Kaupunkikehityslautakunta, kokous 24.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Arviointikertomus vuodelta 2016

JARDno-2017-1011

Valmistelija

  • Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 3.5.2017 § 51 saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.  Kaupunginhallitus päätti 5.6.2017 § 170 pyytää lauta- ja johtokunnilta sekä palvelualueilta ja muilta toimintayksiköiltä vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havantoihin, selvityspyyntöihin ja suosituksiin 30.9.2017 mennessä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Keto-Tokoi, elinkeinojohtaja, olli.keto-tokoi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2016. 

 

Käsittely:

Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan jäsen Jenni Komonen (HL 5 luku 28 § kohta 5 toimielinedustukseen perustuva esteellisyys).

Päätös

Hyväksyttiin

 

 

Esteellisyys

  • Jenni Komonen

Tiedoksi

talousjohtaja Antti Peltola

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa tai kaupungin kirjaamossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Järvenpään kaupungille virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:

Järvenpään kaupunki / kirjaamo
Osoite: Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää
Kirjaamo on avoinna:
ma-ke klo 9.00-15.00
to klo 9.00-16.00
pe klo 8.00-13.00
Sähköposti: kirjaamo@jarvenpaa.fi
Puh. vaihde (09) 27 191

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös kaupungin asiakaspalvelupisteeseen os. Seutulantie 12. Avoinna ma-ke 9-15, to 9-18 ja pe 8-13.