Kaupunkikehityslautakunta, kokous 24.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Oikaisuvaatimus / Helsingintien ja Mannilantien ympäristö sekä Pikku Kallen puisto, katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset

JARDno-2017-714

Valmistelija

  • Tia Salminen, suunnittelupäällikkö, tia.salminen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tommi Vainikainen on tehnyt 2.8.2017 oikaisuvaatimuksen suunnittelupäällikön 13.7.2017 § 4, § 6 ja § 7 tekemistä Perhelän korttelin toteuttamiseen sidoksissa olevien Sibeliuksenväylän, Yhteiskouluntien, Mannilantien, Helsingintien, Rantakadun ja Oikopolun katusuunnitelmien hyväksymispäätöksistä. Oikaisuvaatimus on tullut jättää muutoksenhakuohjeiden mukaisena oikaisuvaatimuksen jättöaikana 14.7.- 31.7.2017. Oikaisuvaatimus on saapunut myöhässä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että katusuunnitelmissa esitetyt yhdistetyt kevyen liikenteen väylät eivät ole kohteessa tarkoituksenmukaisia ja että asia tulisi palauttaa valmisteluun niin, että jalankulku ja pyöräily eroteltaisi omille väylilleen. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa esitetään, että päätösten muutoksenhakuohjeet olisivat puutteellisia.

Vastine

Perhelän korttelin katusuunnitelmien hyväksymispäätöksiin sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999). Tämän lain mukaisista viranhaltijan tekemistä katusuunnitelmien hyväksymispäätöksistä tehtäviin oikaisuvaatimuksiin on maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukaan oikeus vain asianosaisella. Asianosainen on se kunnan jäsen, joka on esittänyt mielipiteensä tai jättänyt muistutuksen katusuunnitelmiin ennen katusuunnitelmien nähtävänä olon (8.-21.6.2017) päättymistä. Oikaisuvaatimuksen esittänyt taho ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:n mukainen asianosainen ja siten oikeutettu jättämään oikaisuvaatimusta.

Katusuunnitelmien hyväksymispäätöksiin on liitetty oikeellisesti MRL:n 187 § mukainen muutoksenhakuohje.

Kevyen liikenteen ratkaisut Järvenpäässä suunnitellaan ja toteutetaan kaupungin liikenteellisten linjausten mukaisesti. Järvenpäässä kevyen liikenteen väylien liikenteellinen perusperiaate on, että väylät ovat yhdistettyjä molemmille kevytliikennemuodoille.


Polkupyöräilyn ja jalankulun liikennemuotojen erottelun selvitystyö on käynnistymässä Kaavoitus ja liikenne -yksikössä. Selvitystyön valmistuttua asia tuodaan erikseen päätettäväksi. Perhelän kortteliin toteuttamiseen sidoksissa olevien katujen katusuunnitelmissa esitetyt kevyen liikenteen ratkaisut ovat vähäisin keinoin muutettavissa kevytliikennemuodot erotteleviksi, mikäli päätösenteossa tähän päädytään.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää jättää Tommi Vainikaisen tekemän oikaisuvaatimuksen suunnittelupäällikön päätöksestä 13.7.2017 § 4, § 6 ja  § 7 käsittelemättä, koska asianosaisella ei MRL:n 187 §:n mukaan ole muutoksenhakuoikeutta ja oikaisuvaatimus on saapunut myöhässä.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Kaarina Laine, Tia Salminen ja Aila Pyhältö;Tommi Vainikainen

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi


Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.


Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.


Lisätietoja


Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.