Kaupunkikehityslautakunta, kokous 25.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Oikaisuvaatimus kaupungingeodeetin päätökseen 30.8.2018 § 63, Lehmustie 5

JARDno-2018-3029

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, maankäyttöinsinööri, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijät: (henkilötiedot poistettu)

Päätös, jota oikaisuvaatimus koskee: JARDno-2018-3029, Kaupungingeodeetin päätös 30.8.2018 § 63, määräalan ostaminen kiinteistöstä 186-401-22-5 osana Kuusipuistoa osoitteessa (henkilötiedot poistettu).

 

Vaatimus: Kiinteistön 186-401-22-5 omistajat ovat esittäneet oikaisuvaatimuksessaan, että heidän omistuksessaan olevaan asemakaavan mukaiseen Kuusipuistoon olisi asemakaavan muutoksella tehtävä yksi rakentamiseen osoitettu tontti.

 

Käsittely: Maankäyttö- ja rakennuslain 101 §:n nojalla, jos maa on asemakaavassa osoitettu käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin yksityiseen rakennustoimintaan eikä maanomistaja sen vuoksi voi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen aluetta, on kunta velvollinen lunastamaan alueen tai suorittamaan haitasta korvauksen.

Kiinteistön 186-401-22-5 omistajat pyysivät kaupunkia ostamaan heidän omistuksessaan olevan 2771 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-22-5, joka on voimassa olevan asemakaavan mukaista Kuusipuistoa. Maanomistajille tehtiin ostotarjous 2,50 €/m2 sekä Metsänhoitoyhdistys Uusimaan tekemän puustoarvion mukainen korvaus puustosta 4263 €, yhteensä 11.191 €. Maanomistajat hyväksyivät tarjouksen.

Maanomistajat tekivät kuitenkin oikaisuvaatimuksen kaupungingeodeetin ostopäätöksestä ja esittivät, että kaupunki muuttaisi alueen asemakaavaa siten, että heidän maalleen muodostuisi yksi uusi rakennuspaikka.

 

Perustelu: Kuusipuisto on 16.2.2002 vahvistetun asemakaavan mukainen lähivirkistysalue (VL). Kaupunki omistaa puiston alueen muilta kuin nyt kyseessä olevan määräalan osilta. Kaavoitusjohtajan kanta on, että alueen asemakaavaa ei olla muuttamassa ja uuden tontin osoittaminen puistoon rikkoisi nyt yhtenäisen asemakaavan mukaisen puistokokonaisuuden.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, kaupunkikehitysjohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

 

Kaupunkikehityslautakunta päättää edellä selosteessa olevaan perustuen, koska jälkeenpäin ei ole tullut esiin sellaista seikkaa  tai asiantilaa, joka vaikuttaisi päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä oikaisuvaatimuksen, koskien kaupungingeodeetin päätöstä 30.8.2018 § 63, määräalan ostaminen kiinteistöstä 186-401-22-5 osana Kuusipuistoa. 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Asianosaiset, maankäyttösihteeri