemakaavassa osoitetaan yritysalueelle toimitila-, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita, tarvittavat tie- ja katualueet sekä yritysalueen ympärille luonnonmukaisia virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Yhdelle toimitilakorttelialueelle on osoitettu ohjeellinen tonttijako; muuten korttelialueilta on vapaasti muodostettavissa useita kymmeniä tontteja tarpeen mukaan. Työpaikkoja asemakaavan alueelle arvioidaan tulevan 550 – 900 riippuen alueelle lopulta sijoittuvista yrityksistä. Asemakaavalla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia erityisesti Järvenpään elinkeinotoimintaan ja työllisyyteen, mutta vaikutuksia myös koko Keski-Uuttamaata ajatellen. Asemakaavan toteuttaminen vaatii ennen rakentamista merkittäviä taloudellisia investointeja, joita katetaan tulevaisuudessa pääosin tonttimyynnillä sekä yritysten verotuloilla.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan vireille tulosta ilmoitettiin kuulutuksella Viikkouutisissa, Keski-Uusimaassa, kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internet-sivuilla 12.4.2017 sekä lähettämällä kirje suunnittelualueen maanomistajille ja naapurikiinteistöjen omistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on saatu 7 mielipidettä/lausuntoa. Lyhennelmät edellisistä sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen kohdassa 4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt.

Asemakaavan luonnosaineisto on ollut nähtävänä 24.5.–6.6.2017 välisen ajan Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Yleisötilaisuus kaavaluonnosaineistosta järjestettiin 1.6.2017.  Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Luonnosvaiheessa lähetettiin ennakkolausuntopyyntö hankkeesta seuraaville tahoille: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Tuusulan Kunta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä/TSV, Fingrid Oyj, Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Gasum Oy, Aurora Kaasunjakelu Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oyj, DNA Finland Oy, Järvenpään ympäristöyhdistys ry ja Haarajoen asukasyhdistys ry. Asemakaavaluonnoksesta on saatu 10 lausuntoa ja 2 kirjallista mielipidettä. Lyhennelmät mielipiteistä ja lausunnosta sekä kaavoituksen vastine esitetään asemakaavaselostuksen kohdassa 4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt. Asemakaava-aineistoa on tarkennettu lausuntojen ja mielipiteiden sekä normaalin kaavasuunnitteluprosessin edetessä.

Asemakaavan kuvaus

Kaavasuunnittelualue käsittää Vähänummentien tiealueisiin, oikoradan, Halkiantien asutusalueen sekä pohjoiseen kaupunginrajaan rajautuvan alueen. Alueella on nykytilassaan rakentamattomia maa- ja metsätalousmaita ja tiealueita ilman mainittavaa rakennusoikeutta.  Suunnittelualueen pinta-ala on 54,46 ha, josta on toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-5) yhteensä 9,76 ha, teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-14) yhteensä 14,78 ha, katu- ja liikennealueita yhteensä 9,52 ha, lähivirkistysalueita yhteensä 2,58 ha sekä maa- ja metsätalousalueita (MU-1, MY-1) yhteensä 17,8 ha. KTY- ja T-korttelialueille on osoitettu tehokkuusluvuilla rakennusoikeutta yhteensä 122 713 kerrosneliömetriä.

Asemakaava huomioi luonnonympäristön arvojen säilymisen osoittamalla tärkeimmät luonnonarvot omaavat kohteet maa- ja metsätalousalueiksi, joiden tulee säilyä metsäisinä kuitenkin sisältäen tarvittavat hoitotoimenpiteet maiseman luonnetta muuttamatta.

Kaavaselostuksessa on esitetty asemakaavan tarkempi kuvaus ja asemakaavan toteuttamisen vaikutukset. Korttelialueille laaditaan erilliset tonttijaot asemakaavoituksen jälkeen.

Kaavasuunnittelun yhteydessä on tekeillä alueelle melu- ja hulevesiselvitykset, jotka löytyvät asemakaavan tausta-aineistosta Extranetistä. Valmistuvat selvitykset on tarkoitus asettaa nähtäville yhdessä kaavaehdotuksen kanssa.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä tiloja 11:68, 11:94, 11:95, 878:12, osia tiloista 11:47, 11:57, 11:68, 11:71, 11:119, 11:121, 40:2 sekä osaa yleisen tien alueesta 895-2-4 koskevan asemakaavaehdotuksen (asemakaavakartta, päivätty 26.9.2017 ja asemakaavan selostus, päivätty 26.9.2017) ja asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäväksi MRL 65 § ja MRA 27 mukaisesti
  • antaa kaupunkikehitykselle valtuudet tehdä stilistisiä ja teknisiä parannuksia asemakaavan ehdotus- materiaaliin ja täydentää aineistoa mm. meluselvityksellä ennen nähtävillepanoa ja lausuntokierrosta
  • pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Tuusulan Kunta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Gasum Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oyj, Järvenpään ympäristöyhdistys ry, Haarajoen asukasyhdistys ry, Kittiläntien tienhoitokunta sekä Tuusulan seudun maataloustuottajain yhdistys ry.

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Valmistelija

  • Juho Mattila, kaavasuunnittelija, juho.mattila@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmisteltu asemakaavaehdotus hyväksyttiin ja päätettiin asettaa julkisesti nähtäville MRL 65§ ja MRA 27§ mukaisesti Kaupunkikehityslautakunnassa 5.10.2017 § 25. Kaavaehdotuksesta lähetettiin lausuntopyyntö päätöksen mukaisesti seuraaville tahoille: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Tuusulan Kunta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Fortum Power and Heat Oy, Caruna Oy, Gasum Oy, Elisa Oyj, Telia Finland Oyj, Järvenpään ympäristöyhdistys ry, Haarajoen asukasyhdistys ry, Kittiläntien tienhoitokunta ja Tuusulan seudun maataloustuottajain yhdistys ry.

Asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville 16.10. – 14.11.2017 väliseksi ajaksi Seutulantalon palvelupisteeseen (Seutulantie 12) sekä kaupungin internetsivuille. Kaavaehdotuksesta kuulutettiin 15.10.2017 Keski- Uusimaassa, Keski- Uusimaan viikkouutisissa sekä kaupungin internetsivuilla. Nähtävillä olosta tiedotettiin myös Kaupunkikehityksen Facebook- sivulla. Kaavaehdotusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Seutulantalolla 2.11.2017, jossa esiteltiin kaavaehdotusta ja kaava-alueen länsiosaan tehtyjä katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksia.

Kaavaehdotuspalautteena saatiin 10 lausuntoa ja 1 muistutus. Lyhennelmät lausunnoista ja muistutuksesta sekä kaavoituksen vastineet esitetään asemakaavaselostuksen kohdassa 5.2.3 Asemakaavaprosessin vuorovaikutus kaavavaiheittain / Suunnitteluvaihe. Alkuperäiset lausunnot ja muistutus löytyvät asemakaavan tausta- aineistosta Extranetistä.

Asemakaavakarttaan on tehty tarkistetun pohjakartta- aineiston, lausuntojen sekä muistutuksen johdosta useita tarkennuksia, jotka on eritelty kaavaselostuksessa heti kaavaehdotuspalautteen ja vastineiden jälkeen. Muutokset asemakaavakarttaan ovat luonteeltaan enemmän kaavamerkintöjä tarkentavia kuin varsinaista kaavaratkaisua muuttavia, joten tarkennettu kaavaehdotus voidaan viedä hyväksymiskäsittelyyn ilman kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville. Kaavaselostusta on tarkennettu mm. kaavasuunnitteluprosessin, saadun kaavaehdotuspalautteen, kaavavaikutusten arvioinnin ja havainnekuva- aineistojen osalta.

Asemakaavatyössä oli tarkoitus kaavasuunnittelun toimesta päivittää meluselvitystä ja tarkastella melusuojausratkaisuja Vähänummentielle vielä tarkemmin ennen kaavan viemistä hyväksymiskäsittelyyn. Uudenmaan ELY- keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen vuoksi on sovittu, että liikennemelukysymykset ratkaistaan kokonaisvaltaisesti Keski- Uudenmaan poikittaisyhteyden jatkosuunnittelun yhteydessä, jonka aluevaraussuunnitelman laadinta on käynnistetty syksyn 2017 aikana. Asemakaavassa osoitetaan tiesuunnitelman liittymäjärjestelyjen parantamiseen tarvittavat tiealueet yritysalueen kohdalla.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä kaavaselostuksessa esitetyt vastineet Svengin yritysalueen (Asemakaava koskee tiloja 11:94, 11:95, 878:12, osia tiloista 11:47, 11:57, 11:68, 11:71, 11:121, 40:2 sekä osaa yleisen tien alueesta 895-2:4) asemakaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja tehtyyn muistutukseen

 

  • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Svengin yritysalueen (Asemakaava koskee tiloja 11:94, 11:95, 878:12, osia tiloista 11:47, 11:57, 11:68, 11:71, 11:121, 40:2 sekä osaa yleisen tien alueesta 895-2:4) asemakaavaehdotuksen (päivätty 26.9.2017, tarkistettu 16.1.2018).

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.