Kaupunkikehityslautakunta, kokous 24.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lupajaoston valitseminen

JARDno-2017-1080

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta vastaa kaupungin kokonaisetu huomioiden alueiden käytön suunnittelusta ja kaupungin maaomaisuudesta ja asuntopolitiikasta sekä elinkeino- ja työllisyyspolitiikasta. Lisäksi lautakunta käsittele kaavoitukseen ja rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat.

 

Hallintosäännön 22 §:n 5 mom:ssa säädetään, että kaupunkikehityslautakunnan alaisena toimiva lupajaosto on kaupungin rakennusvalvontaviranomainen sekä kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitettu valvontaviranomainen, yksityisistä teistä annetun lain mukainen toimielin sekä muu rakentamiseen liittyvä lupaviranomainen, ellei tehtävää ole erikseen määrätty muulle viranomaiselle. Lupajaoston esittelijä on johtava rakennustarkastaja. Johtavan rakennustarkastajan ollessa estynyt tai esteellinen asian esittelijä on hänen sijaisensa tai nimeämänsä muu viranhaltija.

Hallintosäännön 10 §:n 3 mom:n mukaan lautakunta valitsee jäsenet alaisiinsa jaostoihin.

Hallintosäännön 7 a §:n mukaan lupajaoston jäsenmäärä on 3 + 3.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää toimikaudekseen valita

- keskuudestaan lupajaostoon kolme (3) varsinaista jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

- valittujen jäsenten keskuudesta lupajaoston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan

 

              

Päätös

Esittelijän esityksestä asia poistettiin listalta.

Tiedoksi

Jouni Vastamäki