Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Asemakaavan muutos, tontti 2-242-15 (Murtokatu 5)

JARDno-2017-1200

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tiivistelmä

Entinen pienteollisuustontti muutetaan ympäröivän asuinalueen mukaisesti asuinkäyttöön, koska pienteollisuustoiminta on päättynyt. Rakennusoikeutta ei nosteta. Asemakaavan muutos käsitellään vaikutuksiltaan vähäisenä. Suunnittelualueen pinta-ala on 1 712 m2 ja rakennusoikeus 684 k-m2 (e = 0,40). Alueelle tulee 10 - 20 uutta asukasta.

Asemakaavaprosessin vaiheet ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutos on tullut vireille kiinteistönomistajan aloitteesta. Muutosta koskeva puitesopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.8.2017 § 55. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävänä 20.9. - 3.10.2017 Seutulantalon palvelupisteessä sekä Järvenpään kaupungin internet- sivuilla. Kaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot sähkö-, puhelin- ja kaukolämpöoperaattoreilta. Nähtävilläoloaikana osallisilla on ollut mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta. Asemakaavaluonnoksesta on saatu neljä lausuntoa ja kaksi mielipidettä, joiden lyhennelmät ja kaavoituksen vastineet ovat asemakaavaselostuksen kohdassa 4.2.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt. Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet on tallennettu kaupunkikehityslautakunnan extranet- sivuille.

Asemakaavan kuvaus

Suunnittelualue muodostuu tontista 2-242-15, joka osoitetaan asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueeksi. Suurin sallittu kerrosluku on II. Alueen liikenne liittyy Murtokatuun ja Kuuskulmankatuun. Suunnittelualueelle voi tulla kymmenkunta uutta asuntoa ja 10 … 20 asukasta. Alueelle ei tule työpaikkoja eikä palveluja.

Asemakaavan muutos täydentää nykyistä asuinaluetta uudella kaksikerroksisella rivi- tai pienkerrostalolla. Vanha teollisuusrakennus puretaan. Rakentaminen sopeutuu mittakaavaltaan ympäröivään asuinalueeseen. Rakennusala on osoitettu ottaen huomioon etäisyys viereisen tontin asuinrakennukseen.  Asemakaavan toteutuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen luonnonympäristöön ja tontin reunoilla olevaa kasvillisuutta on mahdollista säilyttää. Asuinrakentaminen ei lisää alueen liikennemääriä merkittävästi.

Ehdotus

Esittelijä

Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää

  • hyväksyä 2. kaupunginosan eli  Loutti korttelin  242 tonttia 15 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta ja asemakaavan selostus, päivätty 20.9.2017, tarkistettu 16.11.2017)
  • asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville
  • pyytää asemakaavan muutoksesta lausunnon Caruna Oy:ltä.

Päätös

 

Hyväksyttiin

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

2. kaupunginosan eli Loutti tonttia 242-15 (Murtokatu 15) koskeva asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.-21.12.2017 Seutulantalon palvelupisteessä ja Järvenpään kaupungin internet-sivuilla. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella Järvenpään internet-sivuilla ja kirjeellä naapurikiinteistöjen omsitajille. Asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunto Carunalta, jolla ei ole kaavamuutokseen huomautettavaa. Kaavaehdotukseen ei ole tehty muistutuksia.

Nähtävilläolon jälkeen asemakaavakarttaan ei ole tehty muutoksia joitakin teknisiä tarkistuksia lukuunottamatta. Asemakaavaselostusta on täydennetty. Asemakaavakartta (päivätty 20.9.2017, tarkistettu 16.11.2017) ja asemakaavaselostus (päivätty 20.9.2017, tarkistettu 16.11.2017) ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä 2. kaupunginosan eli Loutti tonttia 242-15 (Murtokatu 15) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (asemakaavakartta ja asemakaavan selostus, päivätty 20.9.2017, tarkistettu 16.11.2017).

Päätös

 

Hyväksyttiin