Kaupunkikehityslautakunta, kokous 24.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kaupunkikuvallinen lausunto St 1:n tontille tulevasta hankkeesta (lisäpykälä)

JARDno-2017-1123

Valmistelija

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 22 §:n mukaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee rakennuslupien käsittelyyn liittyvät merkittävät kaupunkikuvalliset asiat. Lausuntoa pyydetään osoitteeseen Urheilukatu 17 suunnitellusta asuinkerrostalohankkeesta.

Tontti sijaitsee asuinkerrostalojen korttelialueella. Määräyksen mukaan korttelialueelle saa rakentaa asuinkerrostaloja sekä asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden puitteissa toimisto-, työ- ja julkisten lähipalveluiden sekä asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja.

Asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.2.2016 (KV 29.2.2016 § 12).

Asemakaavaan liittyvä kaavakartta, kaavaselostus ja rakennustapaohjeet löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta

https://www.jarvenpaa.fi/--Kortteli_114_(ST1_ja_liikekiinteist%C3%B6)--/sivu.tmpl?sivu_id=8581.

 

Arkkitehti Iiro Juntti esittelee suunnitelmien kaupunkikuvallisia vaikutuksia kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jouni Vastamäki, johtava rakennustarkastaja, jouni.vastamaki@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan

todeta kokouksessa esiteltyjen suunnitelmien täyttävän asemakaavassa ja rakennustapaohjeissa asetetut kaupunkikuvalliset vaatimukset. Suunnitelmien tarkentuessa, ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennusvalvonnan tulee vielä erikseen pyytää kaupunkikuvallista lausuntoa kaavoitukselta.

 

Käsittely

 

Mikko Vesterinen esitti, että:

Kaupunkikehityslautakunta päättää lausuntonaan todeta kokouksessa esiteltyjen suunnitelmien täyttävän asemakaavassa ja rakennustapaohjeissa asetetut kaupunkikuvalliset vaatimukset. Suunnitelmien tarkentuessa, ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennusvalvonnan tulee vielä erikseen pyytää kaupunkikuvallista lausuntoa kaavoitukselta ja lautakunnalta."

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi,koska kokouksessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja lautakunnalta sitä kysyttyään todennut, että lautakunta yksimielisesti hyväksyi Mikko Vesterisen muutosehdotuksen niin Mikko Vesterisen esitys tuli yksimielisesti lautakunnan päätökseksi.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti Mikko Vesterisen esityksestä, että kaupunkikehityslautakunta lausuntonaan toteaa kokouksessa esiteltyjen suunnitelmien täyttävän asemakaavassa ja rakennustapaohjeissa asetetut kaupunkikuvalliset vaatimukset. Suunnitelmien tarkentuessa, ennen rakennusluvan myöntämistä, rakennusvalvonnan tulee vielä erikseen pyytää kaupunkikuvallista lausuntoa kaavoitukselta ja lautakunnalta.

Tiedoksi

Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki, Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)