Kaupunkikehityslautakunta, kokous 24.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Katuvalaistuksen rakentaminen ja katuvalaistustarvikkeiden hankinta

JARDno-2017-802

Valmistelija

  • Marja-Liisa Tiensuu, hankinta- ja sopimushallinnan erityisasiantuntija, marja-liisa.tiensuu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hankinnan kohteena on katuvalaistuksen rakentaminen Järvenpään kaupungin rajojen mukaisella jakelualueella (osa 1) sekä Järvenpään kaupungin rakentamisessa tarvittavat katuvalaistuksen tarvikkeet (osa 2). Sopimuskauden arvioitu alkamisajankohta on 1.11.2017. Sopimuskausi päättyy 31.10.2019. Erikseen voidaan päättää kahdesta yhden (1) vuoden mittaisesta optiovuodesta sopimuskauden jälkeen.

Osa 1 Katuvalaistuksen rakentaminen sisältää Järvenpään kaupungin erikseen tilattavien yksilöimättömien katuvalaistuskohteiden rakentamisen 2017 - 2019 (sisältäen maanrakentamistyöt). Kohteet voivat olla uudisrakentamis-tai saneerauskohteita. Yksittäinen kohde tilataan kokonaan tai osittain. 

Osa 2 Katuvalaistuksen tarvikkeiden hankinta käsittää tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit: Tarvikkeet" mainitut tarvikkeet Järvenpään katuvalaistuksen rakentamiseen.

Puitejärjestelyyn valitaan kumpaankin osa- alueeseen enintään 3 palveluntuottajaa. Tarjoja voi tarjota kumpaakin tai vain toista osa- aluetta. 

Tilaajan konserniyhteisöt voivat halutessaan hyödyntää Tilaajan kilpailuttamaa hankintasopimusta. Tällöin Tilaajan konserniyhteisö ja Palveluntuottaja / Toimittaja solmivat hankinnan kohteesta tai sen osasta samansisältöisen sopimuksen kuin tämä sopimus.

Hankintailmoitus on julkaistu Hilma- julkaisujärjestelmässä osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 29.6.2017 (ilmoituksen numero 2017-016120).

Tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin Tarjouspalvelu.fi –toimittajaportaalissa 29.6.2017. Tarjouspyyntö on liitteenä. Tarjoukset oli lähetettävä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalin kautta.

Määräaikaan 7.8.2017 klo 12.00 mennessä kirjallisen tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoajat: 

Osa-alue 1 
-    Exsane Oy
-    Eltel Networks Oy

Osa-alue 2
-    Exsane Oy
-    Eltel Networks Oy
-    Onninen Oy


Myöhästyneitä tarjouksia ei tullut.

Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat:
1) Tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen tarkastaminen 
2) Tarjous on tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 
4) Parhaan tarjouksen valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 
5) Soveltuvuuteen liittyen selvitysten pyytäminen voittajalta ja soveltuvuusvaatimusten täyttämisen tarkastaminen
6) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen


Tarjoajan soveltuvuus

Soveltuvuuden arvioinnissa todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. 

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastus tehtiin sekä tarjouspyynnön muotoseikkojen että tarjouspyynnössä edellytettyjen vaatimusten osalta.

Tarjoukset hyväksyttiin tarjouspyynnön mukaisiksi.  

 

Tarjousten vertailu, hankinnan ratkaisuperuste ja ratkaisu

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjousvertailu ja hankintapäätökset tehdään osa-alueittain. Hankinnan ratkaisuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, hankintayksikön kannalta halvin hinta.

Palveluntuottajan valinta perustuu vähimmäisvaatimuksiin ja palvelun hintaan. Palvelun laadun vähimmäisvaatimukset oli tarjouspyynnössä asetettu korkeiksi ja niiden arvioidaan turvaavan laadun tilaajan näkökulmasta. 

Kilpailutuksen ratkaisun perusteella puitejärjestelyn molempiin osa-alueisiin valitaan etusijajärjestykseen enintään 3 toimittajaa, jollei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia tai hyväksyttyjä tarjouksia ole vähemmän. Valittujen toimittajien kanssa solmitaan puitejärjestelystä toimittajakohtaiset sopimukset.

Tarjoajat asetetaan tarjousvertailun mukaiseen etusijajärjestykseen, jonka mukaan palvelut / tarvikkeet tilataan. Ensisijaisesti hankinta tehdään tarjouskilpailussa ensimmäiseksi sijoittuneelta palveluntuottajalta. Valinnassa huomioidaan kuitenkin aina rakennettavaan kohteeseen tehdyt suunnitelmat ja / tai olemassa olevien valaisinten malli. Mikäli palveluntuottaja ei pysty tuottamaan palvelua/tarviketta tilaajan antaman aikataulun mukaan, tilataan palvelu tarjouskilpailussa seuraavaksi sijoittuneelta palveluntuottajalta. 

Tuotteiden tilauksissa otetaan huomioon yhteensopivuus tilaajan kohteessa jo olevien valaisinten ulkonäön kanssa. Tilaaja pidättää oikeuden valita kohteeseen valaisimet, jotka on rakennettavan alueen suunnitelmiin merkitty

Katuvalaistuksen saneerauskohteiden osalta hankinta minikilpailutetaan, mikäli tilaajan arvio saneerattavan katuvalaistuskohteen arvosta on yli 20 000 euroa (ilman arvonlisäveroa). Kilpailutettavissa katuvalaistuksen saneerauskohteissa olemassa olevaa katuvaloverkostoa korjataan tai uusitaan kokonaan.

Hintavertailun lopputuloksen mukaisesti puitejärjestelyyn otetaan mukaan osa- alueittain etusijajärjestyksessä seuraavat palveluntuottajat:

Osa-alue 1

Katuvalaistuksen rakentaminen


1.    Eltel Networks Oy vertailuhinta 1 195 665,00 euroa (100 pistettä)
2.    Exsane Oy vertailuhinta 1 637 320,50 euroa (73,026 pistettä)

Osa-alue 2

Katuvalaistuksen tarvikkeet
1.    Eltel Networks Oy vertailuhinta 48 665,00 euroa (100 pistettä)
2.    Onninen Oy vertailuhinta 57 721,00 euroa (84,311pistettä)
3.    Exsane Oy vertailuhinta 60 326,00 euroa (80,670pistettä)

Hankintasopimus ja ilmoitus 

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. 

Hankinta-asiaan muutosta hakevalle asetettu hankintalain 148 §:ssä velvollisuus ilmoittaa hankintayksikölle kirjallisesti asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.  Hankintayksikkö pyytää toimittamaan mahdollisen muutoksenhakua koskevan ilmoituksen osoitteeseen kirjaamopalvelut@jarvenpaa.fi.

Solmittava hankintasopimus on voimassa 1.11.2017 – 31.10.2019. Erikseen voidaan päättää kahdesta yhden vuoden mittaisesta optiokaudesta sopimuskauden jälkeen. Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista hankintayksikkö tarkistaa Palvelun tuottajan / Toimittajan tilaajavastuulain mukaiset todistukset.

Kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.


Taloudelliset vaikutukset

Hankinnan arvioitu arvo sopimuskaudella 1.11.2017 – 31.10.2019 on n. 800 000 euroa (alv 0%).

Toimivalta

Toimivalta perustuu elinkeinojohtajan päätökseen 10.3.2017 § 11, jonka mukaan avainalueen lautakunta päättää 500 000 - 2 000 000 euron ( alv 0%) hankinnasta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kaarina Laine, kaupunkitekniikan johtaja, kaarina.laine@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautankunta päättää, että:  

 
- hankintapäätös tehdään osakokonaisuuksittain selosteessa esitetyn hintavertailun mukaisesti 

- kaupunki ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

- hankinnasta tehdään sopimus  ajalle 1.11.2017 -  31.10.2019
    
- hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun tämä hankintapäätös on saanut lainvoiman ja, kun valitulta palveluntuottajalta on tarkastettu tarjouspyynnössä mainitut selvitykset. Sopimus sitoo kaupunkia vasta, kun molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet.

- optiovuosien käytöstä päätetään erikseen


- toimivaltainen viranhaltija valtuutetaan päättämään optio-oikeuden käytöstä

Päätös

Hyväksyttiin

 

Tiedoksi

Eltel Networks Oy Mika Kärkkäinen, Exsane Oy Kari Kokko, Onninen Oy Mika Niinimäki, Järvenpään kaupunki kirjaamopalvelut, talouspalvelut, Kaarina Laine, Janne Arponen, Tuovi Mattila, Aija Schukov, Seija Rantala, Tarinka Ringvall, Marja-Liisa Tiensuu

Muutoksenhaku

KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA: HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu), tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

I   Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.


Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin. 
Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin. 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa. 


Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 

Hankintayksikön yhteystiedot:

hankintayksikkö: Järvenpään kaupunki
PL 41, 04401 Järvenpää
käyntiosoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää
sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.


II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1)    yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2)    sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3)    sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Tiedoksianto
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin. 
Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin. 
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. 

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
    
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. 

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi