Kaupunkikehityslautakunta, kokous 24.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Asemakaavan muutos Kinnarin koulu, kortteli 5-559

JARDno-2017-268

Valmistelija

  • Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, terttu-elina.wainio@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Kinnarin uusi koulu sisältyy kaupungin taloussuunnitelmaan ja investointiohjelmaan. Tavoitteena on rakentaa uuden oppimisen mukaiset, muuntojoustavat, kestävät ja turvalliset oppimistilat, joita voidaan käyttää myös muuhun toimintaan. Kinnarin koululle on tarkoitus rakentaa aamusta iltaan käytössä olevat monitoimitilat, jotka toimivat esiopetus- ja koulukäytössä sekä harrastus- ja kansalaistoiminnan käytössä.

Kaupunginvaltuusto on linjannut 22.5.2017 § 40, että Kinnarin koulu toteutetaan yhtenäiskouluna, joka toteutetaan kerralla. Alueen kehittämisen lähtötiedoiksi on laadittu konseptisuunnitelmat (Sito 30.3.2017), joissa on tutkittu uuden koulun ratkaisuvaihtoehtoja sekä liikenneympäristön ja pysäköinnin periaatteita. Projektin valmisteleva suunnittelu tehdään kaupungin ja Mestaritoiminnan muodostaman Kiinteistöallianssin yhteistyönä, ja teknisestä valmistelusta vastaa Mestaritoiminta Oy. Kaavamuutos sisältyy kaavoitussuunnitelmaan 2017 (kh 23.1.2017 § 12).

Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (Kv 9.8.2004 § 64) Kinnarin koulun tontti on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (PY). Koulun alue on merkitty paikalliseksi kulttuuriympäristöalueeksi, jonka arvokkaat piirteet säilytetään kaavoituksella tai muilla toimenpiteillä (kh/II). Kinnarin vanha koulu on osoitettu paikalliseksi kulttuuriympäristökohteeksi, joka on tarkoitettu säilytettäväksi asemakaavoituksella tai muilla toimenpiteillä. Puistotielle on osoitettu ulkoilureitti.

Suunnittelualueella voimassa olevat asemakaavat ovat tulleet voimaan vuosina 1977 ja 1985. Kinnarin koulun tontti, jolla on kolme koulurakennusta, on voimassa olevassa asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO-2). Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e = 0,6 (6973 k-m2) ja suurin sallittu kerrosluku on II. Yksi koulurakennus sijaitsee urheilu- ja virkistysalueella (Kinnarin kenttä, VU) ja se on suojeltu asemakaavassa. Suunnittelualueen länsipäässä on puistoaluetta (VP) ja vesialuetta (W).

Koulukorttelin poikki on asemakaavassa Pallokentänpolku-niminen kevyen liikenteen katu, jota ei ole rakennettu. Koulukujan ja Keskitalontien välillä kulkee Pallokentänkuja, jonka pohjoispää on osoitettu yleiselle jalankululle varatuksi katualueeksi. Puistokatu suunnittelualueen länsireunassa on osoitettu kevyenliikenteen kaduksi, jolla on tontilleajo sallittu. Kinnarinpolku suunnittelualueen eteläreunassa on kevyen liikenteen katu. Metsolantie, Koulukuja ja Pallokentänkujan eteläpää ovat tonttikatuja.

Asemakaavan muutosluonnos

Kaavoitus ja liikenne on valmistellut asemakaavan muutosluonnoksen, jossa opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO) on laajennettu länsisuuntaan. Koulun tontille uuden rakennuksen rakennusalalle on osoitettu rakennusoikeutta 10100 k-m2, josta 10 % saadaan käyttää julkisten lähipalvelujen tiloiksi.  Koulurakennukset C ja D on osoitettu säilytettäviksi (sr-5). Pysäköintipaikat tontilla on osoitettu pääosin Metsolantien puoleiseen tontinosaan, ja pieni pysäköintipaikka Koulukujan varteen rakennuksen C kohdalle. Koulun tontin poikki on osoitettu johtoaluevaraus vesihuoltolinjaa varten.

Kunnallistekniikan suunnittelu on tehty samanaikaisesti kaavasuunnittelun kanssa. Koulukujan katualuetta on levennetty saattopysäköintipaikkoja varten.  Suunnittelun yhteydessä on selvitetty mahdollisuudet katualueelle jäävien koivujen säilyttämiseen. Puistotie Sahankaaren ja Koulukujan välillä on osoitettu katualueeksi, mutta korttelin 559 länsipuolinen osa Puistotietä on edelleen kevyen liikenteen väylää, jolla on tontilleajo sallittu. Pallokentänkujan pohjoispää on osoitettu pihakaduksi Kinnarin päiväkodin saattopysäköintijärjestelyjen parantamista varten. Muilta osin katualueet säilytetään nykyisellään.

Kinnarin kenttä ja siihen liittyvä puistoalue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL) ja lammen ympäristö on osoitettu suojeltavaksi (s-1). Uuden, nykyistä pienemmän kentän alue on osoitettu kaavakartassa ohjeellisena.

Asemakaavan vireilletulosta ja asemakaavaluonnoksen nähtävilläolosta ilmoitettiin kuulutuksella Järvenpään kaupungin internet-sivuilla ja Viikkouutisisissa 7.6.2017 sekä lähettämällä kirje naapurikiinteistöjen omistajille. Kinnarin uuden koulun rakennushankkeen etenemisestä järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 30.5.2017 Järvenpään Yhteiskoululla. Kunnallistekniikan suunnitelmia ja asemakaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 8.6.2017 Seutulantalolla.

Asemakaavan muutosluonnos on ollut MRL § ja MRA § mukaisesti nähtävänä 7.6.-21.6.2017. Asemakaavaluonnoksesta on pyydetty lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta, Kaupunkitekniikan suunnittelupalveluilta, Järvenpään Vedeltä, Fortumilta, Carunalta, Elisa Oyj:ltä, Teliacompanyltä, Järvenpään ympäristöyhdistykseltä ja Järvenpää-Seura ry:ltä.

Nähtävilläolon yhteydessä on saatu viisi lausuntoa ja yksi mielipide, joiden lyhennelmät ja kaavoituksen vastineet ovat seuraavassa:

Uudenmaan ELY-keskus 29.6.2017

Alueen vanhimman ja yhtenäisimmän koulurakentamisen säilyminen on turvattu riittävästi.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 20.6.2017

Asemakaavaluonnoksen suojelumerkinnät ovat riittäviä. Purettavat rakennukset vuosilta 1947 ja 1976 tulisi dokumentoida valokuvaamalla.

Vastine: Alueen rakennuksia on valokuvattu hankkeen suunnittelun yhteydessä ja kaupungin arkistossa on niiden rakennuspiirustukset. Lausunto ei anna aihetta muuttaa asemakaavaluonnosta.

Järvenpään ympäristöyhdistys ry 20.6.2017

Koulutonttiin rajautuvien katujen varsille tai tontin reunoille tulisi istuttaa puurivit, jotta uudet rakennukset maisemoituisivat ympäristöön. Urheilukentän laidassa oleva puurivi tulisi merkitä säilytettäväksi kaavassa. Jos Koulukujan varressa olevat koivut ovat elinkelpoisia, ne tulisi merkitä säilytettäviksi. Koulun saattoliikenteen levennystä tulisi siinä tapauksessa lyhentää. Koulutontin hulevesiratkaisuihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Vastine: Rakennushankkeen ja siihen liittyvän kunnallistekniikan suunnittelu tehdään samaan aikaan kaavasuunnittelun kanssa. Suunnittelun yhtenä tavoitteena on varmistaa koulua ympäröivien katujen toimivuus koulun liikennettä ajatellen. Koulukujan varren koivujen kuntoa on selvitetty kesällä 2017 asiantuntijoiden toimesta ja niiden säilyttämismahdollisuudet otetaan huomioon kunnallistekniikan ja katualueiden suunnittelussa. Rakennuksen C vieressä sijaitsevassa koivussa on todettu olevan jonkin verran lahoa, joten puun säilyttäminen vaatisi jatkuvaa puun kunnon seurantaa. Koivussa on yksi syvä reikä, josta vesi pääsee sisään, sekä pitkä halkeama. Puun vierestä on kaivettu niin, että juurien kärkiä on katkaistu. Puuaineksen kovuuden testauksessa on havaittu kovaa sydänlahoa noin 50 % rungon halkaisijasta, ja uusi kovuusmittaus olisi tehtävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua. Kasvupaikka on ollut koivulle haastava juuristoalueen täyttöjen ja kaivamisen vuoksi. Iäkäs koivu katkeavine oksineen saattaa olla myös turvallisuusriski kouluympäristössä. Koivun merkitsemistä kaavassa säilytettäväksi ei voida pitää sen iän, kunnon ja kasvuolosuhteiden takia perusteltuna. Uusia puuistutuksia tehdään joka tapauksessa koulun tontille. Istutussuunnitelmat tehdään pihasuunnittelun yhteydessä ja tontin hulevesien käsittely tutkitaan rakennussuunnittelussa. Asemakaavassa määrätään, että tontilla olevia puita ja istutuksia tulee hoitaa ja täydentää erityisen hyvin. Istutukset ja hulevesijärjestelyt ratkaistaan rakennusluvassa. Kinnarin kentän reunalle lisätään merkintä säilytettävä/ istutettava puurivi.

Caruna 21.6.2017

Kaavamuutosalueella sijaitsee maakaapeloitua sähköverkkoa. Kaavamuutoksen vaikutukset nykyiseen sähköverkkoon jäävät pieniksi. Caruna haluaa antaa lausunnon asemakaavan ehdotusvaiheessa.

Fortum Power and Heat Oy 30.6.2017

Fortumilla on kaukolämmön runkolinjoja suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ja suunnittelualueella säilytettävät kiinteistöt ovat kaukolämmössä. Fortum on valmis tarjoamaan kaukolämpöä myös alueen uusiin kiinteistöihin.

Anne-Mari Jääskinen ja Sakari Turunen 30.6.2017

Koulukujan varressa olevat koivut ja vaahterat tulisi säilyttää. Etenkin C-rakennuksen ja D-rakennuksen kohdalla olevat koivut kuuluvat olennaisena osana tontin historialliseen, suojeltavaan miljööseen. Kevyen liikenteen väylä tulisi suunnitella kiertämään nämä puut ja saattoliikennepaikkoja tulisi vähentää.

Vastine: Ks. edellinen vastine Järvenpään ympäristöyhdistyksen lausuntoon. Koulukujan katusuunnitelmat laaditaan samanaikaisesti asemakaavan kanssa, katupuiden kunto selvitetään ja koivujen säilyttämismahdollisuudet otetaan huomioon kunnallistekniikan ja katualueiden suunnittelussa. Suunnittelun yhtenä tavoitteena on varmistaa koulua ympäröivien katujen toimivuus koulun liikennettä ajatellen. Rakennuksen C vieressä sijaitsevassa koivussa on todettu olevan jonkin verran lahoa, ja puun säilyttäminen vaatisi jatkuvaa puun kunnon seurantaa. Rauduskoivun biologinen ikä on noin sata vuotta, mutta tämän koivun kasvupaikka on ollut haastava juuristoalueen täyttöjen ja kaivausten vuoksi. Iäkäs koivu katkeavine oksineen saattaa olla myös turvallisuusriski kouluympäristössä. Uusia puuistutuksia tehdään koulun tontille joka tapauksessa. Asemakaavassa määrätään, että tontilla olevia puita ja istutuksia tulee hoitaa ja täydentää erityisen hyvin. Asemakaavassa osoitetaan istutettavat tai säilytettävät puurivit koulutontille Metsolantien varteen ja pallokentän kohdalle Kinnarinpolun reunaan. Koulutontin istutussuunnitelmat laaditaan ja hulevesien käsittely tutkitaan pihasuunnittelun yhteydessä. Istutukset ja hulevesijärjestelyt ratkaistaan rakennusluvassa. Mielipide ei anna aihetta tarkistaa asemakaavakarttaa.

Asemakaavan muutosehdotus

Asemakaavakarttaan on lisätty istutettava/ säilytettävä puurivi Kinnarin kentän reunalle Kinnarinpolun varteen. Asemakaavakarttaan on tehty lisäksi teknisiä tarkistuksia. Asemakaavaselostusta on täydennetty.

Alueelle on laadittu tonttijaon muutos ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma, jotka asetetaan samaan aikaan nähtäväksi asemakaavaehdotuksen kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sampo Perttula, kaavoitusjohtaja, sampo.perttula@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää

- hyväksyä 5. kaupunginosan eli Kinnari korttelia 559 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (päivätty 7.6.2017, tarkistettu 24.8.2017) ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 

- pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnon Carunalta

 

 

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Terttu- Elina Wainio, Sampo Perttula

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §)